[Home Page]

Soutěž o cenu Českého svazu

Český svaz vědeckotechnických společností vyhlásil k 1. lednu tohoto roku »Soutěž mladých odborníků o cenu ČSVTS«. Cílem soutěže je především získat mladé odborníky pro činnost v aktivitách, organizovaných společnostmi ČSVTS a umožnit jim konzultace se zahraničními odborníky formou účasti na mezinárodních konferencích, případně formou studijních stáží na zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích.
Soutěž se vypisuje pro uchazeče, kteří v roce 2006 dosáhnou maximální věkové hranice 35 let a bez omezení státní příslušnosti. Podaná práce může vycházet z diplomové, doktorské či jiné absolventské práce nebo může být samostatnou odbornou prací nebo projektem.  
Vypisovatel soutěže nespecifikuje téma přihlášené práce. Musí však odpovídat odbornému zaměření některé z členských společností ČSVTS (seznam společností je uveden na http://www.csvts.cz). Tato Společnost bude odpovědná za vyhodnocení předložené práce. 
Vyhlášení soutěže bylo k 1. 1. 2006, konečný termín doručení soutěžních návrhů je 31. 12. 2006, vyhlášení výsledků pak 15. 3. 2007.
Podklady potřebné pro podání přihlášky a další informace mohou zájemci získat na internetových stránkách ČSVTS (www.csvts.cz) nebo na sekretariátu ČSVTS (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1).

Kritéria hodnocení soutěže 
a) originálnost řešení
b) aplikovatelnost v praxi
c) odborný, ekonomický a společenský přínos
b) řešení nesmí mít negativní dopad na životní prostředí
e) formální úroveň zpracování 

Podmínky účasti v soutěži
Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky, které splňují následující podmínky:
a) přihláška je podána na formuláři, který je přílohou tohoto vyhlášení
b) přílohou přihlášky je zpráva nebo jiná dokumentace, která obsahuje popis přihlašovaného řešení a podklady pro posouzení plnění kritérií hodnocení soutěže
c) přihláška obsahuje prohlášení autora o jeho souhlasu s prezentací jeho díla prostřednictvím ČSVTS při zachování obecně platných autorských práv. 

Ceny
Cena ve výši 100 000 Kč se uděluje za nejlepší práci dle výše uvedených kritérií. Tato odměna může být využita na základě rozhodnutí oceněného i k úhradě účasti na zahraniční konferenci či studijním pobytu.
Návrh na udělení odměny podává hodnotitelská komise jmenovaná předsednictvem ČSVTS na základě výsledku oponentního řízení. O udělení ceny rozhoduje předsednictvo ČSVTS
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit cenu v případě nízké úrovně přihlášených řešení a udělit případně druhou a třetí cenu, jestliže další přihlášené práce budou mít vysokou odbornou úroveň.

ČSVTS

vyvěšeno: 10.01.2006
ID článku: 1909
další informace: www.csvts.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] Školství [Pošta]