[Home Page]

Novela katastrálního zákona

Umožněním dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí, který s účinností od 1.9.2000 měl být zásadně za úplatu stanovenou prováděcí vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. Orgány státní správy i však po celou dobu, co je umožněn dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vyvíjely tlak na to, aby údaje z katastru nemovitostí jim byly poskytovány bezúplatně. Prvním prolomením zásady úplatnosti od 1.1.2002 byla novela zákona č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (novela č. 315/2001 Sb. účinnost 1.1.2002), která umožnila pro účely správního řízení bezúplatný dálkový přístup pro orgány báňské správy (§ 39 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění novely č. 315/2001 Sb.). Další prolomení přinesla novela zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (č. 120/2004 Sb. účinnost 19.3.2004), která zakotvila, že tento úřad k zajištění přehledu o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí, které jsou ve vlastnictví státu a s nimiž je úřad příslušný hospodařit údaje katastru nemovitostí může využívat bezúplatně údajů katastru nemovitostí a to i dálkovým přístupem. A konečně zákonem č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel (účinnost 1.5.2004), bylo novelizováno ustanovení katastrálního zákona (nový § 22 odst. 5), podle kterého dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí mají bezúplatně územně samosprávné celky k výkonu své působnosti. Především umožnění bezúplatného dálkového přístupu obcím (z přes šesti tisíc obcí v České republice dálkový přístup má prozatím zřízeno kolem 1400 obcí) nastoluje otázku, zda neumožnit bezúplatný dálkový přístup i státním orgánům, které údaje katastru nemovitostí potřebují k výkonu své soudní či správní činnosti. Tato úprava by si však vyžádala další novelu katastrálního zákona. Zákon č. 53/2004 Sb. novelizoval katastrální zákon také v tom ohledu, že stanovil, které údaje z evidence obyvatel poskytne Ministerstvo vnitra orgánům zeměměřickým a katastrálním pro účely výkonu stání správy katastru nemovitostí (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, druh a adresa místa pobytu, datum, místo a okres úmrtí, popřípadě, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí). Na základě této novely je právně umožněno přímé propojení on-line informačního systému evidence obyvatel a ISKN, které by se mělo realizovat v příštím roce.

Na Webu Zeměměřiče jsou postupně zveřejněny jednotlivé body příspěvku Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí České republiky (autorka JUDr. Eva Barešová, vedoucí samostatného oddělení legislativy ČÚZK ) - ID článku 1487, který zazněl na VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (Žilina, 21. – 22. října 2004) podle tohoto schematu:
1) Stav přípravy návrhu nového katastrálního zákona,
2) Novela zákona o zápisech,
3) Novela občanského soudního řádu,
4) Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech,
5) Novela katastrálního zákona,
6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy,
7) Novela devizového zákona.

redakce

vyvěšeno: 13.11.2004
ID článku: 1492
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1487


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]