[Home Page]

Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně

<p>BRNO (25. 1. 2006): Koncem ledna pořádala Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně 8. odbornou konferenci doktorského studia s mezinárodní účastí - Juniorstav 2006, která je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů v prezenční a distanční formě studia z České republiky i ze zahraničí. Konference dává doktorandům možnost nejen publikovat a prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, ale hlavně se zde otvírá široký prostor k diskusi o aktuálních trendech jednotlivých oborů technických univerzit. Je možné také navázat kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol, popř. navázat spolupráci s praxí. Jednání byla rozdělena do 22 samostatných sekcí podle tématu příspěvků. Na Ústavu geodézie probíhalo jednání ve dvou sekcích s názvem Teoretické aspekty geodézie a kartografie a Praktické aspekty geodézie a kartografie, jejichž organizaci zajišťovali garanti ing. Leoš Brkl a ing. Jan Králík. Své práce prezentovalo celkem 42 studentů-geodetů z České republiky, Slovenska a Polska. Pro mnohé z účastníků to byla jedna z prvních příležitostí, kdy mohli prezentovat výsledky svých prací a »trénovat« tak na další vystoupení a obhajoby svých aktivit na jiných, někdy i větších konferencích. Doufejme tedy, že tradice bude pokračovat i v dalších letech a dočkáme se devátého ročníku Juniorstavu.</p> <p>Podrobnější informace je možné najít na WEB stránkách <a href='http://www.juniorstav2006.tk/'>www.juniorstav2006.tk</a>. Články v plném znění jsou publikovány ve sborníku konference.</p> <p>Historie odborných doktorských konferencí na FAST VUT v Brně</p> <h3>1. ročník »Konference doktorandů« (4. 2. 1999, 26 účastníků)</h3> <p>První Konference doktorandů se uskutečnila u příležitosti výročí 100 let od založení C. K. české vysoké školy technické v Brně, která byla zřízena císařem Františkem Josefem I. 19. září 1899. Jednání proběhlo ve čtyřech odborných sekcích a byl vydán sborník.</p> <h3>2. ročník doktorské konference (17. 2. 2000, 45 účastníků)</h3> <p>Druhý ročník se stal samostatnou akcí úzce zaměřenou na doktorské studium. Zúčastnili se i první doktorandi ze zahraničí.</p> <h3>3. ročník doktorské konference (21. 2. 2001, 222 účastníků)</h3> <p>Tento ročník přesáhl rámec ústavu a stal se celofakultní akcí se širokým zastoupením doktorandů všech ústavů včetně 43 ze zahraničí.</p> <h3>4. ročník doktorské konference (13. - 14. 2. 2002, 260 účastníků)</h3> <p>Čtvrtý ročník se snažil o úplný pohled na doktorské studijní programy. Podrobné texty byly k dispozici na CD.</p> <h3>5. ročník doktorské konference (12. - 13. 2. 2003, 334 účastníků)</h3> <p>Pátý ročník již komplexně řešil odvětví stavebnictví a obory s ním úzce související. V tomto ročníku byla poprvé zavedena prezentace konference na internetu.</p> <h3>6. ročník doktorské konference (4. - 5. 2. 2004, 450 účastníků)</h3> <p>Název konference se pro zjednodušení změnil na JUNIORSTAV.</p> <h3>7. ročník doktorské konference - JUNIORSTAV 2005 (2. 2. 2005, 500 účastníků)</h3> <p>Opět byl vydán sborník konference sestávající z jedenácti dílů rozdělených podle hlavních oborů.</p>

Za použití textu ing. Miroslavy Suché, ing. Petra Kalvody a ing. Ladislava Bárty (Ústav geodézie FAST VUT v Brně) zpracovala redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2077


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]