[Home Page]

Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

p class="itb"> V soutěži GEOAPLIKACE 2002 se společnost GEPRO s.r.o. účastnila řešením GIS MISYS - POVODNĚ: Poster ukázkových fotografií z povodní Během povodní v létě roku 2002 se v řadě postižených míst zcela změnilo nahlížení na využití geografických informačních systémů (GIS) v praxi. Ukázalo se, že řádně vedený GIS skýtá řadu využití zejména pro prevenci povodňových škod, krizové řízení během povodní, při nápravě způsobených škod i při následné úpravě protipovodňových opatření. Místy, kde byli na velkou vodu dobře připraveni, byla i řada úřadů veřejné správy, kde používají systém MISYS firmy GEPRO s.r.o. V tomto článku je představen takový komplexní GIS využitelný v případě povodní.

Využití GIS při povodních

Stejně jako pro jiné potřeby, i pro případ povodní existuje v oblasti GIS řada řešení, buď obecných či spíše stavěných na míru konkrétního uživatele. Je mnoho hledisek a východisek pro tvorbu takové aplikace, od jednoduchosti, snadné obsluhy atd. až po komplexnost a výkonnost řešení. V obcích a menších městech jde zpravidla o jednoduché systémy a povodňové plány, větší sídla budují obvykle rozsáhlejší systémy.

GIS MISYS svou variabilitou vyhovuje všem koncovým uživatelům od malých obcí po největší města. Vlastní aplikaci je možné skládat z řady modulů provázaných velmi úzce s ostatní agendou úřadu.

Ukázalo se, že v případě povodní je třeba v období krizového řízení zvládat rozsáhlou problematiku úřadu, týkající se obyvatel, nemovitostí, technických sítí, dopravy, životního prostředí atd. A právě modularita systému MISYS umožňuje tyto problematiky koncentrovat v jednom robustním, ale přitom značně variabilním prostředí.

GIS MISYS

Praha 8 - Karlín: Superpozice ortofotomapy se záplavovými územími. Úvodem je třeba zmínit, že práce s povodňovým GIS nespadá jen do vlastního období povodně či povodňového ohrožení. Povodňový GIS musí být "živý" systém. Především práce s daty a jejich včasná a řádná aktualizace jsou předpokladem jeho úspěšné využitelnosti.

V zásadě je možné určit z hlediska používání tři základní období:

Ve všech obdobích je zřetelná veliká důležitost práce geodetů, bez níž by žádný GIS nemohl řádně fungovat.

Období před povodněmi

Pro období před povodněmi, tedy čas mezi instalací systému a jeho prvním "použitím v akci" je nejdůležitějším úkolem naplnit systém takovými daty, která potom v situaci povodně a likvidování jejich následků půjdou využít. Naplněním se zde míní nejen získání ale i zpracování a pravidelná údržba či aktualizace. Současně s tím je vhodné zkoušet, zda příslušný systém bude schopen s užívanými daty efektivně pracovat, využívat je a dávat uživateli přehledné a srozumitelné výstupy. To pak může být podnětem pro optimalizaci vlastního software či navržených technologických postupů.

Do systému MISYS je možné zapracovávat rozsáhlé skupiny dat grafických i popisných, např.:

Propojení GIS s evidencí obyvatel

Výhodou systému MISYS je možnost propojení s jinými informačními systémy, např. s integrovaným informačním systémem obce MUNIS společnosti TRIADA, informačním systémem RADNICE VERA a dalšími. Obousměrné propojení mezi grafickými daty systému MISYS a negrafickou evidencí obyvatel umožní efektivní využití pro prostorové analýzy, konkrétně například řešení problematiky evakuace obyvatel z postižených oblastí.

Prevence záplav

Povodňový plán města Vodňany s vyznačením směru odtoku vod z přeplněného rybníka. Základním úkolem období před povodněmi je prevence. Tedy učinění takových opatření, aby podle možnosti k záplavám nedošlo nebo byly jejich následky touto přípravou výrazně omezeny. K tomu směřuje následující sled úkolů, které je třeba v přípravě na povodňový stav vykonat:

Pro řadu z těchto úkolů opět slouží systém MISYS. Moduly systému provázané s programovými produkty společnosti ATLAS, s.r.o., umožní integrovat 3D povodňové modely oblastí vodních toků. 3D model dává uživatelsky velmi přehledné výstupy sloužící v následné fázi k rychlému rozhodování.

Na základě vymodelovaných předpokládaných vodních stavů, rozlivů a hydrodynamických podmínek při simulovaném povodňovém stavu (zpracovaných např. programovým vybavením fy DHI Hydroinform) je pak možno přijmout příslušná protipovodňová opatření v ohrožených oblastech. Jednou z praxí úspěšně prověřených možností jsou i lehké mobilní protipovodňové stěny použité pro ochranu Starého města pražského při povodni v srpnu 2002.

Protipovodňová opatření velmi úzce souvisí se zpracováním komplexních pozemkových úprav, které lze zpracovávat například pomocí systému MISYS - PROLAND.

Období povodní (krizové řízení)

Praha - Troja: 3D pohled do údolí Vltavy - povodňový stav Doba, na kterou musí být povodňový GIS připraven je okamžik vyhlášení povodňového ohrožení, kdy se začne rozjíždět systém krizového řízení. V tomto okamžiku začíná být povodňový GIS cenným pomocníkem při rozhodování povodňových komisí, resp. krizových center. Systém MISYS je možné využívat například pro:

Období po povodních

Práce s povodňovým GIS však nekončí opadnutím vody. Nyní nastává další fáze využívání systému MISYS například pro:

Zvláštní kapitolu zde tvoří využití týchž dat pro komerční subjekty např. pojišťovny, které potřebují podklady pro řešení pojistných událostí.

Zároveň však po povodních nastává doba pro další upřesňování dat systému, získávání nových podkladů na základě zkušeností z povodně tak, aby byl pro případné následující ohrožení lépe připraven:

Ukázková data jsou majetkem Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Města Vodňany, Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, DHI Hydroinform a.s. a ATLAS s.r.o. Fotografie povodní jsou dílem ing. Vladimíry Hoffmannové.

Ing. Petr Brabec

vyvěšeno: 06.04.2004
ID článku: 1222


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Software [Pošta]