[Home Page]

K 39. geodetickým informačním dnům

Spolek zeměměřičů Brno uskutečnil dne 25. 11. 2003 39. geodetické informační dny (GID) v brněnském hotelu Avanti nedaleko Lužánek. Vložné bylo 980 Kč a každý platící účastník obdržel sadu materiálů, především sborník všech přednášek. Byl předpoklad, že organizátoři umožní kromě připravených a vytištěných referátů i prezentaci živých aktualit např. formou koreferátů či diskusních příspěvků. Nestalo se tak. Jak prohlásili, koncepce akce nepřipouštěla odbornou diskusi, počítala pouze s dotazy účastníků. Tak se stalo, že jen díky několika referátům v závěrečných sekcích odcházela již jen hrstka vytrvalých posluchačů s pocitem, že je akce obohatila. Znovu se prokázalo, že především výměna názorů je zárukou plné úspěšnosti informační akce a obecně symptomem racionálního rozvoje. Že k tomu nedošlo ani na předmětné akci, bylo škoda. Jak v průběhu akce prokázaly hojné debaty mimo přednáškový sál, bylo souvisejících aktuálních problémů dosti, zejména v dnes tolik diskutované oblasti digitálního katastru nemovitostí (KN). Také potenciální adepti diskuse nechyběli. Mezi živé aktuality patřily především dvě skutečnosti:

    Vydání "Zásad postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK"
  1. Otázka, proč evidence užívacích vztahů v souvislosti s evidencí zemědělské půdy vzniká bez vazby na KN.

ad 1) Je povzbudivé, že tentokrát po letech i resortní centrální orgán státní správy reagoval na některý z mnoha návrhů odborné veřejnosti na racionalizaci a zlepšování situace v oblasti výstavby digitálního KN. Významné je to zejména proto, že tento orgán přistupuje na částečné řešení změny velmi kontroverzní současné koncepce přepracování sáhových katastrálních map do formy tzv. katastrálních map digitalizovaných (KM-D) v původních soustavách sv. Štěpán/Gustenberg z poloviny 19. století a stejně kontroverzní koncepce jejich vedení (údržby) [1].

Vydané "Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK" (ČÚZK čj. 4492/2003-22 ze dne 3. 10. 2003), které nabyly účinnosti 15. 10. 2003, stanovují možnost v dosud sáhových katastrálních mapách 1 : 2 880 včetně KM-D zaměřovat změny s patřičným okolím v S-JTSK. "Zásady" by mohly vytvořit takové prostředí, že by všechny subjekty, které se zabývají činnostmi souvisejícími s vyhotovováním geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn (ZPMZ) a vytyčováním hranic pozemků předávaly katastrálním úřadům a katastrální úřady vedly (udržovaly) a zpřístupňovaly (vydávaly) těmto subjektům dva soubory digitálních lokalizačních informací:

  1. přetransformovaná data do obrázku sáhové KM, která by sloužila k aktualizaci tohoto obrázku,
  2. data reálného zaměření - ZPMZ v S-JTSK, zatím jako "dílčí" digitální KM (DKM).

Paralelní soubor s reálnými daty ZPMZ (b), vedený podle zásad a pravidel shodných jako u dat DKM, by umožnil s těmito měřenými daty dále běžně pracovat, do značné míry postupně omezovat nutnost deformovat vyšetřenou a správně zaměřenou změnu do obrázku původní mapy a vytvářet reálné prostředí pro postupnou tvorbu kvalitní a věrohodné DKM při vynaložení minimálních nákladů [2].

Výrazným přínosem by bylo, kdyby se prostřednictvím vydaných "Zásad" uvedené prostředí skutečně podařilo realizovat. Škoda jen, že "Zásady" výrazněji nezdůraznily i povinnost zmíněných subjektů současně v rámci ZPMZ doplňovat síť PBPP v témže systému, a to zejména s využitím vhodných bodů, u nichž byla prokázána identita mezi původní mapou a terénem. Škoda také, že původní koncepce tvorby KM-D a jejího vedení (údržby) nebyla zrušena. Bude se mnohde nadále plýtvat prostředky a pro budoucnost KN, jakož i našich geometrů, se mnoho nezlepší.

ad 2) Otázka položená na úrovni veřejných médií [3] "Kde se vzaly rozdíly v evidenci zemědělské půdy?" evokuje řadu dalších otázek v odborných kruzích. Např. proč databáze užívání zemědělské půdy je budována bez vazby na KN? Proč informační systém předepsaný Evropskou unií pro administraci dotací vázaných na užívání zemědělské půdy je zpracováván mimo kompetenci resortu, jemuž tvorba a vedení obdobných informací přísluší? Proč taková situace vůbec nastala? A další.

Datová báze užívacích vztahů i k zemědělské půdě byla v resortu vedena až do období kolem roku 1994. Jistě by ji bylo možné poměrně snadno aktivovat a konfrontovat se současnou terénní realitou. Disponibilní fotogrammetrické kapacity resortu jsou značné a dosud nejsou maximálně využity (metoda se pro tvorbu a vedení KN nevyužívá). Totéž platí i o aktivitách pro zpracovávání materiálů dálkového průzkumu Země. Rovněž uvedenou konfrontací detekované a v [3] naznačené rozdíly by v podmínkách znalostí a zkušeností resortních kapacit byly běžně zpracovatelné a okamžitě eliminované, aniž by je bylo nutné řešit mediální sférou. Brusel by hned zpočátku a bez dalšího vysvětlování obdržel výměry obhospodařované půdy tak, aby co nejvěrněji odrážely skutečnost. Prestiž resortu by nemusela trpět úvahami, které současná situace vyvolává, že údaje KN neodpovídají skutečnosti.

Je až zarážející, že úlohu, na jejímž splnění je závislý příliv finančních prostředků do ČR v řádu miliard korun nedokázal zabezpečit především resort, který je těmito pracemi pověřen a je za ně odpovědný. V opačném případě by jistě zbytečně neztrácel své odpovídající společenské postavení.

(Dovětek autora: Protože jsem předpokládal, že na 39. GID budu moci promluvit, neplatil jsem vložné - referující byli osvobozeni. Když jsem pak neuspěl, neměl jsem velké výčitky, materiály si vypůjčím.)

Literatura:
[1] Polák, P.: Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku, Zeměměřičský věstník ČSGK, XII (XXXIX), 22. 10. 2003, č. 11, str. 4.
[2] Roule, M.: Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?, Zeměměřič, 10, 2003, č. 5, str. 15-17, lit. 1.
[3] Večeře, K.: Kde se vzaly rozdíly v evidenci zemědělské půdy?, deník Právo, 14. 11. 2003, rubrika Trhy a ekonomika, str. 19.

M. Roule, Praha

vyvěšeno: 13.04.2004
ID článku: 1284


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Z domova
[Pošta]