[Home Page]

Říjnové zkoušky odborné způsobilosti

Ve dnech 4. a 5. října 2005 se v budově ČÚZK a pražských úřadů resortu zeměměřictví a katastru v Praze – Kobylisích uskutečnily zkoušky odborné způsobilosti podle zákona o zeměměřictví. Ke zkouškám se tentokrát přihlásilo celkem 24 uchazečů o úřední oprávnění, což je přibližně maximum, které dokáží 3 trojčlenné komise vyzkoušet. Zkoušku nakonec vykonalo – po několika omluvách – 19 uchazečů, z nichž 16 bylo úspěšných a 3 zbylí adepti úředního oprávnění mohou v zákonné lhůtě zkoušku opakovat. Noví ÚOZI (dámám se za zkrácené používání pouze mužského rodu omlouvám) vesměs prokázali solidní odborné znalosti a někteří dosáhli vynikajícího desetibodového hodnocení nejméně jedné ze tří trojčlenných zkušebních komisí. Zkoušené k úspěchu motivovala i redakce časopis Zeměměřič tím, že za úspěch nabídla zdarma zasílat časopis v roce 2006.

Úspěšnost uchazečů o úřední oprávnění nevybočila z několikaletého standardu »normálního rozdělení pravděpodobnosti«. Přesto je třeba připojit jménem zkušební komise (takto jsem to členům slíbil) několik poznámek.

K povinné obhajobě byly předloženy (a to i dříve) i takové geometrické plány a ZPMZ, jejichž věcná i formální úroveň členy zkušební komise velmi mírně řečeno rozladila a komise požádala uchazeče o doplnění dalšího díla. Tyto geometrické plány a ZPMZ obsahovaly na první pohled zjevné závady, přestože byly potvrzeny územně příslušnými katastrálními pracovišti. To není dobrou značkou kvality činnosti některých geodetů a také zaměstnanců katastrálních pracovišť. Z některých prací nebylo ani zřejmé, že adept úředního oprávnění vůbec některou část samostatně zhotovil nebo se na ní prokazatelně podílel.

Část obhajoby jednoho nekvalitního díla dokonce spočívala v tom, že uchazeč úspěšně prokázal, že o závadách ví a správnost řešení zná, ale bránil se tím, že tyto závady jsou údajně v souladu se specifickými požadavky příslušného katastrálního pracoviště. Zpochybnit u zkoušky razítko katastrální pracoviště nelze.

Zkušební řád podrobněji neurčuje obtížnost k obhajobě předkládaných geometrických plánů a ZPMZ, ale předloží-li uchazeč o oprávnění ÚOZI pouze jedno dílo a jeho náplní je pouze několikametrová změna hranice pozemku, pak trochu překvapí, co hodlá tento geodet u zkoušky obhajovat.

Zkušební komise je na základě těchto poznatků donucena k přísnějšímu hodnocení předkládaných výsledků pětileté činnosti budoucích ÚOZI a sluší se na to geodety touto cestou upozornit. Zkušební řád neopravňuje komisi jakkoliv tuto informaci směřovat inspektorátům a katastrálním pracovištím. Při dobré vůli však lze kvalitu děl geodetů a ověřujících ÚOZI zákonným způsobem zkoumat, protože inspektorátům a personálnímu odboru ČÚZK jsou uchazeči každé nadcházející zkoušky odborné způsobilosti (a doporučujících ÚOZI) včas známi. Mohlo by to do budoucna prospět ÚOZI i katastrálním pracovištím, ale hlavně objednatelům a uživatelům geometrických plánů.

(pp)

vyvěšeno: 03.11.2005
poslední aktualizace: 04.11.2005
ID článku: 1852


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]