[Home Page]

Některé historické katastrální předpisy

Eventuálním zájemcům si dovolím nabídnout některé historické katastrální předpisy, které se dnes již jen velmi obtížně shánějí. Příslušné kopie z říšského zákoníku se podařilo pořídit díky péči JUDr. Barešové z ČÚZK a ing. Talicha z VÚGTK v knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pro vnitřní potřebu ZKI jsem je pak postupně převedl i do textové digitální formy.

Zákon č. 82/1883 ř. z.

(Zákon, daný dne 23. května 1883, jímž se částečně mění §§ 74. a 76. obecného zákona o knihách pozemkových.)

URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000232.htm

Jedná se o zákon, se kterým je (spolu se zákonem č. 83/1883 ř. z., který byl rovněž publikován tentýž den a v téže částce Zákonníku říšského – pozn. red.: tehdejší pravopis) spojován vznik geometrického plánu (jako synonymum pro GP je používán i termín ťplán situačníŤ), který musel být ověřen a stal se od účinnosti tohoto zákona nezbytným dokladem (až na výjimky) pro provedení dělení parcel i v pozemkových knihách. GP bylo nutné předkládat v originále a dvou ověřených kopiích.

Zákon č. 83/1883 ř. z.

(Zákon, daný dne 23. května 1883, aby zachován byl přehled katastru o dani pozemkové.)

URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000233.htm

Jedná se o zákon, se kterým je spojován vznik systému nepřetržité průběžné údržby katastru. Znění zákona jsem doslovně převzal z české verze Zákonníku říšského tak, jak bylo v jeho částce XXVIII. dne 6. 6. 1883 poprvé česky publikováno. V pozdější odborné literatuře nebo i v pozdějších obecně závazných právních předpisech jsou pak často citována i poněkud odlišná znění některých ustanovení tohoto zákona a samotný zákon je pak uváděn i pod různými názvy, jako např. ťZákon o udržování katastru daně pozemkové v evidenciŤ, nebo ťZákon o evidenci katastru daně pozemkovéŤ, nebo v zákoně č. 177/1927 Sb., je uváděn jako ťZákon o evidenci katastru pozemkové daněŤ nebo ještě později je v literatuře citován jako ťZákon o evidenci katastru daně pozemkové (evidenční zákon)Ť. Všechny tyto pozdější textové odlišnosti a různá znění vyplývají až z později prováděných dodatečných oprav překladů říšského zákoníku. Zákon č. 83/1883 ř. z. je jednak úplně prvním zákonem upravujícím vedení katastru (před ním byl už jen císařský patent z 23. 12. 1817) a jednak zákonem nejdéle platícím. Od roku 1883 platil s jedinou novelou (císařské nařízení 117/1914 ř. z.) skoro 45 let až do 31. 12. 1927. Zrušen byl až podle ust. článku II. zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení, který nabyl účinnosti 1. 1. 1928. Ze zákona zjistíte, že zřejmě bylo v té době obvyklé k zákonu připojovat nejen jeho obsah, ale dokonce i věcný rejstřík. Zajímavé také je, že ze zákona lze zjistit, jakou finanční částkou byly ve své době zpoplatněny zeměměřické práce při zaměřování změn pro katastr (tzv. měrečné v sazbě II.).

Diferenční úpravu zákona č. 83/1883 Sb., s barevně zvýrazněnými změnami vyplývajícími z jeho pozdější novely provedené císařským nařízením č. 117/1914 ř.z. najdete na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000236.htm.

Poslední úplné znění zákona č. 83/1883 ř.z. pak najdete na URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000237.htm.

Diferenční i úplné novelizované znění bylo vytvořeno ťručněŤ z původně vydaného českého textu zákona z r. 1883 i novely z r. 1914 a bude tedy odlišné od znění uváděného v některé pozdější literatuře a vycházejících z pozdějších opravených překladů říšského zákoníku.

Nařízení č. 86/1883 ř. z.

(Nařízení ministerií práv a financí, dané dne 1. června 1883, jímž dle § 23 zákona, daného dne 23. května 1883. (Z. Ř. č. 83.) o evidencí katastru daně pozemkové, vyhlašuje se předpis, za jakých podmínek měřický úředník nemusí vykonati změření při ohlášeném rozdělení pozemků.)

URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000234.htm

Nařízení navazuje na předchozí zákony č. 82/1883 ř. z. a č. 83/1883 ř. z. Jednak stanovuje výjimky pro dělení parcel bez měření a jednak stanovuje náležitosti a grafickou přesnost GP zhotovených komerční sférou (tj. GP zhotovované pro účely dělení pozemků v katastru soukromými techniky, aniž by bylo třeba úředního měření měřickým úředníkem). Dělit parcelu v katastru bez měření (tj. bez GP) bylo možné v případech, kdy se dělila na poměrné části parcela čtvercová nebo pravoúhelníková o šířce max. 20 metrů. Grafická přesnost GP byla stanovena na 1/200 měřené délky. Toto nařízení platilo do roku 1890.

Císařské nařízení č. 117/1914 ř. z.

(Císařské nařízení, dané dne 1. června 1914, v příčině některých změn zákona ze dne 23. května 1883, Z. Ř. č. 83, o evidenci katastru daně pozemkové.)

URL: http://www.vugtk.cz/~nedvidek/predpisy/1oz/oz_200/oz000235.htm

Tímto císařským nařízením byla v r. 1914 realizována jediná novela zákona č. 83/1883 ř. z. (změny se týkají pouze § 23, § 50 a § 54). Novela není rozsáhlá a zaujalo mne na ní zejména to, že ze zákona byla při novele dost důsledně vymýcena všechna slova o tom, že GP zhotovují ťoprávnění technici civilníŤ, neboť ve své době tito soukromí zeměměřiči dovozovali, že GP mohou tedy zhotovovat jedině oni a nikoliv už státní měřičtí úředníci. Novela tak učinila všem těmto sporům o výklad znění zákona mezi soukromou zeměměřickou sférou a státními měřickými úředníky přítrž.

Děkuji VÚGTK, že mi umožnil pro širší zveřejnění těchto dokumentů využít svůj internetový server.

Pozn. red.: Tuto informaci poskytl ing. Nedvídek účastníkům diskuzní konference KATASTR již v říjnu 2004. Viz www.zememeric.cz/konference.

Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 28.02.2005
ID článku: 1605


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]