[Home Page]

Cestovní náklady v r. 2004

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, je jednoznačně stanoveno, že dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že při pracovní cestě použije silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla zaměstnavatele, přísluší mu (vzniká mu nárok) za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Zaměstnanec může použít soukromé silniční vozidlo kohokoli, nejenom svoje, pouze nemůže použít vozidlo svého zaměstnavatele, tedy s vyúčtováním náhrad za jeho použití. Nové sazby a průměrné ceny pohonných hmot stanoví s účinností od 1. 1. 2004 vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 448/2003 Sb. Sazba základní náhrady činí 3,50 Kč za 1 km jízdy a průměrné ceny benzínu jsou rozdílné podle druhu benzínu (jak je uvedeno níže).

Pokud bude chtít zaměstnanec počítat po návratu z pracovní cesty náhradu za spotřebované pohonné hmoty s cenou pohonné hmoty za jakou ji skutečně nakoupil, musí k předmětnému vyúčtování připojit doklad o nákupu této pohonné hmoty s její cenou a tento doklad musí být datumově shodný s konáním pracovní cesty. Pokud zaměstnanec nebude schopný připojit k vyúčtování této pracovní cesty zmíněný doklad, musí být náhrada za spotřebované pohonné hmoty vypočtena s průměrnou cenou stanovenou Ministerstvem práce a sociálních věcí citovanou vyhláškou. Tento postup vyplývá z ustanovení § 7 odst. 5 a 6 citovaného zákona o cestovních náhradách. Pozor na to, že podnikatel, pokud si chce vyúčtovávat náhrady za použití silničního motorového vozidla při pracovní cestě ve stejném rozsahu jaký platí pro zaměstnance, musí konat pracovní cesty výhradně svým vlastním silničním motorovým vozidlem a musí ho také řídit.

Nová sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů činí: 0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
3,50 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní silniční motorová vozidla se pro kalendářní rok 2004 změnila a její výše činí 3,50 Kč za 1 km jízdy.

Nová výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé téhož zákona činí:
23,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
24,20 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
24,30 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
28,50 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
21,30 Kč u motorové nafty.

Jak to bylo v roce 2003?

(Pokyn č. D - 257 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003)

Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí sděluje:

Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v ČR ve zdaňovacím období roku 2003 u jednotlivých druhů činily:
Benzin Speciál BA - 91 24,14 Kč
Benzin Natural BA - 95 24,59 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA - 98 28,59 Kč
Benzin Normál (Natural) BA - 91 24,64 Kč
Nafta motorová 21,70 Kč
Bionafta 17,91 Kč

Zdroj: MF ČR

vyvěšeno: 13.04.2004
ID článku: 1263


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] Různé [Pošta]