[Home Page]

Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku

Legislatíva

Odovzdávanie geometrických plánov (GP) v elektronickej podobe je určené v § 103 Vyhlášky č. 647/2004 Z. z., kde je stanovené, že na úradné overenie vyhotoviteľ predkladá podklady na aktualizáciu vo výmennom formáte vo všetkých katastrálnych územiach.

Výmenný formát grafických údajov je daný Smernicou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (§ 20-25). Presnejšia špecifikácia štruktúry údajov a ich odovzdávania je určená v Metodickom návode na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy a ďalej pre oblasť vektorových geodetických podkladov rozpracovaná v Metodickom návode na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy. Pre oblasť nečíselných vektorových máp katastra platí Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu. Aktuálne znenia vybraných predpisov sú na internetových stránkach www.geodesy.gov.sk.

Výmenný formát

Výmenný formát vektorových máp katastra – VGI je textový súbor, ktorý vychádza z textového formátu výkresov grafického systému Kokeš – VTX. Rozdiely sú len v niektorých voliteľných vetách (napr. diakritika je len Latin2) a povinnosti uvádzať niektoré, vo VTX implicitné, údaje (napr. K=1). Výmenný formát sa používa pri všetkých prenosoch údajov vektorových máp, preberaní i poskytovaní údajov napr. spracovanie registrov (ROEP), pozemkové úpravy, geometrické plány, poskytovaní údajov pre iné IS, prenosy údajov okres -> centrum.

Vo všeobecnosti sa vo VGI prenášajú údaje vektorovej mapy t.j. aj v prípade GP sa vo VGI odovzdáva len nový stav parciel katastrálnej mapy. Zjednodušene povedané vektorový geodetický podklad (VGP) odovzdávaný s GP obsahuje vektorovú grafiku parciel, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer v časti nový stav KN. Treba povedať, že v súlade s predpismi je vektorová mapa objektová t.j. každej parcele zodpovedá jeden objekt, ktorý obsahuje kompletnú vlastnícku hranicu, značky kultúr, parcelné číslo a atribút identifikujúci parcelu.

Pre potreby aktualizácie nečíselných vektorových máp katastra (mapy nemerané v S-JTSK) bol výmenný formát doplnený o vrstvu IDENT (viac v Metodickom návode na digitalizáciu nečíselných máp), ktorá slúži na transformáciu GP z S-JTSK resp. lokálnych súradníc do mapových súradníc. Mapové súradnice nečíselných máp sú "nepresné" S-JTSK súradnice, ktoré vznikli afinnou transformáciou mapových listov do S-JTSK cez rohy listov (príp. sieť) a následnou vektorizáciou. Tieto mapové súradnice sa aktualizáciou "neopravujú", naopak merania sa transformujú na tieto mapové súradnice. Body merané v S-JTSK majú po transformačnom procese informáciu o meraných súradniciach.

Technické zabezpečenie

Riešenie na strane rezortu ÚGKK SR je v súčasnosti technicky zabezpečené grafickým systémom Kokeš pre Windows s aplikáciou SKM na spravovanie máp katastra.

Aplikácia SKM poskytuje funkcie pre zabezpečenie:

Pripravovaný vývoj a perspektívy

V súčasnosti prebieha vývoj softvérového vybavenia – Viacúčelový kataster v rámci projektu PHARE. Jeho výsledkom má byť integrované riešenie zahrňujúce komplexne požiadavky katastra v oblasti IS. Požiadavky na tento systém sú jednoznačne kladené tak, aby sa prispôsobil súčasnej legislatíve a platným predpisom a zabezpečil funkčnosť súčasne prevádzkovaného softvérového vybavenia vrátane potrebných zmien.

Napriek tomu očakávame postupné zmeny aj v oblasti výmenných formátov. V horizonte najbližších rokov sa predpokladá postupný prechod k výmene údajov vo formátoch založených na štandardoch – najmä XML a GML a samozrejme s tým súvisiacimi schémami. V oblasti geometrických plánov sa predpokladá rozšírenie elektronicky odovzdávaných údajov o popisné údaje – identifikačné údaje, výkaz výmer a zápisník. V grafických údajoch GP je možné rozšírenie o vektorový GP v mapových súradniciach, prípadne vektorovú kresbu GP a ZPMZ. To znamená, že možný XML súbor by mohol obsahovať sekcie:

Tieto úvahy však je potrebné na základe dôkladných analýz implementovať do predpisov i programového vybavenia, čo si vyžiada určitý čas i peniaze.

Dr. Antonín Cibulka, CGS, spol. s r.o., Bratislava

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1770


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Software [Pošta]