[Home Page]

ProGEO - užitečný nástroj pro geodety

<p>V minulém čísle Zeměměřiče jste si mohli přečíst informace o nové nadstavbě z nabídky firmy HSI, produktu GmP. V článku byl zmíněn i produkt ProGEO jako základ pro GmP. V uplynulých letech bylo ProGEO vnímáno především jako »malý GIS« - tedy jako nástroj pro sběr, zpracování, správu a využití prostorových dat. Z této »škatulky« se snaží vymanit verze 4.00, která bude na trh uvedena v květnu 2006 (shoda s termínem uvedení MicroStation XM Edition je čistě náhodná :-)). Zkusme si tedy představit funkčnost systému ProGEO z pohledu geodeta.</p> <p>Veškeré ovládání dat je soustředěno do Správce systému, který obsahuje všechny informace o zakázce (včetně datového modelu), umožňuje spravovat všechny dokumenty související se zakázkou - nejen vlastní výkresy a rastry, ale i seznamy souřadnic, fotografie nebo dokumenty MS Office (technické zprávy, vyjádření, smlouvy apod.). Správce je v nové verzi doplněn o územní správu zakázek - funkce pro vyhledání výkresů podle zadané ohrady, mapového listu, názvu ulice apod.</p> <h3>Práce se seznamem souřadnic</h3> <p>V této oblasti došlo ve verzi 4.00 k největším změnám. Globální nastavení umožňuje definovat způsob zobrazení bodu - počínaje formátem čísla bodu (vlastní nebo úplné číslo bodu), přes zobrazení výšky desetinnou čárkou na značku bodu až po vykreslení kódu nebo poznámky k bodu. Definici zobrazení bodu je možné v průběhu prací měnit a grafickou prezentaci kdykoliv aktualizovat. Funkce pro hromadné načtení seznamu souřadnic bodů do výkresu (2D/3D) a databáze bodů umožňuje vykreslit skupiny bodů na základě kódu bodu nebo využít k tomuto účelu kódy kresby. Kódy kresby dávají možnost zároveň při zpracování naměřeného bodového pole vygenerovat i kresbu (bodové i liniové značky). Pro vykreslovaný prvek může být v datovém modelu definována i odpovídající skupina bodu (např. pro obvod budovy je definován bod polohopisu). Tuto vazbu pak využívá jak již zmíněná funkce pro načtení seznamu souřadnic, tak i funkce pro vytvoření bodu současně s vlastní kresbou. Touto funkcí můžete současně se zakreslením linie vygenerovat body včetně jejich zápisu do databáze bodů. Pro dodatečné vytvoření bodu jsou samozřejmě k dispozici konstrukční úlohy, které obsahují všechny standardní geodetické úlohy pro určení souřadnic bodu z měřených hodnot. Ke každému bodu jsou evidována 2 vlastní čísla - původní (ze seznamu souřadnic) a nové. Nové číslo bodu můžete bodu přiřadit ručně (editací bodu) nebo dávkově pomocí funkce Přečíslování. Menu pro práci s body doplňují funkce pro vytvoření seznamu souřadnic z kresby a výpisy z databáze bodů podle uživatelské volby.</p> <h3>Kresba</h3> <p>Kresebný aparát systému umožňuje vytvářet kresbu podle datového modelu zakázky. Pro aktivní model jsou nabízeny povolené prvky, jejichž atributy systém nastaví podle definice. Funkce se stará nejen o grafické atributy, ale i o správný typ prvku a předepsanou přesnost kresby. Uživatel má možnost prvky vybírat z roletového menu nebo z palety ikon, případně z historie posledních kreslených prvků. Vedle kreslení standardních prvků - buňky, linie apod. systém nabízí i složitější příkazy - např. vložení buňky i s popisem (včetně možnosti oba prvky spojit do grafické skupiny), šrafování svahů a další. Základní kresebnou funkčnost doplňuje řada speciálních funkcí - kótování liniových prvků pravoúhlým nebo šikmým způsobem, staničení liniových prvků, oměrky, tvorba »T« napojení prvků. Protože řada odběratelů požaduje použití grafických skupin pro vyjádření vztahu mezi prvky, je k dispozici i paleta funkcí pro jejich vytvoření, prohlížení a vyhledávání.</p> <p>Ke každému nakreslenému prvku je zapsán identifikátor určující jednoznačně jeho zařazení v datovém modelu. Uživatel pak může s prvkem pracovat i v případě, že se jeho grafické atributy změní a neodpovídají již definici. Všechny kontrolní či vyhledávací funkce, pracující dříve na principu určení prvku podle atributů, jsou dnes schopny zpracovat prvek na základě tohoto identifikátoru. Systém si samozřejmě i nadále ponechal možnost určení prvku podle atributů. Použití identifikátoru však přináší značný komfort práce a navíc umožňuje poměrně jednoduché konverze mezi jednotlivými datovými modely.</p> <h3>Tiskové výstupy</h3> <p>Tiskové výstupy jsou koncipovány tak, že veškeré úpravy jsou prováděny pouze ve výstupním souboru a nijak neovlivňují původní výkresy. Uživatel může vytvořit celou řadu šablon s definicí parametrů tisku, takže nemusí nastavení provádět stále znovu. Základní šablony obsahují formát účelové mapy dle ČSN 013411 a obecně definovaný formát. Při tvorbě výstupního souboru je možné provést změnu atributů prvků (řada předpisů požaduje jinou barvu pro digitální podobu a jinou pro výtisk), doplnit soubor o hektometrickou síť, symbol severky či různé popisy. Funkce umožňuje vytvořit najednou více výstupních souborů pro celé zvolené území. Výstupní soubor je pak možné dále upravovat - změnit velikost buněk, textů, měřítko čar, doplnit souřadnice křížků hektometrické sítě, provést oříznutí kresby okolo buněk, textů a další.</p> <h3>Zásuvné moduly</h3> <p>Výše uvedená funkčnost představuje pouze část základního modulu systému ProGEO. Tento základní modul je možné doplnit řadou dalších volitelných modulů - kontrolní moduly, moduly pro čištění topologie kresby, modul pro prohlížení katastrálních dat a tvorbu výstupů z nich, a také již zmíněné GmP.</p> <h3>Závěrem</h3> <p>Pokud jste se s programem ProGEO dosud nesetkali nebo jste funkčnost jeho předchozích verzí neocenili, máte nyní možnost si verzi 4.00 »osahat« zdarma. K dispozici je také časově omezená demoverze MicroStation v8</p>

Ing. Daniela Kaufmanová, projektový manažer a konzultant

vyvěšeno: 25.04.2006
ID článku: 2053


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Software [Pošta]