[Home Page]

Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN

Seznam zpracovaný doc. ing. Jiřím Šímou, CSc., vyvolal živou diskusi zejména o českých ekvivalentech názvů evropských odborných společností, které byly dosud do češtiny překládány různě. Diskuse vyústila ve shodu napříště používat tyto ekvivalenty:

CLGE - Comité de Liaison des Géome`tres Européens / Výbor evropských zeměměřičů

OEEPE - Organisation Européene d"Etudes en Photogrammétrie Expérimentale / Evropská organizace experimentálních fotogrammetrických studií

WPLA - Working Party on Land Administration / Pracovní skupina pro pozemkové evidence

Do Zkratkovníku, publikovaného v čísle 5/2005, se na několika místech vloudil tiskařský šotek, proto prosíme, abyste si v seznamu opravili následující hesla:

DOPNUL - doplnění nultého řádu, síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GPS

KI ISVS - komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy

THM - technickohospodářská mapa též technickohospodářské mapování

NEMOFORUM - účelové sdružení některých ústředních orgánů státní správy, profesních sdružení, asociací a vysokých škol, zaměřené na problematiku nemovitostí

(red.)

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1767


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Různé [Pošta]