[Home Page]

MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

Kladenská firma TEPO, s.r.o., využívá ke správě tepelných zařízení geografický informační systém MISYS. Tento systém se opírá o data Digitální mapy Kladna, která pokrývá 3 700 ha území celého města a obsahuje prvky katastrální i technické mapy. Popisované řešení slouží jako jeden z nástrojů pro efektivní řízení firmy.

Společnost TEPO je výrobcem a distributorem tepla z centrálních zdrojů ve městě. Současně je vlastníkem i správcem rozvodných sítí, 125 výměníkových stanic, 32 plynových kotelen a stovek odběrných míst – koncových zařízení na sekundárních rozvodech. Většina rozvodných zařízení je umístěna v tepelných kanálech, tedy liniových stavbách velkého průřezu.

Bouřlivý rozvoj technologií hromadného zpracování dat na začátku 90. let podpořil iniciativu správců technického vybavení města Kladna a městského úřadu směřující k vytvoření kvalitní lokalizační datové základny. Formálním potvrzením této iniciativy bylo založení Sdružení účastníků Digitální mapy Kladna (DMK) v roce 1993. Tvorba DMK probíhala ve spolupráci s katastrálním úřadem v Kladně a dokončena byla v květnu 1999. Od té doby probíhá její správa a aktualizace. DMK se stala základem geografického informačního systému města Kladna, je rovněž součástí informačního systému společnosti TEPO a dalších účastníků Sdružení. Vybrané části GIS města Kladna jsou veřejně přístupné na internetu.

Postupné budování informačního systému

Firma TEPO potřebovala zobrazovat ve svém informačním sytému mimo jiné také geometrickou polohu svých rozvodných sítí. Dokumentaci sítí technického vybavení se před rokem 1990 nevěnovala velká pozornost, proto byla přesnost polohy stávajících sítí postupně zlepšována geodetickým doměřováním povrchových znaků sítí. Nové a rekonstruované sítě jsou geodeticky zaměřovány vždy. V současnosti je geometrie sítí dokumentována již poměrně dobře a dále se zkvalitňuje.

Součástí informačního systému firmy TEPO jsou nástroje pro kontrolu, úpravu a vložení nově dodaných dat do systému z externích zdrojů, zejména dat DMK a dat geodetického měření. Takto zpracovaná a dále aktualizovaná lokalizační základna se stala kvalitním základem pro tvorbu informačního systému.

Protože pravidla pro budování společné datové základny – digitální mapy – byla známa již po ověřovací etapě, bylo možné začít ve firmě TEPO definovat základní vlastnosti geografického informačního systému. Jde, a to je třeba zdůraznit, o informační systém v relativně malé firmě, proto byla velmi významná rychlá návratnost vynaložených investic. Stanovení témat tudíž probíhalo s ohledem na vyvíjející se potřeby firmy.

Informační systém pro provoz

S informacemi v systému pracují obvykle zaměstnanci, kteří nejsou specialisty v oborech výpočetní techniky a informatiky. Znamená to, že ovládání i témata musela být připravena tak, aby sami zaměstnanci měli zájem se systémem pracovat a aby jim poskytoval údaje, které potřebují pro organizaci práce svých podřízených. Proto byl stanoven okruh uživatelských pracovišť, přiměřená hloubka podrobnosti témat a způsob práce. Správný návrh podrobnosti jednotlivých témat informačního systému umožnil ekonomickou údržbu a aktualizaci dat, která tato témata vytvářejí.

Témata informačního systému

Má-li být majetek řádně spravován, je třeba znát jeho rozsah, kvalitu i rozmístění na území; musí se provést jeho inventarizace a evidence. Prověřený stav majetku je významný také z hlediska provozu technologických zařízení, plánování oprav a rekonstrukcí.To vše bylo základem při zahájení prací na datové základně a přípravě témat – pasportů informačního systému firmy TEPO. Témata byla vždy navrhována s ohledem na potřeby společnosti a její finanční možnosti. Znamená to, že některá témata byla z počátku koncipována jako čistě grafická (např. znázornění historie oprav sítí) s tím, že struktura dat byla navržena tak, aby po kompletaci zákresu bylo možné postupovat v údržbě dál buď shodným postupem nebo kresbu převést do databázové podoby a z databáze údaje prezentovat v mapě a řešit nad nimi analytické úlohy.

Jiná témata (např. evidence výměníkových stanic, plynových kotelen, odběrných míst apod.) byla řešena komplexně včetně napojení na územně identifikační registr (údaje o městských částech, ulicích a číslech popisných) a registr subjektů – zákazníků. Další témata, např. ochranná pásma sítí, byla rovněž na počátku zpracovávána jako grafická zobrazení těchto pásem s tím, že později bude možné řešení vzájemných vztahů majetku správce rozvodného zařízení a vlastníků pozemků propojením s informacemi katastrem nemovitostí.

V současné době je již zpracován kompletní přehled technologie rozvodu tepla a majetku a pro rozhodování a řízení firmy tak existuje celá řada nástrojů. Patří k nim lokalizace vlastních sítí, ochranných pásem a křížení s cizími sítěmi, zobrazení technologie tras, celá řada pasportních údajů nebo dálkový přístup do údajů katastru nemovitostí ISKN.

Zkušenosti

Informační systém může plnit svojí funkci pouze tehdy, je-li naplněn daty. S touto základní myšlenkou byl také v kladenské firmě TEPO postupně budován. Rovněž vhodně zvolená hloubka informací umožňuje korektní údržbu datových struktur. Geografický informační systém firmy TEPO se tak vyhnul situaci, kdy informační systém odumírá, protože náklady za pořízení a údržbu dat v systému jsou pro uživatele nepřijatelné.

Další zkušeností je otázka úplnosti a kvality vstupních dat. I tento problém se podařilo zvládnout, přestože data přicházejí od různých pořizovatelů a je zapotřebí se postarat o koordinaci datových vstupů.

Firma GEPRO při nasazování svých řešení vždy usiluje o těsnou spolupráci se zákazníkem. V přípravné fázi volby témat je nutné shromáždit veškeré podklady a konzultovat se zákazníkem technické a technologické požadavky a možnosti. Nad takto připraveným souborem podkladů se podstatně snáze formulují požadavky na rozsah a hloubku informací, definují požadavky na vlastnosti dat a technologii jejich údržby, protože zákazník si nároky na přípravu údajů vyzkoušel na vlastní kůži.

Další směr vývoje informačního systému MISYS ve firmě TEPO v Kladně tak určují potřeby firmy a jejích zákazníků.

Poznámka: Ukázková data jsou majetkem společnosti TEPO a Sdružení účastníků DMK.

Reklamní článek firmy:

GEPRO, spol. s r. o.

Štefánikova 52, 150 00 Praha 5

tel.: 257 089 811, fax: 257 089 838

http://www.gepro.cz

Objekty s dodávkou tepla (zvýrazněny barevně); bodové značky lokalizují výměníkové stanice a odběrná místa.

Ukázka z pasportů adresních bodů, výměníkových stanic a odběrních míst, včetně podrobného výpisu stanice

Barevné znázornění cyklu rekonstrukcí technických zařízení

Schéma výměníkové stanice a popis armatury

Vojtěch Zvěřina, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 23.06.2005
ID článku: 1745


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] Software [Pošta]