[Home Page]

Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN

Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení

o povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí

Před podáním návrhu na vklad vlastnického práva ověřte, prosím, zda:

- je návrh na vklad podepsaný alespoň jedním z účastníků řízení o povolení vkladu,

- všechna předkládaná vyhotovení smlouvy jsou podepsaná všemi účastníky,

- na všech vyhotoveních smlouvy je uvedeno stejné datum podpisu smlouvy účastníky,

- jedno vyhotovení smlouvy obsahuje úředně ověřené podpisy všech účastníků nebo jejich úředně uznanou pravost podpisů,

- jsou rodná čísla uvedená v návrhu na vklad vlastnického práva, ve smlouvě a v ověřovací doložce notáře nebo matriky v souladu,

- je přílohou návrhu na vklad originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku v případě, že jedním z účastníků je právnická osoba,

- jsou přílohou návrhu na vklad originály nebo úředně ověřené kopie nabývacích listin k nemovitostem nabytým před rokem 1993,

- je ke všem vyhotovením smlouvy nedílně připojen originál nebo úředně ověřená kopie geometrického plánu, v případě, že je geometrický plán předkládán,

- je přílohou návrhu na vklad souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, pokud k takovému dělení podle geometrického plánu dochází,

- je originál nebo úředně ověřená kopie plné moci nedílně připojena ke všem vyhotovením smlouvy, pokud některý z účastníků uzavřel smlouvu na základě plné moci,

Pokud zjistíte po podání návrhu na vklad, že jste nedoložili všechny potřebné údaje v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, doplňte chybějící údaje neprodleně. Pomůžete tím zkrátit lhůtu předmětného správního řízení.

Ing. P. P.

ředitel Katastrálního pracoviště K.

(vyvěšeno na webu KP-březen 2006)

redakce

vyvěšeno: 13.03.2006
poslední aktualizace: 05.04.2006
ID článku: 1997


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] VševědnaSborník rozhodnutí [Pošta]