[Home Page]

Kartografická konference již počátkem září

Ústředním tématem 16. kartografické konference v Brně je „Mapa v informační společnosti“. Tímto mottem chtějí organizátoři vyjádřit jak vztah moderní kartografie a soudobých trendů komunikačních a informačních systémů, tak i vztah obyčejných uživatelů těchto technologií ke kartografickému vyjádření krajiny a jejích objektů a dějů, které se na ní odehrávají.

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE
1. Vizualizace prostorových dat
2. Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
3. Standardizace a legislativa v kartografii
4. Teoretická kartografie
5. Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)
6. Tématická kartografie a její uživatelské aspekty

PŘIJATÉ REFERÁTY
Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)


AZZANI Abdulla: Kartografie jako vědecký obor na českých a světových univerzitách
BARÁNYOVÁ Simona, NOVÁK Svatopluk: Objektivizace kritérií kartografického vyjadřování obsahu školních zeměpisných map
DUŠEK Radek: Referenční tělesa v učebnicích geografie
Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
BĚLKA Luboš: Využití stereoskopického pozorování pro geomorfologické mapování
CAJTHAML Jiří: Využití webových mapových serverů
ČERŇANSKÝ Jozef, KOŽUCH Miroslav, STANKOVÁ Hana: Automatizovaný zber údajov z digitálnych ortofotomáp vo vysokohorskej krajine
FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ Jana, GALLO Ján: Temporálne databázy
FRIEDMANNOVÁ Lucie, KONEČNÝ Milan, STANĚK Karel: Tvorba otevřeného regionálního atlasu
JEŽEK Jan, SKLENIČKA Radek: Transformace souřadnicových systémů ve vybraných gis aplikacích
JINDRÁK Přemysl: Tvorba digitálně zpracovaných Základních map ČR 1 : 25 000 a 1 : 100 000 na základě dat ZABAGED
MEŇKYOVÁ Lenka: Optimalizácia konfigurácie uzlových bodov trojuholníkovej siete ako reprezentácie digitálneho modelu georeliéfu
NIKŠOVÁ Nadežda: Aktivity Slovenskej republiky v projektoch EuroGeographics – SABE, EuroGlobalMap a EuroRegionalMap
NIŽNANSKÝ Branislav: Teoretický základ mapového editora
RŮŽIČKA Jan: Pomohou webové služby odstranit noční můru kartografů?
SOUKUP Petr, VOTOČEK Michal: Automatické umísťování popisů plošných elementů mapy
STANĚK Karel: Tvorba generalizačních schémat pomocí reverzní identifikace generalizačních pravidel
VÁŇA Pavel: Analýza metod tvorby a využití map v síti Internet
VOJTIČKO Andrej: Realizácia koncepcie tvorby základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rezorte úgkk sr za obdobie 2001 - 2005

Tematická kartografie a její uživatelské aspekty
BRŮNA Vladimír, KŘOVÁKOVÁ Kateřina: Interpretace map stabilního katastru pro potřeby krajinné ekologie
ČULÁKOVÁ: Určenie eróznej ohrozenosti pôdy s využitím digitálneho modelu reliéfu
DOBROVOLNÝ Petr: Mapování historických zpráv o počasí
FENCÍK, VAJSÁBLOVÁ: Porovnanie interpolačných metód tvorby DMR
HRUŠTINCOVÁ Gabriela: Tyflografické mapy
KOLEJKA Jaromír, LANGAR Filip, MAREK Daniel, HUDEČKOVÁ Zuzana: Tématická kartografická data česko-bavorského pomezí: Sběr, interpretace, unifikace, integrace, vyhodnocení a vizualizace
KOZÁKOVÁ Magdaléna: Současné proměny atlasové kartografie
KOŽUCH Miroslav, SCHOLTZ Peter: Spracovanie obrazových záznamov s vysokým rozlíšením pre kontrolu dotácií viazaných na poľnohospodársku pôdu
PEŠŤÁK Jaroslav, ZIMOVÁ Růžena: Polohová přesnost objektů na mapách i. a ii. vojenského mapování
PLÁNKA Ladislav: Klimatické mapy a jejich užitná hodnota v historických souvislostech
PRAVDA Ján, FERANEC Ján, MACHKOVÁ Naďa: Zmeny krajinnej pokrývky v administratívnych jednotkách Slovenska za obdobie 1990-2000
STACHOŇ Zdeněk, TAJOVSKÁ Kateřina: Multimediální učebnice dějiny kartografie
VEVERKA Bohuslav, ČADA Václav, BRŮNA Vladimír: Kartografická analýza polohové přesnosti map I. a II. historického vojenského mapování

Standardizace a legislativa v kartografii
ČADA Václav: Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla
ČERBA Otakar, JEDLIČKA Karel, ZÍCHA Zdeněk: Generalizace geoprostorových modelů velkých měřítek
FIČOR Dušan: Koexistencia štátnej a komerčnej kartografie v podmienkach Slovenskej republiky
IVÁNOVÁ Ivana: CEN/TC 287 – Geografická informácia – správa o činnosti a aktivitách v nasledujúcom období
OFÚKANÝ Miloslav: Publikovanie štátnych mapových diel na Geoportáli ÚGKK SR
WILDMANN Radek: Mapová tvorba a proces její standardizace v GeoSl AČR

Teoretická kartografie
ADAMEC Martin, DUŠEK Radek: 2 x 2 pohledy na měřítko mapy
BLÁHA Jan D.: Hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky, resp. uživatelské vstřícnosti
BUCHAR Petr: Křovákovo zobrazení a mapa Evropy
ČIŽMÁR Jozef: Kartografické modelovanie geoobjektov v prostredí GIS
VOŽENÍLEK Vít: DLM/DCM - dva různé modely reprezentace reality v kartografii

Vizualizace prostorových dat
CEBECAUER Tomáš: Porovanie vybraných metód tvorby tieňovaných vizualizácií areálových tematických dát
CEBECAUEROVÁ Martina, CEBECAUER Tomáš: Zmeny krajinnej pokrývky a jej špecifické vizualizácie ako nástroj poznávania krajiny
ČERBA Otakar: Kaskádové styly v digitální kartografii
FERANEC Ján, PRAVDA Ján: Mapová prezentácia dátových vrstiev CORINE land cover Slovenska
HAVRLANT Jan: Pseudorealistické modely terénu
KAŇOK Jaromír: Dynamické jevy a jejich znázorňování na mapách
KLIMÁNEK Martin: Prezentace digitálních prostorových dat ŠLP Křtiny na mapovém serveru
ORŠULÁK Tomáš: Problémy a limity vizualizace prostorových dat na Internetu z pohledu českého uživatele
POLÁČEK Petr, IVICA Peter: Internetový zobrazovač geografických armádních dat IZGARD
SVATOŇOVÁ Hana: Zpracování a vizualizace archivních leteckých snímků
TRYHUBOVÁ Pavla: Návrh koncepce webového portálu s informacemi o zdrojích geodat na Internetu

redakce

vyvěšeno: 20.07.2005
ID článku: 1785
další informace: www.kk-brno2005.geogr.muni.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]