[Home Page]

1. studentská GIS konference

Koncem října se v Praze konala 1. studentská GIS konference, kterou uspořádala společnost Arcdata Praha jako finále soutěže „Student GIS projekt“. Vlastní soutěž byla vyhlášena v prosinci minulého roku pro studenty vysokých škol České republiky, kteří pro své seminární, bakalářské a magisterské práce, případně doktorandské projekty používají software firem ESRI nebo ERDAS. Soutěž byla obeslána 35 pracemi. Na vlastní konferenci se k prezentaci předložených projektů dostavilo 24 studentů, kteří v průběhu jednoho dne představili výsledky svých projektů v krátkých prezentacích, někteří studenti navíc představili svoje projekty v podobě posterů. Potěšitelné bylo, že všechny prezentace byly na vysoké technické úrovni, některé dokonce doplněné trojrozměrnými animacemi. Vlastní konferenci zahájil ředitel společnosti Arcdata Praha, pan Petr Seidl, který zdůraznil zejména snahu společnosti pomoci studentům a prostřednictvím nich vysokým školám při zavádění GIS technologií do běžné výuky. Podpora vysokoškolské výuky je jedním ze směrů podpory vzdělanosti, který prosazuje společnost ESRI, jejíž produkty firma Arcdata Praha nabízí na českém trhu. Podpora vzdělanosti v oblasti geografických informačních systémů je pro společnost ESRI součástí jejího úsilí o trvale udržitelný rozvoj na Zemi.

Přihlášené projekty reprezentovaly práce studentů devíti vysokých škol z Brna, Olomouce, Ostravy, Prahy a Plzně. Nejagilnější byli studenti brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, kteří představili osm soutěžních projektů. Za nimi se počtem prací umístili studenti Univerzity Palackého v Olomouci a studenti Masarykovy univerzity. Barvy českých vysokých škol hájili především studenti ČVUT, České zemědělské univerzity a studenti plzeňské Západočeské univerzity.

Přihlášené projekty byly věnovány zejména GIS řešením z oblasti ochrany přírodního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a modernizaci výuky zeměpisu a GIS technologií na různých typech škol, včetně škol základních. Stranou nezůstala ani velmi aktuální témata posledních let jako je řešení následků povodní a ochrany před nimi. Studentské projekty často vycházely z konkrétních zadání orgánů státní správy, která sledovala moderní přístupy ke sledování a zovrazení prostorových dat a analýzu vzájemných souvislostí. Oživení programu konference přinesly 3D animace vysokoškolského areálu ČVUT v Praze-Dejvicích a areálu Západočeské univerzity v Plzni. V těchto prezentacích studenti využili dokonale všech možností, které nabízí aplikace ERDAS IMAGINE VirtualGIS. Někteří studenti převedli zvládnutí programovacích nástrojů programů ArcGIS ESRI a ERDAS IMAGINE nebo propojení GIS software se statistickými programy nebo s dalšími datovými zdroji (fotografie sledovaných objektů apod.). Z představených soutěžních prací se dostalo nejvyššího ocenění projektu pana Ondřej Renner, v němž byl GIS využit pro optimalizaci hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji. V oblasti bakalářských prací získalo první cenu využití základních digitálních map projektu ZABAGED při simulaci povodní.

Společnost Arcdata Praha připravila pro všechny účastníky konference sborník abstrakt všech soutěžních prací a digitální sborník prací ve formě CD ROM. První ročník soutěže studentských GIS projektů byl velmi zdařilý a lze jen doufat, že do dalšího ročníku této soutěže se zapojí také studenti ostatních vysokých škol, kde jsou součástí výuky GIS technologie založené na produktech firem ESRI nebo Leica Geosystems (ERDAS IMAGINE). Dalšímu ročníku konference by jistě prospěl i širší zájem pedagogů těchto vysokých škol. Velký dík náleží společnosti Arcdata Praha, která nejen, že zajistila technické zázemí konference, ale i motivaci studentů velmi hodnotnými cenami.

Miloš René

vyvěšeno: 09.04.2004
ID článku: 1252

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Miloš René a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]