[Home Page]

Dva nové zákony týkající se zeměměřictví a katastru nemovitostí

Z konference KATASTR - www.zememeric.cz/konference

...Těm, kteří mají skutečný zájem o připravované změny v obecně závazných předpisech týkajících se zeměměřictví a katastru nemovitostí doporučuji k pročtení dva nové zákony, které již byly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a čekají jen na projednáni Senátem a podpis prezidenta. Senát by je měl projednávat, tuším, právě dnes.
Uvádím pouze odkazy, odkud lze úplné texty ve formátu *.doc ze serveru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stáhnout (z mnoha odkazů je třeba volit odkaz "text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou"). Objem dat obou dokumentů je po stažení přes 1 MB a stažení mi trvalo to opravdu dlouho (zřejmě pro vytíženost serveru). V případě zájmu je třeba si dokumenty opravdu stahovat ve formátu *.doc, protože tentýž dokument v html vypadá dost tristně.

1) Nový stavební zákon
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=998
Mohl by zaujmout především ty, kteří pracují v oblasti inženýrské geodézie.
Bez zajímavosti není, že stavební úřady by již po stavebnících neměly požadovat doklady prokazující jejich vlastnické právo, pokud lze toto právo ověřit v katastru nemovitostí. Směřuje to k tomu, aby si stavební úřady některé potřebné údaje samy v katastru ověřovaly přes dálkový přístup k ISKN a stavebníci nemuseli na stavební úřady nosit papíry o tomtéž (tj. papírové výpisy z KN).

2) Zakon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=999
V části třicáté první tohoto doprovodného zákona k novému stavebnímu zákonu je obsažena i NOVELA KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA.
Jde dle mého názoru o změnu opravdu velkého významu.
Do KN se již nebude paušálně zapisovat jako vlastník nové stavby ten, kdo je uveden na kolaudačním rozhodnutí, ale ten, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém je stavba postavena či stavebník, který stavbu provedl (pochopitelně, nebude-li nějakou listinou prokázáno něco jiného).
Zásadním způsobem (nikoliv rozsahem, ale významem) je upraveno vytyčování hranic pozemků. Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se bude vyhotovovat geometrický plán, který bude neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.
Toto ustanovení je naprosto klíčové pro možnost průběžného dynamického zpřesňování SGI katastru. Vytyčím-li nějakou hranici podle sáhové mapy (technicky s nejistotou až v metrech) a vlastníci se na ní shodnou a sepíší o tom listinu, pak bude moci výsledek vytyčení (zachycený v S-JTSK) legálně vstoupit do KN jako nové geometrické a polohové určení. Stane se tedy legálním údajem KN a každý další vytyčovatel již jím bude vázán a bude muset tedy vytyčit to samé.

Výňatek z doprovodného zákona k novému stavebnímu zákonu, který obsahuje text novely katastrálního zákona přikládám:

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna katastrálního zákona

Čl. XXXII
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6)Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka užívána v souladu s právními předpisy. U ostatních staveb se vychází z územního rozhodnutí nebo z ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Při ohlášení nově evidované stavby k zápisu do katastru je její vlastník povinen doložit doklad o účelu užívání stavby.“.
2. V § 10 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e)zajistit, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru nebo jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření správního úřadu, potvrdil příslušný správní orgán, že údaje v návrhu odpovídají skutečnosti,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
3. V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
㤠19a
(1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.
(2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. (3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být přizváni vlastníci dotčených pozemků.
(4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.
(5) Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení hranice pozemku a výměře parcely nedochází ke změně právních vztahů k pozemku.“.
5. V § 27 písm. l) se slova „na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí“ nahrazují slovy „dosud nebylo započato s jejím užíváním,“.
6. V § 27 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní: „m)drobnými stavbami stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl.“.
Novela katastrálního zákona i většina ustanovení nového stavebního zákona by měly nabýt účinnosti dnem 1.1.2007. Hezký den všem přeje

Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 13.02.2006
poslední aktualizace: 14.02.2006
ID článku: 1970
další informace:www.zememeric.cz/konference
www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=998
www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=999

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
[Server] Katastr nemovitostíGeodézie [Pošta]