[Home Page]

Místopředseda ČÚZK odpovídá

V polovině května jsme spustili na Webu Zeměměřiče anketu na otázku: "Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?"

Jak vidí ČÚZK – jmenovitě jeho místopředseda ing. O. Pašek – vidimaci těchto výstupů z ISKN specialisty – ÚOZI prostřednictvím novely zákona 365/200 Sb.?

Je zřejmé, že subjekty, kterým má novela zákona 365/2000 Sb. umožnit poskytovat výstupy z veřejných registrů ve formě veřejných listin, mají různou úroveň vlivu a schopností. ÚOZI jsou nepochybně dobře kvalifikováni poskytovat výstupy z katastru. Záměrem zákonodárce je však zpřístupnit (zatím prostřednictvím notářů a České pošty, s.p.) všechny registry. Máme zájem i o tuto činnost? Problém je tedy širší. Navrhovatel novely (Ministerstvo informatiky – MI) se specializovanou službou nepočítá, dává přednost službě univerzální. K té jsou podle jeho názoru nejlépe kvalifikováni oba zmíněné subjekty. Rozumím tomu, že se někteří ÚOZI chtějí stát součástí této skupiny. Ve snaze vyhovět byrokracii však přehlížíme, že list vlastnictví s "kulatým razítkem" je cestou do e-slepé uličky.

Některé resorty začínají brát výměnu dat mezi registry vážněji a připravují legislativu, která se obejde bez papírových výpisů z katastru. Příkladem by mohl být připravovaný stavební zákon. Budoucnost vidím v komplexních službách zákazníkům, které budou podporovat rozvíjející se realitní trh.

To je věcí ÚOZI, jestli by zvládli vyšší nároky na ně kladené společností a poskytovali tak komplexní služby. V každém případě by to asi byla cestě k větší prestiži úředně oprávněných zeměměřičů. Úřad by to podporoval nebo ne (je jedno, jestli ve specializované nebo univerzální podobě)?

Novela zákona je projednávána již déle než rok. Je škoda, že rozsáhlejší diskuse je zahájena až nyní. Je však také pravdou, že MI žádnou diskusi nepřipustilo. Do současného procesu je možné vstupovat jen prostřednictvím poslaneckých návrhů, úpravy vzniklé z takových intervencí často však problémy řeší nesystémově. Myslím, že výměna názorů na to, o jaký rozsah služeb mají ÚOZI zájem, ale i zamyšlení nad tím, jak budou zákonodárci a veřejností pochopeni, stojí za námahu. Neopomenuto by mělo být i zvažování rizik, která vyplývají z autorizování výstupů z "mimoresortních" rejstříků. Teprve s jasnou představou řešení je možné úspěšně jednat o změně zákona.

Žel geodeti nemají třeba Komoru ze zákona, která by se o lobbování a změny v zákonech starala systematicky. Pamatuji se, že loni na "pětiletí" Nemofóra, kde jste také byl, se ing. Fafejta z KGK jako dotaz z pléna ptal, zda-li by ÚOZI nemohli tyto listiny také vydávat. Neodpověděl jste mi ale jasně na otázku, jestli by to ČÚZK podporoval ať již před rokem, kdy by se to dalo lépe zapracovat do zákona, nebo nyní, kdy se to "šije horkou jehlou". Nevnímáte to třeba jako další způsob, jak správní poplatky za katastr "nepotečou" do státního rozpočtu přes resort, ale přes někoho jiného a vy nesplníte plán?

V minulosti tato otázka nebyla ve vedení úřadu důkladněji projednávána, neexistovala totiž poptávka problematiku řešit.

Řeknu-li, že ÚOZI považuji za velmi kvalifikované a schopné provádět vidimaci výstupů z katastru, neznamená to ještě jednoduchou cestu ke změně znění zákonné normy. Upozorňuji jen na úskalí zákona. Bude-li v budoucnosti vznesen požadavek ÚOZI vidimovat výstupy z katastru, bude-li tento zájem reprezentován většinou, vedení Úřadu pomůže hledat řešení.

Mohu vás ujistit, že ČÚZK má zájem na růstu prestiže naší profese. Z následujících čísel by mohl být odvozen současný zájem poskytovat kvalifikované informace z katastru:

 
Aktuální počet ÚOZI
 2 211 osob
 Počet účtů DP fyz. a práv. osob zabývajících se zeměměřictvím  111
 Počet stran výstupů těchto 111 osob z DP v roce 2004  11 113

Více než 1 stranu výstupu z DP za každý pracovní den v roce si tedy pořídilo 8 (slovy osm) zeměměřičů nebo jejich firem. Standardní výpis z LV se skládá ze 2 stran.

Příjmy za poskytování údajů z katastru na přepážkách KP rádi vyměníme za služby poskytované dálkově. Rostoucí požadavky na zápisy nám odčerpávají zaměstnance z kapacit na digitalizaci SGI. Stejně tak bychom rádi převedli zaměstnance od přepážek poskytujících informace na digitalizaci listin. To jsou kroky podporující rozvoj e-governmentu.

Jen pro zajímavost v roce 2004 KÚ poskytly zákazníkům více než 1,6 mil. informací.

Dotaz z konference KATASTR: Současná praxe dovoluje obejít ustanovení, že "zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborné způsobilé osoby" (§ 3 zák. 200/94 Sb.). Příklad: Stavař (projektant pozemkových úprav...) sežene geodeta a dostane živnost i na geodézii (geodet se stane odpovědným zástupcem pro živnostenský úřad). Stejný geodet nebo ÚOZI za podíl na zisku ověří výsledek zem. činnosti, zejména GP pro KÚ.

Příslušného ÚOZI pro jistotu napíše zpracovatel i do rubriky zaměřil. Kdo to zkontroluje? Kdo zjistí, že ing. XY není vzděláním geodet, když i z rejstříku živnostníků "vypadne" výkon zeměměřických činnosti a není tam žádná poznámka o odpovědném zástupci? Navíc odpovědný zástupce – geodet má samozřejmě svoji živnost (řetězení firem) a nebo účast v spol. s r.o., možná se i angažuje ve státní správě či samosprávě. Kdo to zjistí?

V praxi se to děje běžně, je to podle mnohých jedna z cest k úpadku oboru. Bude se s tím (chce se s tím) něco dělat? Má třeba resort nějak ošetřeno, aby jeho zaměstnanci nezaštiťovali svoji odborností aktivity soukromé firmy v naznačených situacích?

Jiné než standardní postupy kontrolami prováděnými KÚ a inspektoráty Úřad nepoužívá. Kontroly se zaměřují zejména na dodržování předpisů a kvality. Pokud máte na mysli konkrétní případ, musíte mít více odvahy jej popsat detailněji.

Resort údajně sleduje také lhůty potvrzování GP, aby nedocházelo k upřednostňování. Proč nejsou tyto výstupy veřejné? Kdy zveřejní Zeměměřič další statistiky (jak sliboval) z míst, kde pracují manželé a rodinní příslušníci, ale jeden na úřadě a druhý ve firmě?!

ČÚZK uveřejňuje od začátku roku 2004 jak lhůty, tak i průběh všech řízení PGP na svých webových stránkách. Myslím, že tato veřejná kontrola je velmi účinná. Každý, kdo má zájem může nahlédnout a zjistit co jej zajímá.

 

Druhá část otázky od našeho čtenáře (možnost položit otázku vedení ČÚZK byla na našem webu zveřejněna již 23. 2.) byla směřována na redakci, takže se pokusím odpovědět stejně krátce jako vy: Určité kroky jsme již u těchto "podezřelých" pracovišť podnikli a pokud bude ochoten ČÚZK pomoci s pořízením určitých detailních výstupů a pokud naši čtenáři poukáží na konkrétní případy, zásadně to pomůže věci.

Teď už ale další dotaz k zákonu č. 359/1992 Sb., § 4. Vyplývá z tohoto zákona pro ZKI a KÚ povinnost nebo oprávnění provádět prověřování a šetření vytyčeného průběhu hranice mezi pozemky, popř. provádět výkon vytyčení hranice pozemků nebo v této věci provádět opakovaná kontrolní měření nebo provádět činnosti směřující k narovnání sporných záležitostí mezi vlastníky nemovitostí?

Jsou shora uvedené činnosti a jim podobné, týkající se vytyčování hranic ze zákona nepřípustné nebo naopak? (Např. posuzovat přesnost vytyčení.)

Toto téma má v plánu publikovat ing. Nedvídek od nás z ČÚZK. Myslím si, že se vám sám ozve. Nechci mu svoji odpovědí "brát téma".

 

Český úřad vašimi ústy slíbil, že uvolní geocentrické souřadnice zhušťovacích a trigonometrických bodů (myslím že slibovaný termín byl květen 2004). Počítá se s tím, nebo od toho Úřad ustoupil?

Pokud si pamatuji dobře, jednalo se o květen 2005 a tento termín bude splněn. V databázi DATAZ se tyto údaje objeví v nejbližších dnech.

 

Skvělé, to je Zeměměřič docela aktuální, když o tom přineseme tištěnou informaci hned začátkem června.

Jak je to s CZEPOS? Podle neoficiálních informací již fungují některé základnové stanice GPS této sítě permanentních referenčních stanic GPS. Bude je možné využívat (i jednotlivé), nebo se bude čekat na dokončení projektu? Jaký je stav projektu a kde se lze o spuštění sítě něco dočíst?

V současnosti již funguje 11 stanic sítě CZEPOS. Tyto stanice už poskytují některé služby. Aktuální stav i záměry rozvoje lze nalézt na stránkách http://czepos.cuzk.cz/.

 

Od nového roku chystáte zásadní novinku s novým výměnným formátem...

O zásadní novinku se jednat nebude. Již v roce 2001 byl oznámen termín ukončení podpory "starého výměnného formátu". Z technických důvodů již nelze v některých k.ú. využívat tohoto formátu pro import SPI.

V prosinci minulého roku Úřad ve Zpravodaji ČÚZK avizoval svůj záměr využití nového výměnného formátu ISKN při přejímání geometrických plánů.Ten bude realizován od 1. 1. 2006. V těchto dnech společnosti poskytující podporu SW zeměměřičům připravují takové úpravy, aby tyto SW spolehlivě s ISKN komunikovaly.

A pro dnešek poslední otázka od našeho dalšího čtenáře: V čem vidí ČÚZK problém uvolnění širšího přístupu k digitální grafické vrstvě parcel KN pro potřeby Zemědělské vodohospodářské správy? Náš čtenář a správce GIS na Oblasti povodí Vltavy Zemědělské vodohospodářské správy se s tímto pro něj nepříznivým stavem snaží bojovat již půldruhého roku.

Na základě smlouvy uzavřené mezi ČÚZK a Ministerstvem zemědělství jsou poskytovány veškeré údaje SPI a SGI tomuto ministerstvu v měsíční periodě.

Tyto údaje by tedy měly být dostupné i vodohospodářům.

 

Vysvětlující text: Čtenář pracuje jako správce GIS na Oblasti povodí Vltavy Zemědělské vodohospodářské správy, sídlo oblasti je v Českých Budějovicích. Jsou takovým malým bratrem podniku Povodí, s.p. – a jako organizační složka státu řízená a zřízená MZe (nejsou státní správa ani státní podnik) mají na starost správu drobných vodních toků (DVT). Jsou největší správce DVT, vedle LČR, armády a jiných. Problém přístupu ke grafickým vrstvám KN leží v rovině, kterou nějak nemohou uchopit. Jsou státní příspěvková organizace a velmi by jim usnadnilo práci, kdyby měli na všech jejich pracovištích bezplatný přístup k digitálním vrstvám parcel – obhospodařují jednak majetek státu a jednak neustále jednají s vlastníky parcel při přípravách různých programových akcí sloužících k udržení a zlepšení stavů DVT – viz revitalizace, odstraňování povodňových škod, protipovodňová opatření, údržba na tocích a jiné další. Není toho málo, ale o tom se rokuje a jedná již několik let. Už přístup do operátu KN po internetu byl skvělý, ale i to je pro ně zatím ještě málo.

 

Děkuji za rozhovor a zvláště za sdělení zajímavých čísel o aktivitách ÚOZI v DP ISKN. Vybízí to určitě k velkému zamyšlení a rozhodně je to vhodné doplnění ankety a diskuze ÚOZI.

25. května 2005

Radek PETR

vyvěšeno: 10.07.2005
poslední aktualizace: 11.07.2005
ID článku: 1768


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]