[Home Page]

Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007

Přehled poskytovaných služeb

Archiv disponuje značným množstvím cenných archiválií a s přechodem na jejich digitalizaci se do budoucna vyloučí jak z důvodů ekonomických, tak i z důvodu ochrany fyzického stavu archiválií jejich barevné kopírování. Toto kopírování vyžaduje pro každý případ vždy novou manipulaci s mapou, což je u nejcennějších archiválií, které již byly jednou naskenovány, nežádoucí. Císařské otisky budou bez manipulace s originálem poskytovány naskenované na CD/DVD (odbor 330) nebo jako barevné i černobílé tisky výřezů A3/A4 z již pořízených skenů na tiskárně A3 v badatelně. Tisk výřezů bude realizován prostřednictvím počítače obsluhy badatelny. Barevný tisk velkého formátu bude řešen ve spolupráci s odborem 330 na jeho stroji.

Služba20052006
Xerokopie černobílá A3/A4 anoano
Xerokopie černobílá A0/A1 anoano
Xerokopie barevná nene
Tisková kopie barevná A3/A4 neano
Tisková kopie barevná A1 neano (odbor 330)
Sken na CD, DVD (celé listy)neano (odbor 330)

Výběr archiválií a jejich naskenování

Barevné skenování bude probíhat v těchto oblastech:

 • císařské otisky stabilního katastru Čech, celý soubor (tj. celkem 31 252 listů) nebo jeho podstatná část. Skenování bude prováděno systematicky po katastrálních územích podle abecedního pořadí jejich názvu. Císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska (tj. dalších 15 577 listů) budou skenovány v další etapě.
 • mapy ze Sbírky map do roku 1850 – kompletní soubory bohemik, zahraničních území a plánů měst, tj. celkem 1 269 listů. Důvodem přednostního zařazení je velký potenciál těchto map z hlediska zájmu badatelské veřejnosti a zároveň potřeba ochrany fyzického stavu těchto cenných tisků.
 • topografické sekce třetího vojenského mapování 1 : 25 000, celkem 3 147 listů. Důvodem přednostního skenování je výrazné zhoršení jejich fyzického stavu v poslední době v důsledku vysoké frekvence jejich předkládání veřejnosti. U těchto map po jejich naskenování nastane zákaz fyzického předkládání.

  Uložení a archivace datových souborů

  Datové soubory budou ukládány v centrálním úložišti datových souborů ZÚ. Přenos každého jednotlivého souboru do úložiště bude proveden po síti bezprostředně po jeho pořízení (tedy po naskenování mapového listu). Zároveň s odesíláním souborů do úložiště bude prováděna aktualizace metadat. V úložišti budou datové soubory ukládány stejným systémem jako originály v archivu, tj. po jednotlivých katastrálních územích.

  Začlenění datových sad do Geoportálu ZÚ

  Bude řešeno v roce 2006, zajistí odbor správy a užití geoinformací.

 • Obchodní modul – do stromu produktů budou začleněny jak datové sady císařských otisků stabilního katastru tak i produkt Tisk mapy císařského otisku stabilního katastru – na velkoformátové tiskárně, s možností tisku i na speciální papír pro archiválie. Obchodní modul bude pro tento účel upraven tak, aby bylo možno volbou katastrálního území načíst do výběru všechny příslušné mapové listy a mezi nimi vybírat s pomocí barevného náhledu.
 • Mapové služby – datové sady císařských otisků stabilního katastru nebudou začleněny do nabídky mapových služeb WMS a ArcIMS jako další referenční podklad, neboť data nejsou transformována do JTSK a není z nich možno vytvořit bezešvou georeferencovanou vrstvu. Data však budou nabízena k nahlížení veřejnosti na internetu volně dostupnou aplikací se základními navigačními funkcemi.

  Harmonogram skenování

 • 2005: skenování císařských otisků stabilního katastru Čech, systematicky po katastrálních územích podle abecedního pořadí jejich názvu. Jde o nejrychlejší možný postup systematického skenování, neboť je v souladu s fyzickým uložením archiválií.
 • 2006 a 2007: souběžné skenování císařských otisků, sbírky map do roku 1850 (bohemika, zahraniční území, plány měst), topografických sekcí třetího vojenského mapování a případně dalších částí vybraných fondů podle potřeby. Parametry skenování Skenování císařských otisků bude prováděno do souborů ve formátu JPEG s rozlišením 300 dpi. Toto nastavení umožní dosáhnout optimální kvality výstupních souborů při příznivém objemu dat.

  Celkový objem dat

  Při skenování do formátu JPEG s rozlišením 300 dpi vychází v případě císařských otisků velikost 1 souboru (tedy 1 mapového listu) cca 5 MB. Celkový objem dat vytvořených do konce roku 2007 lze tedy odhadnout na 180 GB + zálohy. Protože skenování bude pokračovat i po roce 2007 pravděpodobně obdobným tempem, je třeba počítat do roku 2009 ještě se zdvojnásobením tohoto objemu.

  Cena za výdejní jednotku

  Císařské otisky stabilního katastru budou veřejnosti poskytovány v ceně 150 Kč za výdejní jednotku, kterou je jeden mapový list. Cena je stanovena Ceníkem služeb poskytovaných veřejnými archivy, který byl zveřejněn ve Vyhlášce č. 645/2004 Sb. a je pro Ústřední archiv zeměměřictví a katastru závazný.

  Přínos digitalizace

  Digitalizací archiválií se rozšíří nabídka služeb archivu, zjednoduší a urychlí se přístup k archivovaným mapám pro pracoviště resortu i pro veřejnost. Dojde k vytvoření záložních digitálních kopií nejcennějších archiválií a omezí se manipulace s originály při badatelském využívání a tím dojde i k ochraně jejich fyzického stavu. V neposlední řadě se eliminují nežádoucí doprovody těchto map pracovníky archivu na skenování a barevné kopírování mimo archiv.

  Zdroj: Koncepce digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007, Miroslav Kronus, vedoucí ÚAZK, 9. 11. 2005

  zs

  vyvěšeno: 08.02.2006
  poslední aktualizace: 13.02.2006
  ID článku: 1946


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
  [Server]
  Resort ČÚZK
  Kartografie Historie
  [Pošta]