[Home Page]

POZEM ve verzi pro slovenský trh

Tak už je to tady, POZEM dorazil na Slovensko. Pro většinu obyvatel Slovenské republiky je tato informace nepodstatná, ovšem pokud se někdo zabývá komplexní pozemkovou úpravou, po přečtení takové zprávy musí zajásat.

Tento produkt firmy HSI s.r.o. je nadstavbou nad grafickým programem Microstation (Microstation v7 či MicroStation GeoOutlook v7) a má za sebou již řadu let vývoje v České republice. Je využíván pozemkovými úřady v ČR a projekčními kancelářemi. Na vývoji POZEM se s výrobcem podílí řada jeho uživatelů ve snaze produkt co možná nejvíce zkvalitnit.
Díky Milanu Rastislavu Štefánikovi a Tomáši Garrigue Masarykovi jsme žili se Slováky dlouhá léta ve společné federaci a máme tedy podobnou legislativu na poli Pozemkových úprav i Katastru nemovitostí. Hlavní výhodou je však podobnost našich jazyků a proto bylo možno ve stavu nazrálosti slovenských potřeb POZEM v SR uvést. Pro první fázi nasazení je připravena verze s označením POZEM SR 1.00, která vychází z funkčnosti POZEMu 7.80. Prostředí tohoto produktu bude prozatím v češtině a produkt by měl být distribuován od konce března 2004. Vstupem do programu jsou katastrální data, která vydávají slovenské katastrální úřady (ve formě výměnného formátu). Grafická část dat je ve formátu VGI, který umí POZEM převést do formátu DGN, s kterým pracuje. Negrafická část se liší od nového výměnného formátu v ČR, ale systém POZEM vytvoří stejný datový model (negrafické informace uspořádané do tabulek databáze MS Access). Struktura těchto tabulek je tedy stejná jako v české verzi, jen vlivem menšího množství dat ve slovenské formátu zůstanou některé položky nevyplněny. Díky zachování stejné struktury negrafických dat jsou i ve slovenské verzi POZEM k dispozici funkce pro databázovou a uživatelskou přípravu, které dokáží propojit grafická data s příslušnými negrafickými (nejen mapy parcel KN, ale i mapy BPEJ, mapy druhů pozemků, atd.), a tím je připravit pro další práci. Všechny funkce pro vlastní zpracování nároků zůstávají stejné jako v české verzi. Výstupem však bude slovenské vyhlášce přizpůsobený tzv. register pôvodného stavu (seznam všech pozemků či jeho částí patřících do obvodu PÚ). Funkčnost pro vlastní projektování zůstává zatím v první etapě vývoje identická jako v české verzi, ale již v další verzi se počítá s vytvořením funkce, která bude kompletně zpracovávat tzv. register nového stavu. Jedná se hlavně o aparát pro vytvoření geometrického plánu pro celé území obvodu pozemkových úprav, a tím vytvořit požadovaný výstup k nově navrženým parcelám.
Slovenské legislativě jsou přizpůsobeny i ostatní výstupní dokumenty, které jsou většinou ve formátu HTM. Jedná se o různé bilance, seznamy či rozhodnutí. Všechny tyto dokumenty jsou samozřejmě ve slovenštině. Novinkou oproti české verzi je také přidání modulu DMT (digitální model terénu), který obsahuje funkce pro práci s výškopisnými souřadnicemi. Modul obsahuje funkce pro vykreslení vrstevnicové mapy, tvorbu profilů, atd. Kvůli nevyjasněné situaci na Katastru nemovitostí není zatím dořešena funkce pro zpětný převod výsledného projektu (grafické i negrafické části) zpět do struktury výměnného formátu KN. Jakmile bude jasná požadovaná struktura tohoto formátu, bude tato funkce doplněna.

Na závěr nezbývá než popřát slovenským POZEMšťanům, aby si tento produkt oblíbili a do budoucna pomohli svými postřehy k dalšímu rozvoji slovenského POZEM.

Ing. Jan Vorlíček
firemní příspěvek HSI

vyvěšeno: 06.04.2004
poslední aktualizace: 14.04.2004
ID článku: 1218
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Katastr nemovitostí
Pozemkové úpravy GIS
[Pošta]