[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

Náhodou jsem se na internetu dočetla, že podle vyhl. 190/1996 Sb. §. 77 mají být všichni sousedé přizváni k vyměřování pozemku, který s nimi sousedí. Mám podobný problém na chatě. Soused, jehož pozemek je od mého oddělen cestou, si odkoupil od obecního úřadu ještě kousek parcely, která s ním sousedí. Při vyměření byla zúžena cesta na cca 4,3 m, což je méně než v jiných úsecích. Podle zobrazení na katastrální mapě má být tato cesta široká 5 m.

Mohli byste mi, prosím, zodpovědět, jestli jsem měla být přizvána jako majitelka sousedního pozemku k vyměřování podle výše uvedené vyhlášky, i když můj pozemek přímo s tímto nesousedí? Nebo měl být přizván obecní úřad jako majitel cesty? Šířka této cesty se mě také dotýká.

Lenka Nováková


Vlastníci dotčených pozemků jsou pozváni k seznámení s průběhem vytyčované hranice a pokud se nedostaví, musí obdržet protokol o vytyčení např. poštou. Zváni jsou pouze vlastníci těch parcel, u kterých se vytyčuje společná hranice. Pokud vytyčovaná hranice není zároveň hranicí vaší parcely, jak píšete, pozvání neobdržíte. Pozvání se týká pouze vytyčování vlastnických hranic, nikoliv oddělování pozemků nebo zaměřování staveb. (vytyčování hranic upravuje § 77 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění, dále jen »vyhláška«). Při oddělování části pozemku je nutné až k zápisu do katastru předložit územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem.

Přesnost, s jakou je možné změřit šířku cesty z katastrální mapy je dána typem katastrální mapy. Např. u grafické mapy v měřítku 1 : 2 880, která pokrývá cca 70 % území naší republiky, je vyhovující, pokud rozdíl délky mezi dvěma body odečtený z mapy a zároveň změřený v terénu je menší než 2,66 m, bod 12.12 přílohy k vyhlášce. Z vašeho dotazu, bohužel, nevyplývá, o které katastrální území se jedná, takže nemůžeme zjistit, jaká je tam mapa. Při vytyčování hranic se vychází zejména z podkladů původního měření, údaje odečtené z grafické mapy se využijí pouze, nejsou-li k dispozici údaje přesnější.

Milena Procházková (ČÚZK)

Zdroj: Konference KATASTR, září 2004

vyvěšeno: 03.11.2005
poslední aktualizace: 04.11.2005
ID článku: 1854


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]