[Home Page]

PROLAND pro každého

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Především projektantům pozemkových úprav a pracovníkům pozemkových úřadů byla původně určena aplikace PROLAND. Uplatnění této aplikace je však v současnosti mnohem širší. Jako užitečný nástroj dokáže ušetřit desítky hodin práce měsíčně mnoha geodetům.</p> <p>Aplikace PROLAND je na softwarovém trhu již několik let a za tu dobu urazila pořádný kus cesty, zkrátka vyzrála. Vychází z hlavních produktových řad společnosti</p> <p>GEPRO, systémů KOKEŠ a MISYS. Uživatelům jmenovaných systémů proto bude uživatelské rozhraní aplikace PROLAND důvěrně známé a prakticky rovnou mohou začít s prací. Ani uživatelé, na jejichž počítačích se produkty firmy GEPRO nenacházejí, se však nové aplikace obávat nemusí. Jednoduchá obsluha, české prostředí, propracovaná uživatelská dokumentace a logické pracovní postupy jsou základními atributy aplikace. Uživatelům je k dispozici kvalifikovaná podpora bezplatně poskytovaná po telefonu a pravidelně pořádaná školení.</p> <h3>Vstupní nároky</h3> <p>Aplikace PROLAND poskytuje plnou podporu pro tvorbu vstupních nároků, včetně automatického přiřazení kódu BPEJ, automatického přiřazení druhu a způsobu využití pozemků odpovídající skutečnému stavu, ocenění parcel atd. Aplikace vytváří běžné výstupy, jako jsou nárokové listy, seznamy parcel, seznam vlastníků a listů vlastnictví dotčených pozemkovou úpravou, návrh změn druhů pozemků, seznam parcel s věcným břemenem a seznam jiných oprávněných osob dotčených pozemkovou úpravou. Uživatelé velmi oceňují napojení těchto výstupů na podrobné informace o parcele, budově či listu vlastnictví, které poskytuje modul MISYS-KATASTR stejně jako propojení výstupů s grafickou částí. Navíc pomocí funkce prezentace dotazů je možné kombinovat různá grafická zobrazení (viz obr. 1).</p> <h3>Aktualizace dat katastru nemovitostí</h3> <p>Pozemkové úpravy jsou časově velmi náročné procesy, a proto se během jejich zpracovávání logicky stává, že je nutné, z důvodů změn údajů KN (např. změna vlastníka prodejem nemovitostí nebo dědickým řízením aj.), aktualizovat vstupní nároky. Aplikace PROLAND při aktualizaci dat katastru zobrazí zjištěné změny (viz obr. 2) a umožňuje automaticky přepočítat celkové vstupní nároky i pro vlastníky, u kterých došlo k rozdělení nebo vypořádání spoluvlastnictví.</p> <h3>Textové výstupy</h3> <p>Všechny generované výstupy lze uložit do strukturovaných textových souborů ve formátu RTF, který je velmi vhodný pro následný tisk. U většiny výstupů existuje také možnost uložit je v tabelárních a databázových formátech (XLS a MDB), které jsou výhodné pro další zpracování (příkladem může být tisk adresních štítků, jejichž podkladem může být seznam vlastníků).</p> <h3>Novinky</h3> <p>K novinkám ve verzích 7.5x patří již zmiňovaný seznam jiných oprávněných osob, tj. osob, které mají věcné břemeno nebo jiné věcné právo k parcelám či budovám zahrnutým do pozemkových úprav. Tyto osoby (typicky např. hypoteční banky a jiné finanční instituce nebo správci inženýrských sítí) jsou totiž také účastníky řízení o pozemkových úpravách a zpracovatel s nimi musí být v kontaktu a komunikovat s nimi.</p> <p>Další novinkou je výpočet vybraných statistických údajů o pozemkové úpravě (viz obr. 3).</p> <p class='neproporcialni-odstavec'>Uvedené informace ani zdaleka nepokrývají všechny možnosti využití aplikace PROLAND. Dalším možnostem a novinkám se bude věnovat článek v některém z následujících čísel časopisu Zeměměřič.</p>

Michal Votoček, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 25.04.2006
ID článku: 2054


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Software [Pošta]