[Home Page]

Protokol ZKI v Q. z r.1999

Ověřování kopie GP

Protokol ZKI v Q. z r.1999

ANOTACE:

  1. V protokolu z výkonu dohledu zjistil ZKI porušení ust.vyhlášky. Dohled (viz podrobně ad 1) byl vykonán na základě stížnosti.

Nejzávažnější chybou je, že zhotovitel si neuvědomil obsahově rozdílný stav ZPMZ, vytyč.náčrtu a GP (nová hranice, vytyčená hranice velmi silnou čarou). A dále, že slučovaná čára stávající se v GP vlastnickou hranicí má být velmi silnou čarou.

Dalšími drobnými věcmi jsou, že místní systém nemůže mít hodnoty blížící se JTSK, „znak z plastu“ (termín z vyhl.) se nemůže označovat komerčním slovem „geoharpon“ a konečně v účelu vyhotovení GP nelze používat slova „oddělení“ místo správného „rozdělení“.

  1. Kromě protokolu zaslal ZKI ÚOZI i „Oznámení“, kde konstatuje, že „poněvadž se jedná o námi zjištěný první případ, omezujeme se pouze na upozornění, že v případě opakování výskytu obdobných nedostatků, využije ZKI možnosti uplatnění sankcí…“

Stěžovatelce a ÚOZI poslal „Vyřízení stížnosti…“ (viz podrobně ad.2). Zjištěné

drobné nedostatky formálního charakteru nejsou povahy omezující použití

výsledků zeměměřických činností po další potřebu.

PODROBNĚ:

1. „Protokol č.D-……../1999“

Dohled byl vykonán posouzením odborné úrovně, úplnosti a správnosti vybraných výsledků zeměměřických činností (ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č.200/1994 Sb.) využívaných pro KN a státní mapové dílo (viz § 12 zákona č.200/1994 Sb.)

Podnětem pro vykonání dohledu byla stížnost paní X.Y. postoupená k ZKI v Q. dne… od Katastrálního pracoviště K., ve které paní X.Y. žádá o prošetření obsahu geometrického plánu č…..a prošetření prací souvisejících s vytyčením hranic dotčených pozemků.

V následujících částech tohoto Protokolu jsou uváděna pouze ta zjištění, která byla shledána v rozporu s platnými předpisy….

Zjištěný stav:

    1. Záznam podrobného měření změn č…….

a) V popisovém poli ZPMZ uvedeno, že nové hranice v terénu označeny „geoharpony“. Vyhláška tento způsob označování hranic pozemku neumožňuje – správně má být „znaky z plastu“.

Porušeno: § 79 odst. 1 vyhlášky

b) V popisovém poli ZPMZ je jako důvod změny uvedeno „geometrický

plán pro oddělení“. Jedná se o nesprávné uvedený důvod změny –

správně má být: „Geometrický plán pro rozdělení pozemku“

Porušeno: § 62 odst.1 vyhl. a bod 16.2 písm. b) přílohy k vyhl.

c) V měřickém náčrtu není pro průběh změny mezi podrobnými body č.7 a 11 použito typu čar označené kódem čáry 0.016 (velmi tlustá čára).

Porušeno: bod 16.5 písm. b) přílohy k vyhlášce

d) Pro vyjádření souřadnic podr.bodů zvolen místní systém. Souřadnice

uvedené v seznamu souřadnic se v číselném vyjádření hodnot velmi

blíží souř. v systému JTSK ( s rozdílnými hodnotami – podobá se

JTSK). Tato skutečnost je zavádějící.

Doporučuje se: při volbě místního systému volit výrazně rozdílné

číselné údaje.

    1. Měřický náčrt na vytyčení hranic pozemků (dále jen vytyčovací náčrt)

a) Ve vytyčovacím náčrtu uvedeno, že nově vytyčená hranice pozemků prochází mezi body č.12, 7 a 11. Pro vyznačení průběhu nově vytyčované hranice má být pro vyznačení použito typu čáry 0.016 tj. velmi tlustá plná čára.

Porušeno: bod 16.5 písm. b) přílohy k vyhlášce

b) Ve vytyčovacím náčrtu je vyznačen průběh hranic mezi body č.11 a 13 velmi tlustou čarou. Vzhledem k tomu, že průběh této hranice pozemku nebyl dle popisu průběhu prací předmětem vytyčení má být tento průběh hranice vyznačen tenkou plnou čarou.

Porušeno: bod 16.5 písm. a) přílohy k vyhlášce

3. Protokol o vytyčení hranic pozemků (dále jen protokol)

a) Popis průběhu předmětu vytyčení v protokolu není v souladu

s popisem průběhu vytyčované hranice uvedeném ve vytyčovacím

náčrtu……

Porušeno: bod 17.1, věta poslední, přílohy k vyhlášce

b) V popisu uvedeno, že nové hranice v terénu označeny „geoharpony“. Vyhláška tento způsob označování hranic pozemku neumožňuje – správně má být „znaky z plastu“.

Porušeno: § 79 odst.1 vyhlášky

4. Geometrický plán číslo….

a) V popisovém poli GP uvedeno, že nové hranice v terénu označeny „geoharpony“. Vyhláška tento způsob označování hranic pozemku neumožňuje – správně má být „znaky z plastu“.

Porušeno: § 79 odst. 1 vyhlášky

b) V popisovém poli GP se jako účel plánu uvádí „Geometrický

plán pro oddělení“. Správně má být: „Geometrický plán pro

rozdělení pozemku“

Porušeno: § 62 odst.1 vyhlášky

c) Z grafického znázornění a tabulkové části GP je zřejmé, že mezi body označenými č.7 a 11 vzniká nová vlastnická hranice (zrušena slučka). Pro vyznačení této změny bylo použito tenké plné čáry – správně má být použito velmi tlusté plné čáry.

Porušeno: bod 16.5 písm. b) přílohy k vyhlášce

Zhodnocení:

Jak je patrné z jednotlivých bodů zjištěného stavu tohoto protokolu, spatřuje ZKI

v obsahu dokumentace výsledků zeměměřické činnosti, která byla předmětem

dohledu, řadu nedostatků a neúplnosti náležitostí stanovených právními předpisy. ZKI

dospěl k závěru, že zjištěné nedostatky nejsou rozhodné povahy omezující využití

výsledků zeměměřický činností pro vedení a obnovu souboru geodetických informací

KN.

Opatření:

Vzhledem k tomu, že zjištěné nedostatky vyplývající z nedůsledného dodržování

podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností nejsou rozsahu omezující

využití výsledků těchto zeměměřických činností pro vedení a obnovu souboru

geodetických informací KN a jedná se o námi první zjištěný případ, omezujeme se

pouze na upozornění, že v případě opakování výskytu obdobných nedostatků popř.

jiných závažných nedostatků a vad, využije ZKI možnosti uplatnění sankcí za

porušení pořádku na úseku zeměměřictví ve smyslu § 8 resp. § 9 zákona č.359/1992

Sb., a to s přihlédnutím k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho

rozsahu, délce trvání a okolnostem, za nichž k němu došlo.

Poučení:

Proti tomuto protokolu může ověřovatel podat ZKI v Q. písemně zdůvodněné

námitky ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí tohoto protokolu. V případě,

že ve stanovené lhůtě ověřovatel prokazatelně nepředloží bez vážných důvodů

zdůvodněné námitky, má se za to, že se zjištěním, zhodnocením a opatřením

uvedených v tomto protokolu souhlasí.

Rozdělovník:

ověřovatel, KÚ a ZKI

2. Vyřízení stížnosti…“

Přípisem ze dne….doručeným ke KÚ v K. dne…. a od tohoto úřadu postoupeným dne … k ZKI v Q. byla Vámi předložena „Stížnost na provedení geometrického plánu ……“

Uvádíme, že působnost ZKI je taxativně vymezena zákonem č.359/1992 Sb. a z ust. § 4 písm. b) tohoto zákona vyplývá, že ZKI dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro KN. Takovými výsledky jsou i dokumentace vyhotovování GP a vytyčení hranic pozemků a proto ZKI využil Váš dopis jako podnět k výkonu dohledu na ověření výsledků výše citované zakázka č……

Dohled byl vykonán posouzením odborné úrovně, úplnosti a správnosti výsledků výše uvedené zeměměřické činnosti předaných vyhotovitelem této činnosti ve smyslu ust. § 73 a § 78 odst. 3 vyhl.č.190/1996 Sb. k založení do dokumentace výsledků měření a šetření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací katastru u KÚ v K.

Jak plyne z ust. § 16 odst. 2 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, je za odbornou úroveň, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů plně odpovědná fyzická osoba s úředním oprávněním, která výsledky zeměměřický činností ověřila.

V případě Vámi předloženého podnětu, který se věcně týká prověření dokumentace zakázky číslo…. Je touto osobou pan Ing. X.Y.

ZKI v Q. při výkonu dohledu podrobně a v celém rozsahu přezkoumal a prověřil obsah dokumentace shora uvedených výsledků zeměměřických činností a zjistil a v záznamu o dohledu v souhrnném zhodnocení se konstatuje, že při provádění zeměměřické činnosti bylo postupováno podle platných právních předpisů pro provádění těchto prací a zjištěné drobné nedostatky formálního charakteru nejsou povahy omezující použití výsledků zeměměřických činností po další potřebu.

Rozdělovník:

stěžovatelka, ověřovatel, KÚ a ZKI

redakce

vyvěšeno: 13.03.2006
poslední aktualizace: 05.04.2006
ID článku: 1999


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] VševědnaSborník rozhodnutí [Pošta]