[Home Page]

Nová definice zeměměřické profese podle FIG

Definice činností zeměměřiče podle FIG

Nová definice činností zeměměřiče byla schválena Valným shromážděním FIG v Athénách v květnu 2004:

Souhrn:
Zeměměřič je odborník s vysokoškolským vzděláním a technickými znalostmi, které mu umožňují vykonávat v součinnosti s jinými odborníky následující činnosti:

• určovat, měřit a zobrazovat pozemky, trojrozměrné objekty, bodová pole a trasy;
• shromažďovat a interpretovat informace vztažené k pozemkům a další geografické informace;
• využívat těchto informací pro plánování a efektivní správu pozemků, moří a staveb, které se na nich nacházejí;
• zabývat se výzkumem a dalším rozvojem výše uvedených aktivit.

Podrobný popis činností
Zeměměřič může zastávat jednu nebo více následujících činností, které se mohou odehrávat na povrchu nebo pod povrchem země nebo moře. Tyto aktivity může vykonávat sám, nebo v součinnosti s jinými odborníky:
1. Určování rozměrů a tvaru Země a měření všech údajů potřebných k definování rozměrů, polohy, tvaru a obrysů kterékoli části Země, a pro sledování změn na ní probíhajících.
2. Lokalizace objektů v prostoru a čase, jakož i lokalizace a sledování fyzikálních charakteristik, struktur a inženýrských prací na povrchu, nad povrchem nebo pod povrchem země.
3. Vývoj, testování a kalibrace senzorů, přístrojů a systémů pro výše uvedené aktivity a pro další zeměměřické účely.
4. Získávání a využívání prostorových informací prostřednictvím blízkého, leteckého a družicového snímkování a automatizace těchto procesů.
5. Určování hranic soukromých nebo veřejných pozemků, včetně národních a mezi- národních hranic, a evidence těchto pozemků u příslušných úřadů.
6. Navrhování, vytváření a správa geografických informačních systémů (GIS) a sběr, uchovávání, analýza, vedení, zpřístupňování a šíření geografických dat.
7. Analýza, interpretace a integrace prostorových objektů a jevů v GIS, včetně vizualizace a komunikace takovýchto dat prostřednictvím map, modelů a mobilních digitálních zařízení.
8. Studium přírodního a sociálního prostředí, zaměřování půdních a mořských zdrojů a využívání takovýchto dat pro plánování a rozvoj měst, venkova a regionů.
9. Plánování, rozvoj a obnova nemovitého majetku, ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov.
10. Oceňování a vedení nemovitého majetku ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov.
11. Plánování, zaměřování a management stavebních prací, včetně kalkulace nákladů.

Při realizaci předcházejících aktivit zeměměřiči zvažují příslušné právní, ekonomické, ekologické a sociální aspekty, které mohou jednotlivé projekty ovlivnit.

FIG Definition of Functions of the Surveyor

The new definition of the functions of the surveyor was adopted by the FIG General Assembly in Athens in May 2004:

Summary:
A surveyor is a professional person with the academic qualifications and technical expertise to conduct one, or more, of the following activities:

• to determine, measure and represent land, three-dimensional objects, point-fields and trajectories;
• to assemble and interpret land and geographically related information;
• to use that information for the planning and efficient administration of the land, the sea and any structures thereon; and,
• to conduct research into the above practices and to develop them.

Detailed Functions
The surveyor’s professional tasks may involve one or more of the following activities which may occur either on, above or below the surface of the land or the sea and may be carried out in association with other professionals:
1. The determination of the size and shape of the earth and the measurement of all data needed to define the size, position, shape and contour of any part of the earth and monitoring any change therein.
2. The positioning of objects in space and time as well as the positioning and monitoring of physical features, structures and engineering works on, above or below the surface of the earth.
3. The development, testing and calibration of sensors, instruments and systems for the above- mentioned purposes and for other surveying purposes.
4. The acquisition and use of spatial information from close range, aerial and satellite imagery and automation of these processes.
5. The determination of the position of the boundaries of public or private land, including national and international boundaries, and the registration of those lands with the appropriate authorities.
6. The design, establishment and administration of geographic information systems (GIS) and the collection, storage, analysis, management, display and dissemination of data.
7. The analysis, interpretation and integration of spatial objects and phenomena in GIS, including the visualisation and communication of such data in maps. models and mobile digital devises.
8. The study of the natural and social environment, the measurement of land and marine resources and the use of such data in the planning of development in urban, rural and regional areas.
9. The planning, development and redevelopment of property, whether urban or rural and whether land or buildings.
10. The assessment of value and the management of property, whether urban or rural and whether land or buildings.
11. The planning, measurement and management of construction works, including the estimation of costs.

In the application of the foregoing activities surveyors take into account the relevant legal, economic, environmental and social aspects affecting each project.
7. 8. 2005
Literatura:

[1] Definition of a Surveyor. FIG Publication, No. 2, 1991
[2] SLABOCH, V.: Kdo je vlastně zeměměřič? Zeměměřič, č. 12, 1996, s.12.
[3] SLABOCH, V.: Zeměměřiči klepou na dveře Evropské unie. Zeměměřič, č. 2, 1997, s. 11 – 12.
[4] FIG Definition of Functions of the Surveyor as adopted by the FIG General Assembly on 24 May 2004, http://www.fig.net/general/definition.htm

Ing. Václav Slaboch, CSc., VÚGTK

vyvěšeno: 03.11.2005
poslední aktualizace: 04.11.2005
ID článku: 1848


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Geodézie [Pošta]