[Home Page]

Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

GKÚ Bratislava, TOPU Banská Bystrica a SSGK usporiada odbornú konferenciu GEODETICKÉ SIETE a PRIESTOROVÉ INFORMÁCIE v dňoch 24. - 26.10.2005 na Podbanskom

Po rokoch intenzívnej práce na rozvoji geodetických základov, katastra nehnuteľností, budovania základnej bázy údajov geografických informačných systémov a centrálnej priestorovej databázy považujeme za potrebné usporiadať odbornú konferenciu zdôrazňujúcu význam jednoty geodetických sietí - referenčných základov pre všetky geodetické práce a tvorby systémov, využívajúcich priestorové informácie. V oblasti modernej geodézie, geografických informácií a rozvoja služieb na nich založených, došlo na Slovensku k výraznému posunu. Konferenciou vytvárame priestor pre odbornú diskusiu o súčasnom stave a trendoch ďalšieho vývoja. Cieľom konferencie je výmena poznatkov a najnovších výsledkov dosiahnutých hlavne od roku 2001 v rezortoch geodézie, kartografie a katastra, ozbrojených síl, na univerzitnej pôde, v komerčnej sfére na Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Súčasťou konferencie budú aj odborné firemné prezentácie.

Touto pozvánkou si Váš všetkých dovoľujeme pozvať na konferenciu.

Za organizátorov konferencie

Ing.Dušan Ferianc
vedúci odboru geodetických základov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
tel.: +421 243 336 188

Dušan Ferianc

vyvěšeno: 15.08.2005
ID článku: 1798
další informace: www.gku.sk/tatry2005


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server] GeodézieZe zahraničí [Pošta]