[Home Page]

Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Od 1.1.2004 byla provedena v České republice zásadní reorganizace katastrálních úřadů, a to novelou č. 175/2003 Sb. Územní působnost katastrálních úřadů nyní kopíruje existující územní členění České republiky na vyšší územně samosprávné celky - kraje, což znamená že v každém kraji je katastrální úřad pro daný kraj (celkem 14) a dosavadních 77 katastrálních úřadů bylo zrušeno. Katastrální úřady jsou současně účetními jednotkami. Součástí katastrálních úřadů jsou katastrální pracoviště, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů, které zřizuje ředitel daného katastrálního úřadu. Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají katastrální pracoviště územní působnost příslušného katastrálního úřadu, byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 10/2004 Sb. Český úřad zeměměřický a katastrální tak přímo řídí podstatně menší počet katastrálních úřadů, což je z hlediska řízení efektivnější a hospodárnější. Počet zeměměřických a katastrálních inspektorátů, které kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí vykonávanou katastrálními úřady, a vymezení jejich územní působnosti zůstaly zachovány. Další výraznou změnou, kterou přinesla tato novela, je přechod výkonu správy centrální databáze katastru nemovitostí České republiky z působnosti Zeměměřického úřadu do působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. S touto změnou souvisí to, že údaje z katastru nemovitostí dálkovým přístupem poskytuje nyní Český úřad zeměměřický a katastrální namísto Zeměměřického úřadu.

Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorka JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
2) Novela zákona o zápisech,
3) Novela občanského soudního řádu,
4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
5) Novela katastrálního zákona,
6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
7) Novela devizového zákona.

redakce

vyvěšeno: 13.11.2004
ID článku: 1490
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]