[Home Page]

Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část

[na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

Značně nepřehledně působí naopak mapa dolu Meihsner v Prunéřově (obr. 15). Je však názorným příkladem technicky velmi dobře zpracované mapy povrchového dolu z meziválečného období. Mapa v měřítku 1 : 1 000 je vedena na transparentním plátně. Založena byla v roce 1929, postup uhelného lomu v jednotlivých letech zachycuje od počátku těžby v roce 1920 až do roku 1946. Uhelné bloky, vytěžené v jednotlivých letech, jsou vyšrafovány a označeny rokem těžby. Skrývkový řez a pata vnitřní výsypky jsou zakresleny k jednomu datu a jejich postup není doplňován. Asi na dvaceti místech jsou údaje o mocnosti uhelné sloje a nadloží. Mapa neukazuje spádové poměry, na povrchu ani v lomu nejsou žádné výškové kóty. Z odvodňovacího systému je doplňováno pouze umístění čerpacích stanic. Pro báňskou bezpečnost je doplněna situace důlních chodeb předchozí hlubinné těžby. Z provozních objektů je zde lanovka a provozní budovy. Základní povrchová situace včetně pozemkových parcel je převzata z katastrální mapy. Zakreslena je menší rekultivovaná plocha, zřejmě na vnitřní výsypce.

Pokud se na mapu dolu Meihsner díváme z pohledu dnešních požadavků na provozní mapu, vidíme zde přemíru údajů, které jsou důležité z hlediska dokumentačního nebo je jejich situace důležitá před postupem lomu; z hlediska provozního mapu činí nepřehlednou. Na druhé straně chybí aktuální stav skrývky a výsypky, systém odvodnění a případně vyjádření spádových poměrů v lomu.

První ukázkou důlní mapy z doby po roce 1945 je mapa dolu Libuše v Prunéřově z června 1946 v měřítku 1 : 1 000 (obr. 16). Navazuje na mapu dolu Meihsner, jehož název byl v roce 1945 změněn. Dochovala se světlotisková kopie mapy, která byla doplňována do roku 1949. Stav mapy a forma doplňování provozních objektů ukazují, že byla používána jako mapa provozní. Ve srovnání se staršími mapami je mapa vedena novým, odlišným způsobem. Především autor mapy upustil od plošného šrafování vytěžených ploch. Mapa zobrazuje čtyři stavy skrývkového a uhelných řezů, až na výjimky s uvedením data a jeden stav výsypy bez data. Výsypka je kreslena jednou žlutě obtaženou čarou, zřejmě má znázorňovat hranu etáže. U stavů skrývkového řezu k 26. 6. 1946 a k 3. 1. 1947 je kreslena hrana silnou plnou čarou, pata slabou plnou, mezi nimi střídavě krátké a dlouhé šrafy. K 1. 1. 1948 a 1949 je kresba skrývkového řezu bez šraf, hrana plnou šedě kolorovanou čarou a pata čárkovanou hnědě kolorovanou čarou. Uhelný řez k 26. 6. 1946 a k 3. 1. 1947 je kreslen jednou čarou, doplněnou značkou, používanou v geodézii pro svislé stěny svahových stupňů, oba stavy jsou rozlišeny pouze tloušťkou čáry. Stavy uhlí k 1. 1. 1948 a 1949 jsou kresleny jednou čarou s hnědým obtažením. Těžba spodní sloje je zakreslena většinou dílčími uzavřenými plochami s uvedením roku, ne vždy v souladu s vysvětlivkou. V mapě je dostatek výškových kót, většinou redukovaných o celé stovky metrů. Někde jsou na malém prostoru kóty, vztahující se ke dvěma stavům skrývky, dvěma stavům uhelných řezů a navíc k těžbě spodní sloje, což působí nepřehledně až zmateně. Dále je v mapě zakreslen transport uhlí (lanovka) a skrývky (koleje), odvodnění, vodovod, šachtice a vrty. Asi polovina vrtů a šachtic je kreslena trojúhelníkovou značkou. O důvodech změny používaných značek během dvou a půl roku doplňování mapy můžeme jen spekulovat. V mapě chybí hranice důlních měr.

Mapa dolu Libuše z června 1949 rovněž v měřítku 1 : 1 000 (obr. 17) na transparentním papíru zobrazuje téměř shodnou situaci jako mapa předchozí, vyhotovena je však s vyšší technickou úrovní. Založena byla zřejmě hlavně pro dokumentaci stavu skrývky a uhlí po ukončení těžby v jihozápadní části důlního pole dolu Libuše k 30. 4. 1949. Celý vytěžený prostor je plošně vyplněn šikmou šrafou, plocha s vytěženou spodní uhelnou lávkou navíc vodorovnou šrafou. Plnou čarou přes vyšrafovanou plochu jsou zakresleny stavy uhlí k 1. 1. 1947, 1948 a 1949 jako v předchozí mapě a navíc konečný stav k 30. 4. 1949. U skrývkového řezu je vykreslena pouze hrana a pata konečného stavu. Spádové poměry jsou opět vyjádřeny kótami. Technická zařízení lomu jsou uvedena jako v předchozí mapě, chybí pouze kolej na výsypku a samotná výsypková etáž. Doplněny jsou hranice důlních měr.

Další mapa dolu Libuše 1 : 1 000 z května 1951 (obr. 18) je označena jako tachymetrický plán lomu podél výchozu uhelné sloje. K dispozici je pouze světlotisková kopie mapy v dobré technické úrovni. Zachycen je stav skrývkového a dvou uhelných řezů v západní části důlního pole k jednomu datu. U všech řezů jsou zobrazeny zaměřené hrany a paty s kótami, paty řezů jsou barevně obtaženy. Výrazně je zakreslen pravděpodobný východ ze sloje a koryto přeloženého Bystřického potoka. Jako u tachymetrického plánu pochopitelně chybí správní hranice a technická zařízení lomu.

Zdánlivě přehledně a dokonale vypadá důlní mapa dolu Libuše v Prunéřově 1 : 1 000 z roku 1953 (obr. 19). Vyhotovena je na kreslícím papíru, podlepeném plátnem. Zachycuje postup lomu v prostoru severně od státní dráhy v letech 1952 a 1953. Povrchová situace, souřadnicová síť, důlní míry, stará důlní díla, vrty a ochranné pilíře trati a státní silnice jsou předtištěny. Dokresleny jsou pouze postupy lomu bez výškových kót. Jednoznačně lze v mapě určit plochy vytěžené v roce 1952 a v 1. a 2. pololetí roku 1953. Vytěžené plochy jsou ohraničeny jednou plnou čarou a plošně vyšrafovány žlutou šrafou. Nejasný je význam dalších tří čar ve směru postupu lomu. Jenom náhodně z jiné výpočetní mapy zjistíme, že nejbližší čára představuje hranu uhelného řezu. Co zobrazuje druhá čára, ke které dosahuje šrafování lze jen spekulovat, třetí čára je snad stav skrývky na konci roku 1953. Jak snadno lze snížit vypovídací hodnotu mapy! Stačí absence vysvětlivek či popisu. I tak je mapa způsobem zobrazení těžebních postupů návratem do meziválečného období.

klvana15.jpg, 4 kB klvana16.jpg, 3 kB klvana17.jpg, 4 kB klvana18.jpg, 5 kB klvana19.jpg, 9 kB

Ing. Miroslav Klvaňa

vyvěšeno: 30.11.2004
ID článku: 1514


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] Geodézie [Pošta]