[Home Page]

Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

Zpracování geometrických plánů patří mezi nejzákladnější činnosti, se kterými se geodetická veřejnost potýká každý den. Jedná se o souhrn operací měřických, výpočetních i kreslicích, při jejichž řešení lze s úspěchem využít možností, které nabízí současná výpočetní technika a její programové vybavení. Grafický systém KOKEŠ byl již od počátku vyvíjen s ohledem na potřeby geodetické praxe, a proto ani problematika geometrických plánů nemohla zůstat opomenuta.
Při zpracování geometrického plánu (dále jen GP) systémem KOKEŠ lze využít jak stávajících funkcí a vlastností systému, tak lze použít speciální aplikace, příp. lze kombinovat oba dva postupy. Mezi základní funkce systému, které lze využít při zpracování GP, jistě patří automatické načítání souřadnic a měřených dat z totálních stanic, základní výpočetní geodetické úlohy (volné stanovisko, polární metoda, výpočet ploch), funkce na práci s vektorovou kresbou (kresba linií, textů, práce s tabulkami), funkce na práci s rastry (posuny, otáčení), funkce pro práci se seznamem souřadnic (čtení SS v obecném textovém tvaru) aj. Tento přístup sice vede ke kýženému cíli (vyhotovení GP), nicméně je časově poměrně náročný a navíc vyžaduje od zpracovatele poměrně detailní znalost systému. Z důvodu optimalizace zpracování GP a jeho zpřístupnění i pro méně zkušené uživatele systému KOKEŠ byla vytvořena ucelená linka pro zpracování GP. Ta v podstatě řeší dvě nejpracnější etapy zpracování GP, a to vlastní zákres obrázku GP, včetně obrázku měřického náčrtu příp. vytyčovacího náčrtu a výpočet zadaného GP včetně sestavení výsledků do požadovaných formulářů.

Grafické zpracování GP

Při grafickém zpracování GP se vychází z jisté »příbuznosti« mezi obrázkem GP, měřickým náčrtem a vytyčovacím náčrtem, která umožňuje zpracovateli kreslit pouze měřický náčrt. Obrázek GP příp. i vytyčovací náčrt se pak generují automaticky. Při tomto převodu se samozřejmě provedou všechny operace, které lze automaticky provést (např. opraví se ty značky a linie, jejichž podoba je v obrázku GP a měřickém náčrtu různá, potlačí se měřická síť apod.) s možností ručně doopravit výsledek po převodu. Tento přístup přináší zpracovateli především časovou úsporu.
V případě, že je podkladem pro zpracování GP výřez mapy v digitální formě (DKM resp. KM-D), zkopíruje se automaticky tato mapa do měřického náčrtu a zakresluje se pouze změna tvořící GP. V případě, že není digitální mapa k dispozici (lokality s pouhým registrem souřadnic, příp. lokality s katastrální mapou pouze v grafické formě), je nutné navíc zakreslit stávající situaci okolo změny. Pro vlastní zákres se využívá nadstavby EXPERT se speciální tabulkou pro tvorbu GP. Tato tabulka obsahuje všechny prvky, které se mohou v GP objevit – od prvků běžných v každé digitální mapě (hranice parcel, vnitřní kresba) až po speciality GP (škrtka neplatné hranice, měřická síť). Všechny tyto prvky jsou v této tabulce slovně popsány, takže vlastní kresba pak probíhá pouze výběrem příslušné položky z tabulky. Systém sám nastaví příslušné atributy pro kresbu (vrstva, kreslicí klíč, symbol) a zpracovatel nemusí znát, jakým způsobem je daná technologie (v tomto případě technologie GP) zpracovávána v systému. »Zpracovateli stačí vědět, co má kreslit, ale jakým způsobem, to už vědět nemusí.«
Speciálním případem jsou tzv. změnové věty. Ty mohou být požadovány, pokud se GP vytváří v lokalitách s katastrální mapou v digitální formě. Jedná se o soubor obsahující pouze změny katastrální mapy po zapracování GP oproti stávajícímu platnému stavu. Protože linka pro zpracování GP obsahuje funkci, která dokáže zapracovat GP a vytvořit budoucí stav katastrální mapy, je zřejmé, že prostým porovnáním tohoto nového stavu s původním lze získat pouze změny, které se zapíší do souboru změnových vět. Struktura tohoto souboru je poměrně komplikovaná, proto doporučujeme vytvářet ho pouze výše uvedenou cestou.

Vlastní výpočet GP (aplikace GEPLAN)

Tuto etapu zpracování GP, jejíž hlavní náplní je příprava a automatizovaný výpočet GP, lze rozdělit do několika základních kroků:
– Příprava vstupních dat, kterými jsou parcely starého, nového a PK stavu, v úzkém propojení s grafikou systému KOKEŠ.
– Na základě vstupních dat provedení výpočtu GP a uložení výsledků do výstupních databází odpovídajících strukturou formulářům »Výpočet výměr parcel (dílů)«, »Výkaz výměr podle KN« a »Výkaz údajů o BPEJ«. Při výpočtu se zároveň provádějí kontroly dvojího výpočtu výměr a uzávěru skupiny.
– Vykreslení těchto formulářů v prostředí systému KOKEŠ a další práce s nimi (přesun formulářů, jejich uspořádání pro výstup na standardní formáty, tisk).
– Příprava, zobrazení a tisk dalších náležitostí GP (popisové pole, hlavička záznamu podrobného měření změn, seznam souřadnic aj.).
– Samozřejmostí je možnost ukládání vstupních i vypočtených dat pro pozdější použití.
Aplikace GEPLAN prošla již poměrně dlouhým vývojem, v současné době se v systému nachází již ve své 3. verzi. Mezi poslední zapracované novinky patří především možnost vyrovnání graficky určených dílů parcel na číselný obvod (výměra obvodu více parcel určena číselně), pro výpočet formuláře »Výkaz údajů o BPEJ« zadání pevné výměry části nového dílu s určitým kódem BPEJ (výměra, vztahující se k danému kódu BPEJ, se při vyrovnání nemění) nebo další možnosti úprav vytvořených formulářů, např. zarovnání formulářů k vertikále nebo horizontále.
Celou linku pro zpracování GP čeká v dohledné době pár výrazných vylepšení. Jedná se především o možnost načítat a zpracovávat data v novém výměnném formátu ISKN, a to jak pro grafické zpracování GP, tak i pro aplikaci GEPLAN. V aplikaci GEPLAN se navíc počítá s přidáním dalších náležitostí a formulářů (např. formuláře se žádostí o ověření GP), se zrušením omezení délky některých polí ve vstupních a výstupních formulářích, s možností volby fontu a jeho výšky ve výsledných tabulkách nebo s výběrem čísel a názvů k. ú. z číselníků.
Pevné nervy při zpracování GP a hodně povedených a hlavně potvrzených GP třeba i s pomocí našeho systému vám přeje firma GEPRO.

Ing. Jan Jurka, Ing. Marek Knězů

vyvěšeno: 13.05.2004
poslední aktualizace: 14.05.2004
ID článku: 1321
další informace: www.gepro.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] Katastr nemovitostíSoftware [Pošta]