[Home Page]

Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

(Dokončení z minulého čísla)

III. Účast praxe na rozvoji důlního měřičství

Kromě profesorů, kteří mají morální povinnost se starat o rozvoj nauk svých oborů z titulu svého povolání, zúčastnili se i praktikové ve značné míře činně na povznesení důlního měřictví. Ve všech hornických revírech byla zaměřena hornická díla, která dokazují, že naši důlní měřiči i jejich pomocníci kromě vědomí odpovědnosti a svědomitosti, které vlastnosti jsou prvními podmínkami zdárné práce měřické, prokázali vždy dokonalé ovládání svých úkolů po stránce praktické i teoretické.

Tak např. v rudném revíru příbramsko-bohutínském byla v období od r. 1789 až do r. 1859 vylámána v tvrdých křemičitých horninách na podkladě kompasového měření proslulá t.ř. dědičná štola císaře Josefa, tj. štola umožňující odvodňování celého revíru. Pro urychlení práce se tu již pracovalo r. 1815 v úseku mezi šachtou Anenskou a Jarošovskou současně proti sobě čelbou a protičelbou. Celková délka dědičné štoly je 7 832 m.

V revíru ostravsko-karvinském byly na počátku tohoto století raženy dlouhé spojovací prorážky, jimiž byla těžba hospodárně soustředěna na jednu jámu novodobě vypravenou. U společnosti Severní dráhy Ferdinandovy byly za vedení vrchního inspektora ing. Václava Červinky, dlouholetého zakládajícího člena SIA, spojeny jáma Hubert a větrní jáma ve Vrbici prorážkami na IV. patře v délce 2 189 m a na VI. patře v délce 1 599 m, dále jámy Jiří a František prorážkou délky 1 278 m a jámy Zárubek a Alexander prorážkou na VI. patře dlouhou 1 545 m. Všechny uvedené prorážky byly raženy proti sobě čelbou a protičelbou.

V kladenském revíru bylo v posledních letech raženo několik prorážek o průměrné délce asi 1 km rovněž pro soustředění těžby. Nejdelší prorážka revíru spojuje jámy Pražské železářské společnosti Mayrau a Max, byla ražena čelbou a protičelbou, má délku 2 296 m a nadto dva oblouky o poloměrech 20 m a 90 m.

Z praktických kruhů vycházely dosti často popudy na úpravu a zlepšení měřických pomůcek a přístrojů. Po této stránce je záhodno zmíniti se o vtipné úpravě hornického kompasu, kterou navrhl absolvent báňské akademie v Příbrami, vrchní měřič příbramského závodu, pražský rodák, Čech Adolf Plamínek. Základní myšlenka této úpravy tkví ve snaze zvýšiti přesnost odčítání magnetických směrů. Je zajímavé, že kompas Plamínkův se udržel dlouho v praxi na severofrancouzských a belgických dolech uhelných. Jeho vyobrazení byla zařazena do ceníků, které zasílaly francouzské firmy pro přesnou mechaniku ještě po světové válce.

Někteří praktikové zpravovali odbornou veřejnost o svých problémech, úkolech a výsledcích v odborných časopisech.

Zvláštní zmínky zasluhuje pojednání ing. Viktora Kadainky v ročence báňských akademií (Jahrbuch der Bergakademien) r. 1906. »Eine Durchschlagsaufgabe«, v níž je zevrubně udán postup při měření výpočtu a vytyčování i kontrolách prorážky dlouhé právě 700 m, jakož i řada jeho dalších pojednání v časopise »Oesterreichische Zeitschrift fur Berung Huttenwesen«. Po r. 1918 vydal ing. Kadainka pro potřebu výkonných měřičů »Sbírku úloh z důlního měřictví« nejprve litograficky, později tiskem pod změněným titulem »Příručka důlního měřiče«.

Hornicko-hutnické listy, které byly založeny r. 1900 a přezvány r. 1919 na Hornický věstník, přinesly několik odborných článků z důlního měřictví v českém jazyce.IV. Účast přesné mechaniky na rozvoji důlního měřictví

V historické úvaze o důlním měřictví nelze pominout vývoj přesné mechaniky měřických přístrojů.

Kompasy vyobrazené v díle -Agricolově (r. 1556) mají magnetky dlouhé jen asi 2 cm. Kruhové stupnice jsou děleny na 24 hodiny. Roku 1633 freibergský důlní měřič Balthasar Rossler upravil kompas pro zavěšení na šňůru. Mapovací deska kompasová se uvádí v literatuře poprvé r. 1686. Roku 1785 změnil mechanik Schubert ve Freibergu závěs Rosslerův a dal mu podobu, která se udržela v podstatě dosud. Vývoj závěsného kompasu byl zakončen v Německu dvěma typy, a to casselským, který vyrábí firma Breithaupt v Casselu, a freibergským, vyráběným firmou Max Hildebrand ve Freibergu. Oba typy se liší jen tvarem závěsu. Mají magnetky 80 až 110 mm dlouhé se stupnicí dělenou protisměrně na stupně, popřípadě podělené na 30 minut.

První důlní teodolit dodala firma Fr. W. Breithaupt r. 1832 společnosti Impérial Brazélian Mining Association in London.

Teodolit pronikal do důlního měřictví, jak již výše uvedeno, jen pozvolna.

Důlní teodolit má repetiční osovou soustavu, v ostatních podrobnostech stavby se podobá teo-dolitu jednoduchému; změny, které důlní teodolit prodělával časem, týkají se jen podrobností, např. odčítacích pomůcek, umístění libel, uložení a tvaru kompasu apod.

Z českých firem pro přesnou mechaniku se uplatnila ve výrobě důlních měřických přístrojů nejprve firma O. Spitra, pak firma Jos. & Jan Frič a po světové válce firma Srb & Štys.

Z výrobků firmy O. Spitra dlužno se zmínit o busolním teodolitu, podobá se tachymetrům firmy -W. C. Kraft, které jsou nápadné tím, že ložiska pro prstence volného dalekohledu jsou přidělána na průměr silného polokruhu, jenž slouží k měření svislých úhlů. Kdežto Kraftovy přístroje měly šrouby pro urovnání přístroje v matkách, vyříznutých do desky stojanu, Spitrův přístroj má třínožku se stavěcími šrouby, takže jej lze postaviti na libovolný deskovitý stojan a pohodlně dostřeďovati i urovnávati.

Bratři Josef a Jan Frič pojali měřické přístroje důlní do svého výrobního programu hned po založení firmy r. 1883. Mladšímu z nich, Janovi se dostalo předtím počátečního školení v mechanické dílně české techniky v Praze a fyzikálního ústavu profesora K. V. Zengera, u něhož byl asistentem. Dalšího odborného vzdělání nabyl Jan Frič v cizině.

Již na sjezdu horních inženýrů a geologů, který se konal v Budapešti v září 1884, byl vystaven důlní teodolit »Duplex«, který vzbudil značný zájem pozoruhodným, zcela původním vyřešením četných podrobností. »Duplex« má např. dva zkřížené dalekohledy, jeden dostředný pro běžné práce, druhý lomený pro zaměřování strmých visur; lomený dalekohled má tubus v klopné ose dostředného dalekohledu. Limbus je z leštěného skla zrcadlového. K odčítání bylo poprvé užito stupnicových drobnoměrů. Magnetka je vytvořena tak, aby se při malých rozměrech docílilo zvýšené citlivosti. Přístroj se staví na silný stojan, jehož deska, posunovatelná v otáčivých saních, umožňuje dostřeďování teodolitu nad i pod body zajištěnými ve velkém okruhu.

Je zajímavo, že stupnicové drobnoměry se staly po světové válce novodobými na důlních teodolitech, a že švýcarský konstruktér geo-detických přístrojů H. Wild zavedl skleněný limbus u svých nejlepších teodolitů r. 1925.

Na výstavě v Bruselu r. 1888 vystavovali bratři Fričové původní hlavice pro montáž teodolitu na rozpěrách, závěsný kompas a důlní busolu. Závěsný kompas byl freibergského typu s dostředným vypínacím zařízením na spodu kompasové krabice. K magnetce je přichycena tenká kruhová destička slídová, která utlumí úplně příčné kmity střelky. Póly magnetky nesou kostěné lístky s noniovou stupnicí, která umožňuje přímé čtení na 2’, čímž se dosahuje větší přesnosti v odčítání než bylo možno dosáhnout pouhým odhadováním.

Důlní busola je vlastně kompenzační busolní teodolit. Dalekohled má ložisko v konsolovitém nosníku svérázného tvaru, na vodorovném i svislém kruhu možno noniem odčítat přímo 1’. Na krycí desku limbu je přidělán prstenec a do něj je zasazen kompas s noniovou magnetkou. Kompasovou krabici lze rektifikačními šroubky poněkud posunout, aby se odstranila chyba orientační. Na pevném prstenci se otáčí vnější pohyblivý prstenec, který nese zařízení, jímž lze odečísti oba nonie magnetky s téhož stanoviska. Tuto myšlenku přejaly některé zahraniční firmy pro přesnou mechaniku. Roku 1933 vytvořila firma J. & J. Frič novou soupravu pro důlní měření teodolitové, k níž při úplném vypravení patří noniový teodolit, jehož dalekohled má vnitřní zaostřovací rozptylku, dva signály se záměrnými terči, tři podložky, 4 až 6 příbramských hlavic. Minulého roku byla souprava doplněna mimostředným dalekohledem. Zkoušky soupravy, vykonané v dolech, ukázaly, že z hlediska přesné mechaniky předčí Fričova souprava přístroje zahraniční.

Firma Srb & Štys uvedla brzy po svém založení do obchodu hornický kompas a malý důlní teodolit. Před třemi roky sestrojila teodolit střední velikosti význačný tím, že všechny odčítací pomůcky i nitkový kříž lze osvětlit malými žárovkami. V dalekohledu je vnitřní zaostřovací čočka, která se dá jemné posunovat otáčením šroubové matice, na vertikálním kruhu je hranolová indexová libela.

Zdroj: Z vývoje české technické tvorby (Sborník vydaný k 75. výročí založení Spolku českých inženýrů v Praze, 1940, uspořádal ing. Josef B. Stránský)

Prof. ing. Dr. Mont. Frant. Čechura

vyvěšeno: 14.05.2004
ID článku: 1324
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1275


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] Historie [Pošta]