[Home Page]

Kartografická společnost České republiky

Čeští a slovenští kartografové se začali sdružovat v roce 1958, tj. na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-Společnosti geodézie a kartografie, a to v odborných skupinách 1702-kartografie, které byly tehdy zřízeny u obou národních společností ČSVTS. Prvním předsedou OS 1702- kartografie při české společnosti byl Ing. Karel Pecka, v té době hlavní redaktor Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze.

Tyto odborné skupiny pořádaly od roku 1959 společné kartografické konference, zaměřené na aktuální problémy teoretického i praktického rozvoje oboru. Po odchodu Ing. Pecky do důchodu byl pak po několik za sebou následujících volebních období předsedou české OS 1702 Ing. Aleš Hašek, šéfredaktor Kartografie Praha, a to až do roku 1989.

V roce 1974 v souvislosti s přípravou vstupu býv. Československa do Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association – ICA) byl ustaven v rámci ČSVTS Národní kartografický komitét, který se stal představitelem Československa v této asociaci. Komitét byl tehdy sestaven na základě uzavřených dohod resortů Ústřední správy geodézie a kartografie, Slovenské správy geodézie a kartografie, Československé akademie věd a ministerstva národní obrany z představitelů těchto organizací. Prvním předsedou komitétu byl Ing. Karel Pecka, po jeho odchodu do důchodu se po několik následujících volebních období v čele komitétu střídali Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (za českou společnost) a doc. Ing. Milan Hájek, CSc. (za slovenskou společnost).

Zástupci Československa se zúčastnili jako pozorovatelé poprvé konference ICA v r.1963. Po vstupních jednáních, která proběhla v r.1967 v době konání konference ICA v Amsterodamu, bylo Českosliovensko přijato za řádného člena ICA na Valném shromáždění ICA v Dillí (Indie) v roce 1968. Čs. delegátem na tomto Valném shromáždění byl tehdy Ing. Antonín Koláčný, CSc., v té době místopředseda Národního kartografického komitétu.

Tento komitét delegoval do struktur ICA řadu svých členů a zúčastnil se aktivně i mezinárodních programů ICA, mimo jiné např. sestavení 14jazyčného mezinárodního kartografického slovníku, zpracování publikace Compendium of Cartographic Techniques a dalších prací. V letech 1968-1969 byl Ing. Antonín Koláčný, CSc. předsedou komise ICA pro komunikaci kartografické informace, jejíž založení v rámci ICA inicioval.

Po roce 1989 došlo k rozpadu struktur ČSVTS a k odtržení některých odborných společností od této organizace. Počátkem roku 1990 se samostatně registrovala u Federálního ministerstva vnitra ČSFR Kartografická společnost ČSFR, která vznikla sloučením české a slovenské odborné skupiny 1702 –kartografie a Národního kartografického komitétu. Na ustavujícím sjezdu, konaném na podzim 1990 v Prešově, byl do funkce předsedy Kartografické společnosti ČSFR zvolen doc. Ing. Milan Hájek, CSc. a do funkce místopředsedy Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Tato společnost převzala do své působnosti i členství ČSFR v ICA, které bylo zakotveno v jejím statutu.

V době příprav nového státoprávního uspořádání k 1.1.1993 se konala na podzim 1992 v Brně 10. kartografická konference, na níž proběhly ustavující schůze Kartografické společnosti ČR a Kartografické společnosti SR. Obě společnosti se pak registrovaly počátkem roku 1993 u svých národních ministerstev vnitra a podaly přihlášku ke členství v ICA, které rozdělením Československa ke konci r.1992 zaniklo. Obě společnosti pak byly přijaty Valným shromážděním ICA, konaným v roce 1995 v Barceloně, za řádné členy ICA. Předsedu Kartografické společnosti ČR vykonává od roku 1993 doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., pedagogický pracovník Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Hlavními společnými akcemi obou Kartografických společností ČR a SR jsou i nadále kartografické konference, které jsou svolávány každé dva roky (poslední se uskutečnily v r.2003 ve Zvolenu a v r.2005 v Brně). Velmi aktivní je účast členů Kartografické společnosti ČR v ICA, kde v letech 1991-1995 vykonával doc.Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. funkci předsedy stálé komise pro technologii výroby map a doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (Masarykova univerzita Brno) v letech 1995-2003 po dvě období funkci vicepresidenta ICA. Na posledním Valném shromáždění ICA v Durbanu (JAR) byl doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. zvolen pro období 2003-2007 presidentem této asociace.

M. Mikšovský

vyvěšeno: 13.12.2005
ID článku: 1894
další informace: www.czechmaps.info


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Kartografie [Pošta]