[Home Page]

Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid

KÁHIRA (16. – 21. 4. 2005): Egypt s jeho hlavním městem Káhirou už pro nás není exotickým místem. Je to jedna z nejčastějších mimoevropských destinací našich cestovních kanceláří a každoročně se tam vypraví tisíce Čechů. A opravdu to stojí zato. Za zhlédnutí stojí nejen jedny z nejstarších a současně největších zachovaných starověkých staveb světa – pyramidy v Gize, v Sakkaře a v Dahšúru nebo káhirské Egyptské muzeum s historickými poklady nedozírné ceny. Nezapomenutelná je i plavba po Nilu s návštěvou řady starověkých stavebních památek. V úžasu stojí dnešní návštěvník před chrámy v Luxoru a v Karnaku postavenými před více než 3 tisíci lety. Staří Egypťané ale nebyli jen vynikajícími staviteli. Výborné výsledky měli i v jiných oborech – ve výtvarném umění, medicíně, astronomii, matematice. Na rozkvětu jejich společnosti se podíleli i první zeměměřiči, kteří obnovovali hranice pozemků po každoročních záplavách v úrodném údolí Nilu a prováděli zeměměřické práce na velkých egyptských stavbách. Také první určení poloměru Země Eratosthénem z Kyreny před více než 2 200 lety bylo provedeno v Egyptě mezi Alexandrií a Syenou (dnešní Asuán). Egypt je i dnes v oblasti školství, vědy a techniky vedoucím představitelem arabského světa. Není tedy náhodou, že byl zvolen jako místo pro letošní konferenci FIG s mottem "Od faraonů ke geoinformatice".

FIG Working Week 2005 (Pracovní týden Mezinárodní federace zeměměřičů 2005) se konal současně s 8. mezinárodní konferencí GSDI v době od 16. do 21. dubna 2005 v konferenčních sálech hotelu Semiramis Intercontinental v moderním centru Káhiry. Organizaci FIG WW až na malou výjimku na výbornou zajistili zástupci ECSM (Egyptian Committee for Surveying and Mapping), ESA (Egyptian Survey Authority) spolu s FIG a GSDI (Global Spatial Data Infrastructure Assotiation).

FIG WW je pořádán v ročních intervalech v mezidobí mezi kongresy federace, které se konají jednou za čtyři roky. Je akcí, která je mezi odborníky v našem oboru velmi populární. Na tento úspěšný a dosud největší FIG WW se přihlásilo přibližně 900 účastníků z 80 zemí pěti kontinentů. Česká republika byla v Káhiře zastoupena presidentem Mezinárodní kartografické asociace ICA doc. Milanem Konečným, 8 členy ČSGK (Bareš, Čálek – IMIP, Čepek – ČVUT, Slaboch, Rydval, Tomandl – ČÚZK, Šanda – Gefos, Weigel – VUT) a 1 účastníkem z České společnosti certifikovaných odhadců majetku (Smejkal). Před konferencí bylo organizátory ze zaslaných příspěvků vybráno více než 400 přednášek a posterů, které byly presentovány v 7 předkonferenčních seminářích, na 3 plenárních zasedáních a v 51 technickém zasedání. Češi přednesli dva odborné příspěvky při technických zasedáních a na úspěšném průběhu zasedání se podíleli i jako moderátoři a reportéři. Kromě toho jsme se zúčastnili zasedání komisí, valného shromáždění a dalších akcí. Na valném shromáždění bylo volbou velké většiny delegátů (i našimi dvěma hlasy) rozhodnuto, že Kongres FIG se v roce 2010 bude konat v Sydney v Austrálii. Zajímavá byla návštěva ESA, obdoby našeho ČÚZK, kde jsme byli seznámeni s plány na modernizaci egyptského katastrálního systému.

Konference byla zahájena proslovy organizátorů, presidentů FIG, GSDI a krátkým projevem egyptského ministra pro závlahy a vodní zdroje, kterému podléhá ESA. Součástí úvodního ceremoniálu byla kulturní vložka. Vložku zajistila egyptská vojenská dudácká kapela, která pochodovala po konferenčním sálu a hrála egyptské marše.

Nejvýznamnějšími společenskými událostmi, na kterých se sešla většina účastníků konference, byla večerní uvítací recepce konaná po zahajovacím ceremoniálu u bazénu hotelu a závěrečný Gala Dinner. Dinner se konal v zahradě letního sídla posledního krále Faruka, ležícího na břehu Nilu 12 km jižně od Káhiry. Tento večírek místní pořadatelé bohužel organizačně nezvládli a většině účastníků pokazili dojem z krásného prostředí. Obsluha svým nezájmem velmi rozčílila předsedu belgického katastru, který seděl u našeho stolu, takže málem zlomil svou hůl. Asi jediným pozitivem této akce byla příjemná procházka k břehům Nilu a pozorování malých krokodýlků v přilehlých umělých nádržích.

Po šesti dnech vrchovatě naplněných odbornými akcemi, společenskými událostmi a poznáváním života, práce a kultury našich hostitelů nastal čas loučení. Čtvrteční odpolední závěrečný ceremoniál se opět konal v největším sále hotelu. Závěrečné zhodnocení a resoluci GSDI zde přečetl prof. Harlan Onsrud, nově zvolený president GSDI. Hlavní projev hodnotící konferenci a hlavní úkoly a cíle FIG a celého společenství geoinformačních společností doplněný promítáním slidů měl i tentokrát president FIG prof. Holger Magel. V úvodu zmínil výzvy, kterým čelí region (problémy s bydlením, nedostatek potravin, vody, přírodních zdrojů, rostoucí populace, chudoba) a potenciál k jejich řešení (aktivní společnost, kvalitní vedení, silné vazby s OSN, Světovou bankou a dalšími mezinárodními společnostmi, kvalitní vzdělávací systém). Pak poděkoval hostitelům, účastníkům, kteří se na úspěchu konference aktivně podíleli, sesterským organizacím a GSDI a uvedl některá statistická data o konferenci. Misi FIG vidí v její humanitární roli, společenské zodpovědnosti, ochraně majetkových práv, podpoře demokracie, rovnosti a občanské společnosti, boji s korupcí. Zdůraznil, že ke splnění těchto cílů je nutné, aby federace měla kvalitní vedení a její rozvoj byl udržitelný. Dále hovořil o strategických, politických, technických a institucionálních aspektech jejího rozvoje. S účastníky se rozloučil s tím, že se těší na setkání s nimi na říjnovém Kongresu FIG v Mnichově v příštím roce. Ocenění obdrželi zlatí sponzoři konference ESRI a INTERGRAPH.

Zpráva o konferenci, vč. popisu nejdůležitějších událostí, seznamu účastníků, většiny přednášek, zahajovacího projevu presidenta FIG, jeho závěrečné presentace a fotodokumentace je publikována na www.fig.net/news/news_2005/cairo_2005/.

K nejdůležitějším odborným příspěvkům, činnosti a pracovním plánům některých komisí, k návštěvě ESA, k egyptskému katastru a k trendům v oboru se vrátíme v příštích Věstnících.

Text a foto ing. Jiří Rydval, člen rady ČSGK

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1780


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]