[Home Page]

Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

Edičná činnosť Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK) sa okrem organizovania seminárov a konferencií snaží priblížiť odbornej verejnosti napr. poznatky z histórie geodézie, kartografie a katastra, ale aj zo súčasnej problematiky odboru, prostredníctvom vlastnej edície. V jej rámci boli vydané doteraz tieto tituly:
1) J. MAREK, A. NEJEDLÝ: „Kataster – historický prehľad“ (rok vydania 2002 – cena 100.-Sk) Populárnym spôsobom sprístupnený historický vývoj katastra na Slovensku.
2) E. MATÁK: „Ján Botto – básnik a geodet“ (rok vydania 2003 – cena 40.- Sk) Málo známe životné osudy slovenského básnika štúrovského obdobia, ktorý bol v civilnom živote zememerač.
3) M. BAJKAY: „Slovník maďarsko-slovensko-nemecký (Kataster nehnuteľností)“ (rok vydania 2004 – cena 60.- Sk)
Jazyková pomôcka pre prácu s operátmi pozemkovej knihy, obsahuje aj výrazy a heslá archaickej maďarčiny a nemčiny, ktoré boli v týchto operátoch používané.
4) J. MAREK, E. MATÁK, J. VANKO: „Geodeti a kartografi Slovenska ~ 1700 – 2003“ (rok vydania 2004 – cena 160.- Sk)
Ku spracovaniu tejto publikácie inšpirovalo autorov 50. výročie sústredenia zememeračskej služby, ktoré pripadá na rok 2004. Čo je to geodézia, kartografia, kataster prípadne ďalšie pridružené disciplíny nášho odboru, ako aj výsledky činnosti odboru nájdeme v učebniciach, v dokumentáciách a archívoch, v mapových službách, v bázach údajov, na katastrálnom portáli a pod. Táto publikácia je ale o tom, kto všetku túto prácu urobil – je teda o ľuďoch, osobách, menách – od pešiaka po generála, ktorí výsledky uložené v archívnych aj živých dokumentoch zabezpečovali, vykonali a mnohí aj ďalej vykonávajú. Autori sa snažili, často aspoň v podobe mena a priezviska, pripomenúť plejádu osôb a osobností, ktorí boli, alebo ešte sú „pri tom“ a vzdať tak skromný hold ich veľkej práci.

Uvedené publikácie sú za ceny nastavené len na pokrytie nákladov spojených s ich vydaním, dostupné priamo na odborných a spoločenských akciách, na ktorých SSGK odborne alebo organizačne participuje. Okrem toho je možné tieto odobrať priamo (alebo na objednávku budú zaslané poštou) na adrese

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, výkonný výbor, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava (tel.: 02/4333 5085, e-mail: „kadlecova@vugk.sk“). Ak objednávku alebo požiadavku pošlete Komore geodetov a kartografov, sprostredkuje táto doručenie na adresu SSGK.

Teraz pripravuje SSGK projekt ďalšej publikácie s predbežným (pracovným) názvom „Geodeti bez teodolitu“, ktorej obsahom by mali byť nekonvenčné údaje o mimopracovnej činnosti geodetov a kartografov. Sú medzi nami spisovatelia, poeti, maliari, výtvarníci, muzikanti, speváci, športovci, úspešní politici a pracovníci verejnej správy, zberatelia s ocenením a vyznavači podobných „koníčkov“. Tých všetkých, ktorí vynikli v inej činnosti, ako je geodézia a kartografia, nám môžete pomôcť objaviť. Oznámte nám, prosíme, Vaše návrhy, odporúčania, ak medzi kolegami (súčasnými aj bývalými) poznáte osobnosti s uvedenými vlastnosťami, ktorých diela sa publikujú, vystavujú, o ktorých sa píše a pod., prípadne ak sa medzi takýchto môžete sami zaradiť. Po rozhodnutí o vhodnosti zaradenia, bude dohovorený spôsob komunikácie a so súhlasom (autorizáciou) spracovaného textu (prípadne obrázkov, literárnych ukážok a pod.) budú zaradené tieto výsledky do zamýšľanej publikácie. Svoje návrhy a tipy posielajte na adresy uvedené v predchádzajúcom odseku, alebo na e-mailovú adresu: „marek@geodesy.gov.sk“.

Jozef Marek

vyvěšeno: 08.11.2004
ID článku: 1479
další informace: www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Různé
Historie Zajímavosti
Ze zahraničí ČSGK
[Pošta]