[Home Page]

Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

Cestou elektronických tzv. „Nabídkových listů“ odborná veřejnost ČR nabídla do Atlasu krajiny (dále AK ČR) přes 800 mapových děl, které byly vřazeny do prvotní struktury atlasu podle tématických oddílů. Tato nabídka prošla sítem odpovědných garantů jednotlivých oddílů: Krajina a metody jejího studia (Voženílek), ČR v Evropě a ve světě (Vilímek), Otisk minulosti v krajině (Chromý), Přírodní krajina (Kolejka), Současná krajina (Lipský), Společnost v krajině (Bičík), Přírodní a kulturní dědictví (Mackovčin), Prognóza vývoje krajiny (Martiš) a Reflexe krajiny v umění. Jednotlivé nabídky byly uloženy do databáze a zveřejněny na Internetu. V závislosti na úvaze odpovědných garantů a doporučení dalších zainteresovaných odborníků byly rozesílány elektronické tzv. „Požadavkové listy“, kterými byli osloveni potenciální autoři „chybějících“ map dílčích oddílů. Jejich vnitřní struktura byly koncipována tak, aby obsah oddílu gradoval od ryze monotematických analytických map, přes mapy polytematické po syntetické, většinou klasifikační a regionalizační. V polovině roku 2004 byla tak v zásadě sestavena maketa AK ČR s rozvržením obsahu po jednotlivých stránkách jako komplexní projektový dokument.

Vzhledem k tomu, že jde o jeden z nejvýznamnějších geoinformačních projektů české historie a současnosti, na kterém se podílí více než stovka autorů a institucí a u kterého se očekává dlouhodobý dopad na veřejnost, byl komplexní projekt představen širokému okruhu špičkových českých i zahraničních oponentů. Na základě doporučení oponentů došlo ke konsenzu k dílčím úpravám struktury atlasu a přejmenování oddílů takto:

Oddíl 1: Krajina – předmět a metody studia

Oddíl 2: Geografická poloha České republiky

Oddíl 3: Historická krajina

Oddíl 4: Přírodní krajina

Oddíl 5: Současná krajina

Oddíl 6: Krajina jako dědictví / Chráněná krajina / Přírodní a kulturní dědictví

Oddíl 7: Krajina jako prostor pro společnost

Oddíl 8: Krajina budoucna

Oddíl 9: Reflexe krajiny v umění / Krajina jako umění.

Současně proběhly i úpravy struktury dílčích oddílů a stanovení definitivního jejich rozsahu a obsahu. Tato situace je východiskem k jednání s autory nabízených, přijatých a zařazených mapových listů o právních a dodavatelských podmínkách tvorby.

Po koncepční a obsahové stránce tvorbu řídí Redakční rada Atlasu krajiny, jejímž předsedou je RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí ČR. Organizační stránku tvorby má na starosti Výkonná rada v čele s doc. Ivo Táborem, CSc. (VUKOZ). Ta se člení na dvě skupiny. Tématickou skupinu vede Mgr. Peter Mackovčin (AOPK ČR) a technologickou skupinu doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc). Personální složení obou rad prodělalo během roku dílčí změny tak, aby v ní byly zastoupeny přední osobnosti odborné veřejnosti z oblasti geověd, včetně geoinformatiky a kartografie. Hlavní redaktorkou atlasu, jakožto nezávislým koordinátorem aktivit spojených s tvorbou díla, byla jmenována doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. (ÚKE SAV Bratislava). V současné době se definují pravomoci a personálně obsazují komise, které budou mít na starosti styky s autory a „dodavatelsko-odběratelské“ vztahy související s finalizací díla. Předpokládá se, že v roce 2005 bude odevzdána většina přislíbených mapových děl, zejména mapy analytického charakteru. Některé z map jsou dokončeny již v současné době. Komplexnější mapy budou dokončovány v roce 2006 tak, aby celý atlas mohl být zpřístupněn veřejnosti v roce 2007 v papírové knižní podobě, v elektronické podobě na CD a v internetové verzi pro certifikované a ostatní uživatele.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 27.12.2004
ID článku: 1524
další informace: www.atlaskrajiny.info

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]