[Home Page]

16. kartografická konference

Ve dnech 7. až 9. září 2005 se konala v Brně společná konference Kartografických společností České a Slovenské republiky. Hostitelskou organizací byla Katedra vojenských informací Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Akce se konala pod záštitou děkana fakulty podplukovníka prof. ing. Zdeňka Vintra, CSc. Na jejím zabezpečení se podílel i Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ústředním tématem konference byla »Mapa v informační společnosti«. Ve shodě s tímto mottem se většina přednášejících zabývala rolí soudobé kartografie v prostředí moderních komunikačních a informačních technologií. Konference prokázala, že se kartografie stále vyvíjí jako samostatná věda, jejímž hlavním cílem je zdokonalit metody a postupy vizualizace prostorové informace tak, aby si uživatelé klasických map i digitálních produktů mohli udělat co nejlepší představu o modelovaných objektech a jevech krajiny. 153 registrovaných uživatelů vyslechlo 34 referátů. Připraveno bylo 22 posterů. Odborný program byl rozčleněn do pěti bloků s tematikou »Vizualizace prostorových dat«, »Kartografické technologie I a II«, »Tematická kartografie a její uživatelské aspekty« a »Standardizace a legislativa v kartografii a teoretická kartografie«, které následovaly po hlavním referátu prezidenta Mezinárodní kartografické asociace doc. RNDr. Milana Konečného, CSc., v němž se věnoval novým úkolům a jejich řešení v soudobé světové kartografii.
Všechny přednesené referáty i příspěvky, které v plénu nebyly prezentovány, jsou uveřejněny v materiálech konference – tištěném sborníku abstraktů a sborníku přednášek na CD, v Kartografických listech č. 13/2005 a v GAKO č. 6 – 7/2005 věnovaném této konferenci.
Informace o konferenci byly pravidelně sdělovány na její webové adrese (http://www.kk-brno¬2005.geo¬gr.muni.cz/), která je stále k dispozici a kde je možné nalézt i úplný program akce.
Konferenci doprovázela výstava firem, diplomových prací některých škol a úspěšných prací dětí, které se zúčastnily soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou jak z České, tak i ze Slovenské republiky.
Na závěr konference účastníci přijali doporučení, jehož plné znění je zveřejněno v tomto čísle Zeměměřiče a bude zveřejněno i na internetových stránkách Kartografické společnosti ČR (www.czech¬maps.info/).
K zabezpečení celé konference přispěly i sponzorské firmy ARCDATA Praha, INTERGRAPH, SHOCart a T-mapy, mediálním partnerem bylo vydavatelství Klaudian Praha (časopisy GEOinformace a Zeměměřič) a odborným partnerem byla Geo¬grafická služba AČR. Ke zdaru konference jistě přispělo i neformální setkání většiny účastníků na společenském večeru v Templářských sklepech v Čejkovicích.
Plk. Doc. ing. Václav Talhofer, CSc. místopředseda Kartografické společnosti ČR, garant akce

Doporučení účastníků 16. kartografické konference

16. kartografická konference »Mapa v informační společnosti«, kterou uspořádaly ve dnech 7. – 9. září 2005 na Univerzitě obrany v Brně Kartografická společnost ČR a Kartografická spoľočnosť SR, přijala ve svém závěru tato doporučení:

 • přenášet koncepce rozvoje kartografie, přijaté Mezinárodní kartografickou asociací (ICA), do české a slovenské kartografické praxe pořádáním odborných konferencí a seminářů na národních i na mezinárodní úrovni,
 • sledovat a podporovat nové technologické směry, zaměřené na tvorbu a vizualizaci prostorových databází a map z nich vytvářených,
 • orientovat výuku kartografie na využívání informačních technologií při respektování tradičních kartografických zásad,
 • prosazovat etické a správní aspekty vydávaných map s důrazem na důsledné dodržování autorských práv,
 • podporovat využívání historických kartografických dokumentů při studiu vývoje a plánování rozvoje krajiny,
 • uspořádat 17. kartografickou konferenci obou národních kartografických společností v roce 2007 ve Slovenské republice.

  Zdroj: Zpravodaj KS ČR 3/05

  redakce

  vyvěšeno: 09.02.2006
  poslední aktualizace: 13.02.2006
  ID článku: 1950


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
  [Server] KartografieZ domova [Pošta]