[Home Page]

Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

Vezmeme – li v úvahu tyto podle mne nesporné skutečnosti:
a) Sáhové katastrální mapy nelze na DKM přepracovat tak, aby se přes veškeré použité technologické finty a přes rozsáhlé měření vybraných bodů, poměrně často nevyskytovaly části, v nichž jsou výrazně překračovány mezní hodnoty odchylek (3m) mezi souřadnicemi bodů z výsledků měření a z DKM pro kód kvality 8. Podle našich zkušeností lze očekávat, že s doplněním každého pátého geometrického plánu budou tyto problémy.
b) Doplňování změn do takovýchto DKM postupem „pevná změna, gumová mapa“ je schůdné jen v případě, že se vystačí s jednoduchým napojením linií DKM na body změny bez různých dotransformací a nedojde tím k výraznějším narušením geometrických vztahů mezi prvky mapy. Podle našich zkušeností lze očekávat, že to bude možné u poloviny geometrických plánů. Druhou polovinu geometrických plánů bude nutné do DKM doplňovat přizpůsobením mapě a i tak každý cca pátý případ nebude řešitelný jinak, než se smířit s tím, že nelze dodržet mezní odchylky pro zobrazení a přitom není řešením ani oprava chyby zobrazení v DKM, protože by vyžadovala neúměrný rozsah šetření a měření v terénu a řízení o opravě chyby s velkým počtem účastníků řízení.
c) Přepracování sáhových katastrálních map na DKM v souvislém zobrazení v S-JTSK je i přes výše uvedené problémy tím nejlepším dostupným řešením pro katastrální úřady i pro všechny uživatele dat katastru.
Pak nezbývá, než přistoupit na takovou technologii vedení těchto map, která i při jejich nižší geometrické kvalitě umožní solidní fungování katastru tj. dodržování právních předpisů, lhůt, uspokojování potřeb klientů, postupné zlepšování kvality map podle výsledků měření změn a v nutných případech jejich obnovou mapováním.
Nemyslím si, že taková technologie vyplyne z pokusů o doplňování změn do map přepracovaných v rámci ověřování tzv. druhé varianty digitalizace sáhových map. Jsou to vesměs menší a málo živá území s malým počtem malých změn na nichž toho nelze mnoho ověřit. Např. v kat. území Skřipov, které patří z ověřovaných k největším, bývá ročně 5 GP, z toho většina na novostavby a přístavby domků. Nejsou ani stanovena žádná pravidla, jak postupovat, když nastanou problémy s přesností mapy, které nelze rozumně řešit řízeními opravě chyby zobrazení v DKM.
Na řadě konkrétních příkladů jsem si prakticky ověřil, že technologie doplňování jednotlivých změn s použitím dotransformací mapy je riskantní, lze ji jen obtížně vymezit v předpisech a také obtížně dokumentovat, proto její zavedení nevidím jako schůdné. Dotransformace lze s klidným svědomím doporučit pro jednorázové zlepšení geometrických parametrů mapy, resp. její části, podle nashromážděných výsledků měření řady změn za delší období.

V dané situaci jsem si dovolil shrnout moje poznatky a zkušenosti z této oblasti do stručného návrhu postupů, kriterii a pravidel, které jsou použitelné pro rozumné doplňování jednotlivých změn do DKM vzniklé přepracováním sáhové katastrální mapy a v maximální možné míře respektují platné právní předpisy.

Příloha: Postupy, kriteria a pravidla pro doplňování změn do DKM vyhotovených přepracováním sáhové katastrální mapy - návrh (viz odkaz).

Ing. Adolf Vjačka, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

vyvěšeno: 24.05.2004
ID článku: 1335
další informace: www.zememeric.cz/04-05/vjacka-priloha.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]