[Home Page]

O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.

Geometr.základ měření

Katastrální úřad pro XY kraj se sídlem v Q.

Katastrální pracoviště B.

Sp.zn.: PD-9999/2004-999

V B. 4. srpna 2004

O Z N Á M E N Í

podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření

v katastrálním území L.

Katastrální úřad pro XY kraj se sídlem v Q., Katastrální pracoviště B. (dále jen „katastrální úřad“), v souladu s ustanovením 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění Oznámení Katastrálního úřadu B. ze dne 26. dubna 2004 sp. zn. PD-9999/2004-999 o povinnosti určovat polohu podrobných bodů výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), tímto podrobněji vymezuje tuto podmínku pro ověření geometrického základu podrobného měření v katastrálním území L.

1. geometrické a polohové určení podrobných bodů polohopisu katastrální mapy katastrálního území L. v S-JTSK, je výsledkem

a) přímého měření z bodů základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodů nebo z podrobných bodů dříve určených z tohoto bodového základu, nebo

b) je výsledkem výpočtu souřadnic z výsledků podrobného měření obnovy pozemkové mapy bývalé evidence nemovitostí technicko-hospodářským mapováním (dále jen „přepočtené body“),

2. přepočtené body nesmí být použity jako měřičský základ,

3. přepočtené body musí být ověřeny z bodů základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodů nebo z podrobných bodů dříve určených z tohoto bodového základu. Při překročení stanovených mezních odchylek na podrobných bodech, budou výsledky zeměměřických činností určené pro správu katastru nemovitostí obsahovat seznam souřadnic nově určených bodů, jejichž geometrickým základem byly body základního polohového bodového pole, zhušťovací body nebo podrobné body dříve určené z tohoto bodového základu, a to ve formě souboru *.txt a dále zobrazení změny.

Toto oznámení nabývá účinnosti dnem 4. srpna 2004.

Ing. M.M. v.r.

ředitel

redakce

vyvěšeno: 13.03.2006
poslední aktualizace: 05.04.2006
ID článku: 1998


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] VševědnaSborník rozhodnutí [Pošta]