[Home Page]

Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Před sedmdesáti lety, 22. dubna 1936, se v Rychnově nad Kněžnou narodil doc. ing. Jiří Šíma, CSc., který v současné době působí na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě aplikovaných věd, katedře matematiky, oddělení geomatiky. Jako vysokoškolský pedagog zúročuje a předává nejmladší generaci geomatiků své široké odborné a bohaté životní zkušenosti.</p> <p>Svou profesní kariéru zahájil po úspěšném absolvování Zeměměřické fakulty Českého vysokého učení technického, kterou ukončil s vyznamenáním v roce 1958, v Geodetickém a topografickém ústavu v provozu fotogrammetrie při topografickém mapování v měřítku 1 : 10 000 jako vyhodnocovatel, vedoucí čety a později vedoucí oddílu provozního výzkumu. Zavedl do praxe aerotriangulaci na univerzálních fotogrammetrických přístrojích (autografech), určování kubatur zemních hmot a skrývky na povrchových dolech, budovaných vodních přehradách a v průmyslových zásobnících metodami pozemní a letecké fotogrammetrie s automatizací výpočtů na počítačích. Jmenované technologie dosáhly širokého uplatnění a zejména v případě aerotriangulace bylo dosaženo významných časových a finančních úspor při celostátním fotogrammetrickém mapování v měřítku 1 : 10 000.</p> <p>V letech 1967 - 1980 byl vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze a ve Zdibech, kde se soustředil na fotogrammetrické mapování ve velkých měřítkách zejména pro potřeby projektování dálnic a pro elektrifikaci železničních tratí a na vývojové práce pro stavbu pražského metra, kde např. hromadné využití pozemní stereofotogrammetrie pro měření průjezdních profilů vyvolalo i mezinárodní pozornost. V oboru inženýrské fotogrammetrie obhájil v roce 1968 kandidátskou disertační práci na Zeměměřické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.</p> <p>V roce 1969 byl vyslán na jednoroční odbornou stáž do National Research Council of Canada v Ottawě, kde studoval technologie mapovacích prací v rozvojových zemích a aplikoval československé zkušenosti s užitím letecké fotogrammetrie na mapování měst ve velkých měřítkách (např. projekt Montreal).</p> <p>V roce 1978 stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země a byl inspirátorem mnoha unikátních akcí, zejména multispektrálního a termovizního průzkumu z vrtulníků a letadlových laboratoří. V roce 1983 však byl na zákrok Státní bezpečnosti zbaven možnosti pracovat s tehdy utajovanými leteckými a kosmickými snímky a až do roku 1990 pracoval jako řadový pracovník útvaru technického rozvoje Geodetického a kartografického podniku v Praze.V tomto období sestavil 7 překladových slovníků pro geodety a kartografy obsahujících odborné termíny a základní slovní zásobu pro experty pracující v anglicky, rusky, německy a španělsky mluvících zemích.</p> <p>Se změnou politického klimatu v roce 1989 se ing. Šíma, CSc. znovu vrátil do řad vedoucích pracovníků a 1. ledna 1991 byl jmenován ředitelem nově vzniklého Zeměměřického ústavu v Praze. Od 1. listopadu 1993 byl vládou České republiky jmenován předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v této funkci setrval až do odchodu do důchodu v září 2001.</p> <p>Na oslavě u příležitosti odchodu do důchodu jsem se oslavence dotázal na jeho další plány a byl jsem nesmírně potěšen ujištěním, že o možnosti působit na Západočeské univerzitě bude uvažovat. Následná návštěva ing. Šímy na naší univerzitě a představy o jeho pedagogickém působení velice dobře korespondovaly s nově budovaným oborem Geomatika. Ve školním roce 2001 - 2002 se ujal výuky topografického mapování, fotogrammetrie a katastru nemovitostí a zavedl nový předmět Technické a organizační aspekty katastru nemovitostí. Ve svých přednáškách plně uplatnil bohaté zkušenosti z fotogrammetrické a manažerské praxe a již během prvního roku působení na FAV získal od studentů »Pedagogického Oskara«.</p> <p>Profil Doc. ing. Jiřího Šímy, CSc. by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o jeho odborné publikační činnosti, která představuje více než 90 odborných článků a několik monografií a četné přednášky doma i v zahraničí. Pracoval ve funkci předsedy redakční rady Geodetického a kartografického obzoru (1991 - 1993), předsedy nebo člena komise pro státní závěrečné zkoušky na Stavební fakultě ČVUT v Praze (od roku 1990), na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě (od roku 2001) a na Západočeské univerzitě v Plzni (od roku 2002). V letech 1991 - 2001 byl členem Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských zemí (CERCO) a v letech 1999 - 2000 pak členem jeho Řídícího výboru. Soustavnou terminologickou činnost rozvíjí zejména v Technické normalizační komisi (TNK) 211 Geografická informace / Geomatika při Českém normalizačním institutu a v Terminologické komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.</p> <p>Renesanční osobnost Doc. ing. Šímy, CSc. dokresluje jeho zájmová činnost, zejména jeho 30leté působení v Kühnově smíšeném sboru a do roku 1995 více než 30letá režijní spolupráce s českými folklórními soubory na festivalech v Praze, Strážnici a Strakonicích. Přes všechny zmíněné vysoce kvalifikované odborné aktivity a ušlechtilé osobní zájmy má Doc. ing. Jiří Šíma, CSc. stále neutuchající zájem o mimopracovní aktivity geodetů. Významně se podílel i na obnově GEODESIA RALLYE ČR a při příležitosti 30. výročí založení byl pořadateli nominován do Síně slávy.</p> <p>Jsem přesvědčen, že všichni, kdo měli tu čest s panem docentem spolupracovat nebo řešit jakýkoli problém, oceňují jeho systematický přístup a především jeho životní krédo »S poctivostí obtížně, ale dosti daleko dojdeš«. Pevné zdraví, neutuchající optimismus, zajímavá témata výzkumu a bádání a mnoho potřebné trpělivosti do dalších let pedagogického působení vám jménem široké obce geodetů přeje</p>

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

vyvěšeno: 25.04.2006
ID článku: 2049


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Různé [Pošta]