[Home Page]

Novela zákona o zápisech

Novela katastrálního zákona č. 120/2000 Sb. (účinnost 1.9.2000) byla přijata v souvislosti s novým informačním systémem katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“), který začal fungovat v létě 2001. ISKN umožnil poskytovat údaje z katastru nemovitostí dálkovým přístupem a mimo jiné přinesl i možnost kvalitativně nového způsobu zápisu poznámkou. Až do spuštění ISKN bylo možné zapisovat poznámku v katastru nemovitostí pouze k nemovitosti, nikoliv i k osobě, i když zákon o zápisech stanoví, že poznámky jsou úkony katastrálního úřadu, které jsou určeny k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě (§ 14 odst. 3 zákona o zápisech). Tato nová možnost byla využita hned s účinností exekučního řádu [zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (dále jen „ExŘ“), účinnost od 1.5.2001], který novelizoval zákon o zápisech. V § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona o zápisech bylo stanoveno, že poznámku zapíše katastrální úřad na základě usnesení o nařízení exekuce podle exekučního řádu, přičemž zápis této poznámky a její výmaz zajistí katastrální úřad v obvodu jehož územní působnosti se nachází soud, který usnesení o nařízení exekuce vydal, ke všem listům vlastnictví v České republice, na kterých je nebo bude osoba označená jako povinný vedena jako vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Ustanovení o pořadí zápisů se přitom na zápis této poznámky nevztahuje. Tato právní úprava umožňuje, aby tato poznámka, která signalizuje, že vlastník nemovitosti ode dne, kdy mu je doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce, nemůže nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů (§ 44 odst. 7 ExŘ), se objevila na všech listech vlastnictví povinného v celé České republice, ačkoliv zápis provedlo jen jedno katastrální pracoviště. Toto by bez funkčního ISKN nebylo možné.

Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorkaJUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
2) Novela zákona o zápisech,
3) Novela občanského soudního řádu,
4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
5) Novela katastrálního zákona,
6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
7) Novela devizového zákona.

redakce

vyvěšeno: 13.11.2004
ID článku: 1488
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]