[Home Page]

Exotika na mapách – školní atlas Lesotha

Místní pobočka nakladatelství Longman Lesotho Ltd. v hlavním městě Maseru ve spolupráci s dalším věhlasným vydavatelským domem Bartholomew vydala v roce 2001 školní atlas disponující celou řadou pozoruhodností. Svazek mírně menší než formát A4 má 66 stran včetně obálky a je vytištěn na velmi kvalitním papíře. Veškeré texty jsou uváděny v angličtině bez ohledu na to, že nejrozšířenějším (a také druhým úředním) jazykem je sesotština. Atlas obsahuje množství map, schémat a fotografií, včetně řady grafů. Pozoruhodné je jeho vnitřní členění do neformálních kapitol, naznačených textem v záhlaví.

První část je podřízena problematice „Map skills“ neboli schopnostem (vlastnostem) map. Uživatel se dozví, co to mapa je, jak jsou v ní reprezentovány vybrané prvky reálného světa, jak je prostorově orientována a co to jsou geografické souřadnice. Vedle zodpovězení řady dotazů jsou pak žáci postaveni před úkol vytvoření mapky vlastní učebny. Dále se dozvídají, co je to měřítko – grafické i numerické - jaký je jejich význam. Poznávají případy topografické a tématické mapy. A také se v neposlední řadě učí s mapou pracovat, s její pomocí poznávat svět a v něm se orientovat. Závěrem se učí o technologiích mapové tvorby a jednotlivých projekcích.

Další část (s. 7-21) je věnována podrobně Lesothu. Je uvedena obrazem státní vlajky, státního znaku, přehlednou polohovou mapou státu na kontinentě, fotografií krále Letsie III. a textem národní hymny v sesotštině a v angličtině. Dvojstrana s hypsometrickou mapou (1:1 000 000) je doplněna jednoduchým geomorfologickým regionalizačním schématem státu (v kombinaci se zemědělskými údaji) a geologickým řezem ve směru Z-V. „Klimatická dvoustrana“ s mapami teplotními a srážkovými je doplněna o diagramy spotřeby vody a klimagramy vybraných lokalit, a zejména o schéma „Highlands Water Project“, což je nejdůležitější investice a podmínka rozvoje státu. Lesotho staví v Dračích horách velké přehrady (Katse má výšku 185 m, max. v Africe) a voda je hlavním vývozním artiklem do sousední Jihoafrické republiky (mapa znázorňuje i místa předpokládaných přehrad). Ekonomicko-geografické mapy se věnují dopravě, přenosu elektrické energie (1: 1 500 000), zahraničnímu obchodu, hustotě obyvatelstva, klanové struktuře basutského národa (Lesoťanů) a rovněž migraci za prací do JAR (trasy a cílové lokality s druhem zaměstnání). Zajímavé jsou historicko-geografické mapy zaměřené na postup osídlování území (Sány, bantuskými kmeny, konflikty s Búry) a územní vývoj státu. Část vyúsťuje do map administrativního, volebního, kmenového členění a sfér vlivů jednotlivých kmenových náčelníků. Část uzavírá „turistická“ mapa (1:1 250 000) s vyznačením prostorů jednotlivých rekreačních aktivit, pozoruhodností a infrastruktury. Většina mapových listů je doprovázena kvalitními barevnými fotografiemi k danému tématu.

Navazující část (s. 22-42) se zabývá Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC – Southern African Development Community), zahrnujícím jihoafrickém státy od DR Kongo a Tanzánie po mys Dobré naděje. Toto společenství představuje jistý předstupeň ekonomické a snad později i politické integrace. Na několika společných přehledných mapách (1:20 000 000 - 1:50 000 000) jsou vyznačeny členské státy, jejich topografie, ohrožení desertifikací, klima, těžba a zemědělství, přeshraniční obchodní proudy, dopravní síť, hustota obyvatelstva, chráněná území a turistické atraktivity. Většinu map doprovázejí grafy, srovnávající jednotlivé země navzájem, či společenství se zbytkem světa. Následuje přehled jednotlivých členských států SADC v měřítcích optimálních pro zobrazení jednotlivých zemí, vč. připojené fotografie a hlavních geografických údajů (i vlajky). U všech map je stejná legenda, což v případě výškové stupnice ve standardním rozpětí od úrovně pod mořskou hladinou po kóty nad 5000 m n. m. vyznívá u některých států velmi kuriózně (např. Seychell či Mauritia).

Předposlední mapová část atlasu (s. 43-51) pojednává Afriku jako celek. Uspořádání map je docela netradiční. Po úvodní fyzické a politické mapě následuje zjednodušená mapa vegetace (4 položky legendy), po mapy letních, zimních a celoročních srážek, a obdobných sezónních teplot. Kuriozitou je mapa klimatických regionů – ty vyznačuje pouze dva v celé Africe - tropické a mírné klima. Ekonomickým a sociálním poměrům se věnují mapy těžby a zemědělství, hustoty obyvatelstva (mnohé oblasti jsou znázorněny dosti odlišně od obsahu atlasů české provenience), dopravy a politické orientace a organizační participace jednotlivých států.

Poslední mapová část (s. 52-62) je věnována světu. Fyzická mapa světa vhodně využije standardní legendu pro výškové stupně a podává přehled nejvyšších hor v jednotlivých světadílech a srovnání nejdelších řek Země. Politická mapa světa (1:70 000 000) je doplněna o tabulky nejlidnatějších států a největších měst. Po klimatu následuje obyvatelstvo (s prognózou populačního růstu jednotlivých kontinentů), mapa těžby a zemědělství (s koláčovými grafy podílu jednotlivých států na světových zásobách železa, mědi a zlata). Dopravní mapa je doprovázena přehledem největších civilních letišť (1. je Atlanta), tabulkou vybraných leteckých spojů – délka v km a čas přeletu v hodinách) a námořních spojů (se vzdáleností v km a přepravní dobou ve dnech). Pozoruhodné jsou mapy přírodních a antropogenně podmíněných rizik v životním prostředí. Z obsahu jsou mimořádně zajímavá úložiště importovaných odpadů (např. USA vyvážejí odpad na Haiti, do Mexika, J. Afriky, Brazílie, Zimbabwe, J. Koreje, Irska, Indie, na Filipíny, Nový Zéland i do Irska, dalšími velkými exportéry odpadů jsou (podle této mapy) také Kanada, Norsko, Itálie, Švýcarsko, Německo, Rusko. Zcela poslední mapy jsou věnovány mezinárodním organizacím (OSN a Commonwealth) a typům státního zřízení na světě. Tabulkový přehled států a stručný index (2 stránky) uzavírají atlas (na zadní straně obálky je schéma sluneční soustavy, fází měsíce a ročních období na jižní polokouli). Není bez zajímavosti, že sesotština užívá „českou“ diakritiku (např. š, ť apod.). Lze konstatovat, že atlas je bohatě vybaven standardními i netradičními (pro nás) mapami. Jednotlivé části jsou uspořádány různým způsobem, nehledě na obsahově analogické mapy. Ekonomické, sociální a environmentální mapy jsou zdrojem mnoha užitečných poznatků u nás prozatím jen obtížně dostupných. Velmi inspirativní je použití četných srovnávacích tabulek, grafů a obrázků. Samozřejmostí je výroba pomocí GIS.

Cena: 58 Maluti (1 Maluti = 1 Rand, 1 Rand = 4 Kč) ISBN: 99911 22 71 0

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 17.09.2004
ID článku: 1447

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Kartografie
GIS Školství
Ze zahraničí
[Pošta]