[Home Page]

Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...


Oznámení ředitele Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj o dodržování pořadí při řízení o povolení vkladu práv do KN ČR

Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis do katastru byl doručen katastrálnímu úřadu (§ 12 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů). Dnem doručení návrhu katastrálnímu úřadu (věcně a místně příslušnému katastrálnímu pracovišti) je zahájeno správní řízení (§ 18 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů).

Katastrální úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů (§ 49 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb.). Za vklad se však považuje až zápis do katastrálních operátů (§ 14 zákona č. 265/1992 Sb.). Katastrální úřad zapisuje změny údajů katastru ve lhůtě do 30 dnů po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu (§ 43 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb.).

V právním řádu České republiky neexistuje žádný právní předpis, který by opravňoval katastrální úřad komukoliv a z jakýchkoliv důvodů přednostně provádět tato řízení - např. podle typu smlouvy (zástavní smlouvy apod.).

Katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj provádějí tato řízení standardně v uvedených zákonných lhůtách, na některých katastrálních pracovištích i ve lhůtách značně kratších.

Vzhledem k tomu oznamuji, že katastrální pracoviště Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj musí důsledně vyřizovat tato podání v pořadí podle jejich doručení. Žádám všechny oprávněné klienty, aby nepožadovali přednostní provádění těchto řízení. Děkuji za pochopení.

Ing. Jiří S m ě t á k, ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

vyvěšeno: 31.05.2005
ID článku: 1709
další informace: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=KU&PRARESKOD=700&MENUID=0&AKCE=DOC:700-OZNAMENI


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]