[Home Page]

Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí

Digitalizace katastru nemovitostí a aktuální stav digitální podoby katastru nemovitostí

Digitalizace katastru nemovitostí byla zahájena, v souladu s usnesením vlády č. 492 ze dne 8. září 1993 a s Koncepcí digitalizace katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených informačních systémů, vydanou Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. 6. 1993 č. 312, již v roce 1993.

Digitalizaci popisných informací katastru nemovitostí (celkem téměř 80 mil. databázových vět) se podařilo ukončit v roce 1998. Aktuální stav a jejich vývoj dokresluje tabulka č.l.
tabulka 1Počet vět v milionech k 31.12.
199219931994199519961997199819992000 200120022003
Celkový počet vět29,132,138,145,953,564,878,485,690,274,677,280,5
z toho o parcelách12,714,015,517,318,920,421,021,321,421,521,621,7
o budovách a jednotkáchxxxxxxxxx4,54,74,8
o vlastnících15,115,416,016,516,917,618,018,518,918,919,820,1
o podrobnijších údajích1,32,76,612,117,723,927,932,736,315,918,020,7
o vztahu BPEJ k parcelám-----2,911,513,113,613,813,113,2

Poznámka: Přechodem na Informační systém katastru nemovitostí byla v roce 2001 změněna struktura databáze katastru nemovitostí. Některé údaje dosud vedené v samostatných větách byly sloučeny do jedné věty. To se projevuje snížením počtu vět o podrobnějších údajích katastru i celkového počtu vět po přechodu na ISKN v roce 2001.

Souběžně s digitalizací popisné části probíhala a dále probíhá digitalizace katastrálních map. Původní předpokládaný termín převodu katastrálních map do digitální podoby do roku 2006 nebude sice dodržen, přesto množství katastrálních map v digitální podobě není zanedbatelné, což vyjadřuje tabulka c`.2.
tabulka 2 Typ KM Počet katastrál. území Plocha území republiky
Digitální katastrální mapa 2199 16,0 %
Katastrální mapa digitalizovaná 1225 8,3 %
Analogová mapa 9603 75,7 %

Důvodů, které stojí za stávajícím tempem digitalizace katastrálních map je několik a většinou se jedná o důvody objektivní, které byly vyvolány historickými nebo současnými vnějšími vlivy. Mezi hlavní je možné zařadit:

Resort se snaží uvedené důvody řešit. V současné době byla dokončena analýza využitelnosti mapových podkladů v jednotlivých katastrálních územích a byl stanoven diferencovaný přístup k jejich digitalizaci. Z výsledků ověřovacích prací byla odvozena rozdílná časová náročnost digitalizace vytypovaných skupin map a vlastní postup digitalizace byl rozdělen v koncepci přepracování na dva bloky:

Určitou kompenzaci, kterou resort může nabídnout do doby, než bude k dispozici digitální vektorová katastrální mapa, jsou rastrová data, získaná přesným skenováním katastrálních map. Rastrová data byla získána v letech 1999 a 2000.

Přes uvedené skutečnosti je potěšitelné, že pro rok 2004 plánuje resort vytvoření dalších digitálních katastrálních map v rozsahu 5 % území České republiky.

Vývoj výměnného datového formátu

Vývoj datového formátu byl ovlivněn implementací Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) v roce 2001. V ISKN jsou data popisná a geodetická uložena ve společném datovém modelu, což vedlo k vytvoření nového výměnného formátu (NVF). Protože však nebylo možné starý výměnný formát (SVF) v roce 2001 opustit a nepodporovat, a to především s ohledem na připravenost vnějších uživatelů k používání NVF, bylo rozhodnuto poskytovat data z katastru nemovitostí ve SVF ještě tři roky po nasazení ISKN. Tento časový limit uplyne v září 2004.

S ukončením podpory SVF koresponduje i modifikace ISKN, která bude na resortní pracoviště implementována právě v září 2004. Modifikace umožní přebírat výsledky geodetických prací, především geometrických plánů a pozemkových úprav v NVF

Veškeré podrobnosti o výměnných formátech (změny, popisy, způsob objednání, úplaty, vzorky dat apod.) může čtenář nalézt přehledně na stránkách resortu www.cuzk.cz

Do této kapitoly je nutné zařadit informaci, že pro rok 2005 připravuje resort doplnění ISKN v oblasti poskytování a přijímání dat o výměnný formát na platformě metajazyka XML. Řešení pro převod NVF do XML bude integrováno do ISKN tak, že bude možné při exportu/importu zvolit přímo formát XML. Tím bude umožněn export/import dat ve formátu XML se zachováním obsahu a vlastností současného NVE Oba formáty, XML a NVF, budou používány paralelně. Tím, že oba výměnné formáty budou mít stejný obsah a interní zpracování bude totožné, bude zaručena 100% konzistence mezi údaji obsaženými v obou formátech.

Přístup do katastru nemovitostí

Přístup k datům katastru nemovitostí je definován katastrálním zákonem a způsob poskytování je popsán ve Vyhlášce 162/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí

Vedle klasických způsobů poskytování dat podle zmíněné vyhlášky (návštěva katastrálního pracoviště, písemné objednávky apod.j přibyl v červenci 2001 dálkový přístup k digitálním datům prostřednictvím internetu. To umožnila především digitalizace dat katastru nemovitostí, moderně řešený datový model ISKN, jediné centrum ISKN pro digitální katastrální data replikovaná z katastrálních pracovišť, kapacitně dostatečná resortní privátní WAN a používání internetu v širokém měřítku. O této službě již bylo napsáno mnohé, domnívám se, že čtenář získá úplné informace pročtením resortních webovských stránek resortu nebo přímo na úvodní obrazovce dálkového přístupu http://katastr.cuzk.cz, kde má možnost se se službou seznámit bez zřízení účtu, a to použitím odkazu Dálkový přístup do KN na zkoušku.

Přesto je důležité zdůraznit úroveň zabezpečení poskytování dat dálkovým přístupem externím uživatelům. V listopadu roku 2003 byly implementované důležité bezpečnostní prvky, zabezpečení hesla a šifrování přenosu dat. Tím se dostala služba dálkového přístupu na obdobnou bezpečnostní úroveň jako je např. on-line práce s bankovními účty prostřednictvím internetu. Pokud se k tomu přidá vysoká úroveň aktuálnosti poskytovaných dat, která nikdy nepřesáhne stáří 2 hodin, potom je třeba chápat kvalitu této služby poskytované resortem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako výzvu všem externím uživatelům, aby zvážili všechny možnosti služby dálkového přístupu pro svoje činnosti, především pak ve vztahu k veřejnosti.

Že je o používání dálkového přístupu externími uživateli zájem, ukazuje vývoj počtu založených účtů a získaných příjmů pro státní rozpočet (tabulka č. 3).
tabulka 3 Rok Rok Počet účzů založených k 31.12. roku ...Příjmy v roce...
2001 (4 műsíce) 1540 2 152 000 Kč
2002 2588 18 900 000 Kč
20033387 25 080 000 Kč

Bez zajímavosti určitě není ani rozdělení účtů podle typů uživatelů:

Z pohledu příjmů je však údaj o počtu účtů zavádějící, protože nejvíce příjmů z používání dálkového přístupu přichází od bank a pojišťoven, od realitních společností a advokátních kanceláří.

Dálkový přístup byl do 31.3.2004, až na výjimky, placenou službou. Z výše uvedených čísel je vidět, že o službu byl velmi malý zájem ze strany samosprávy a státní správy.

To se však již zřejmě brzy změní, protože změnou katastrálního zákona došlo od 1.4 2004 k tomu, že resort musí poskytovat veškerá data z katastru nemovitostí (na způsobu a množství nezáleží) samosprávným celkům zdarma neboli bezúplatně. Dříve, než budou popsány dopady změny zákona na službu dálkového přístupu, je potřebné zmínit ještě dvě nové služby, které resort vyvinul a implementoval (Nahlížení do katastru nemovitostí) nebo se významně o realizaci služby zasloužil (Kiosky EVA].

Nahlížení do katastru nemovitostí

V roce 2003 rozhodlo vedení ČÚZK o zřízení služeb, které by zájemcům umožnily pomocí internetu zdarma sledovat průběh vyřizování správních řízení na katastrálních úřadech, a to jako jedno z klíčových antikorupčních opatření a dále poskytly přístup k vybraným údajům o parcelách a budovách. Nahlížení do katastru nemovitostí (ND) je aplikací, která výše uvedené služby poskytuje. Najdete ji na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz

ND využívá centrální databázi a umožňuje přistupovat k vybraným digitálním údajům katastru nemovitostí a správním řízením. Údaje jsou poskytovány z kopie centrální databáze. Výstupy jsou tedy zpožděné zhruba o 24 hodin. Každý uživatel ND má přístup k vybraným údajům katastru nemovitostí v rozsahu celé ČR. ND je k dispozici zdarma všem uživatelům bez jakékoli registrace. Poskytované údaje nemají charakter veřejné listiny a slouží pouze pro informativní účely.

Poskytované údaje lze rozdělit do dvou kategorií:

V rámci informací o řízení jsou dostupné následující informace:

Zveřejnění informací o stavu a průběhu jednotlivých řízení umožňuje sledovat průběh řízení a porovnávat stav daného řízení s ostatními řízeními (u každého řízení je uvedeno datum založení, stav řízení a datum provedení poslední operace), takže uživatel má přehled o stavu vyřizování svého podání. Druhou částí je poskytování informací z katastru nemovitostí. V rámci této části jsou dostupné údaje:

Po zhruba čtyřech měsících je možné konstatovat, že cíl vedení ČÚZK našel naplnění, protože o bezúplatné nahlížení do katastru je mezi laickou i odbornou veřejností značný zájem; za první tři měsíce provozu služby bylo vyhotoveno okolo 9 mil. sestav, tj. zhruba 100 000 sestav denně. To vše se odrazilo i na konferenci ISSS pořádané v závěru března 2004 v Hradci Králové, kde aplikace získala dvě ceny, Českého zavináče a cenu ministra informatiky za elektronický přehled průběhu řízení.

Kiosky EVA

Kiosky poskytují občanům důležité informace potřebné pro styk s úřady včetně životních situací, umožňují získat potřebné formuláře, nabízejí různé návody, vzory apod. Služba je, až na výjimky, bezplatná a bez nutné registrace.

Mezi výjimky, kdy je registrace potřebná, patří aplikace zjednodušeného dálkového přístupu (ZDP), pro který v rámci projektu Ekonomicky vlídná administrativa (EVA) poskytnul ČÚZK úzkou spolupráci, která umožnila aplikaci vytvořit. ZDP je k dispozici uživatelům kiosků, které jsou v počtu několika desítek umístěny především ve středních Čechách.

ZDP je službou placenou. Služba uživateli poskytuje sestavu Výpis z katastru nemovitostí, kdy parametrem zadání je číslo LV nebo vlastník či číslo popisné budovy. Výstupy jsou k dispozici na obrazovce nebo na tiskárně, kterou je každý kiosek vybaven. Výstupní sestavy mají stejný vzhled, obsah, kvalitu a aktuálnost jako výstupy získávané dálkovým přístupem a mají také jen informativní charakter (nemají váhu veřejné listiny).

Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí - přijatá změna katastrálního zákona a jeho dopady

Na přelomu roků 2003 a 2004 došlo k poměrně nečekané legislativní změně, která významně ovlivnila resort zeměměřictví a katastru. Byla totiž přijata novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje novelu zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle které mají být krajům a obcím poskytovány k výkonu jejich působnosti údaje katastru včetně dálkového přístupu k údajům katastru bezúplatně, a to s účinností od 1. 4. 2004.

ČÚZK reagoval na situaci velmi rychle ve snaze co nejlépe a včas výzvu danou legislativní změnou splnit. Zpracoval novelu vyhlášky 162/2001 Sb., u které v současné době skončilo vypořádání meziresortních připomínek a novela je připravena k odeslání do Legislativní rady vlády

S ohledem na termín 1. 4. 2004 vytvořil resort pro oblast poskytování nedigitálních údajů organizační kroky ke splnění litery zákona. V části, kde je resort povinen poskytovat bezúplatně digitální data, se jedná především o dálkový přístup. Od prvních analýz na počátku roku 2004 bylo jasné, že během tří měsíců není možné přebudovat stávající nebo vybudovat nové externí centrum tak, aby byly uspokojeny veškeré předpokládané dotazy zaměstnanců krajů a obcí s přijatelnou dobou odezvy. Podle odhadů, které byly sestaveny nezávisle ze zdrojů zástupců krajů a obcí, lze předpokládat řádově vyšší počet přístupů oproti současnému stavu. Bylo proto rozhodnuto postupovat ve dvou oddělených krocích:

Provizorní řešení využívá stejnou datovou a technologickou infrastrukturu jako placený dálkový přístup. Dílčí úpravy zasáhly vlastní aplikaci dálkového přístupu, a to především v zadávání parametrů sestav, kdy je na zaměstnanci samosprávy vyžadováno zadání účelu a čísla jednacího, pro který má být sestava využita. Rozsáhlejších změn však doznala aplikace vzdáleného přístupu. Nenechte se zmást podobným názvem, to je důsledek historického vývoje; podstatné je, že aplikace vzdálený přístup slouží především k zakládání a práci s účty a hesly uživatelů dálkového přístupu apod. Úřad zakládá žadateli ze samosprávy o bezúplatný dálkový přístup jeden zákaznický účet pro jednoho uživatele. Podúčty pro další uživatele si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Veškeré výstupy, které si zaměstnanci samosprávy vyhotoví, jsou pro potřeby reklamací a kontroly zálohovány a uloženy na CD.

Provizorní řešení se podařilo dokončit včas a implementovat ve stanoveném termínu 31. 3. 2004, čímž ČÚZK dodržel zákonem stanovený termín a umožnil, i když s omezeným počtem současně přistupujících uživatelů, poskytování údajů katastru nemovitostí dálkovým přístupem samosprávným celkům bezúplatně.

Práce na konečném (optimálním) řešení byly také zahájeny neprodleně po schválení změny zákona. Konečné řešení je mnohem složitější, a to především z následujících důvodů:

První dva body byly již úspěšně dokončeny Výsledkem je dílčí smlouva se společností NESS na rozvoj a údržbu ISKN, která v harmonogramu zohledňuje dopady konečného řešení bezúplatného dálkového přístupu pro orgány samosprávy a dále podrobná studie, která je základem pro vypsání veřejné zakázky

Do konce dubna 2004 bude vypsána veřejná obchodní soutěž na dodávku technologické infrastruktury (hardwaru a základního softwaru) pro bezúplatný dálkový přístup včetně souvisejících služeb, které sestávají jednak z instalace a zprovoznění dodávané technologické infrastruktury, jednak z potřebné součinnosti se systémovým integrátorem ISKN při integraci bezúplatného dálkového přístupu jako celku, tj. při instalaci a zprovoznění aplikačního programového vybavení na dodávané technologické infrastruktuře a související optimalizaci řešení.

V případě, že nedojde k průtahům při posuzování a hodnocení veřejné zakázky a pokud se podaří dokončit úspěšně jednání o zvýšení rozpočtu, bude konečné řešení bezúplatného dálkového přístupu pro samosprávné orgány uvedeno do rutinního provozu v březnu 2005.

Josef Jirman,
Český úřad zeměměřícký a katastrální

vyvěšeno: 04.05.2004
poslední aktualizace: 13.05.2004
ID článku: 1307
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1317


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]