[Home Page]

Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech

<p>Pod pojmem inteligentní tachymetr se označuje motorizovaná totální stanice měřící bez odražečů za užití iteračních a zpětnovazebních technologií pomocí zadaného programu. Dodatečná digitální kamera rozšiřuje podstatně měřický repertoár pro zaměřování a vytyčování. Tato fotogrammetrická tachymetrie je využitelná v architektuře, památkové péči a archeologii. Heslem high-tech označujeme pak předkládaný přístroj, heslem low-cost výhodu tachymetru například oproti laserovému skenování, protože nedochází k dodatečným investicím.</p> <h3>Co je inteligentní tachymetrie?</h3> <p>Pisatel tohoto příspěvku předložil v roce 1988 článek nazvaný »Elektronické tachymetry - univerzální přístroje budoucnosti?«, aniž by tušil, jak se bude dále tachymetr vyvíjet. V těsné souvislosti s přijímači družicových signálů zůstal jako předtím tím pravým přístrojem pro každodenní praxi zeměměřiče, architekta a stavebního inženýra. Je motorizován, dokáže měřit bez odražečů a může ho ovládat například notebook. Na rozdíl od speciálních zařízení, jako jsou skenery, nevyvolává žádné podstatné dodatečné náklady a při využití jeho inteligenčního potenciálu ho lze směle nazvat high-tech.</p> <p>Dosud nedefinovaný pojem inteligentní tachymetrie se užívá teprve krátce různým způsobem, jeho funkčností se naopak využívá již delší dobu a popisují ho Scherer (1995), Buchmann (1996), Leica Geosystems (Amberg, viz Intergeo 2000). Ale definujme tento pojem takto:</p> <p>Inteligentní tachymetrie zahrnuje řízení totální stanice programem vytvořeným pro zaměření a vytyčení vyhledaných bodů na objektu, při čemž navzájem navazují cyklicky obě funkční vlastnosti - zaměření a vytyčení iterativními postupy. To umožňuje vytvářet automatizované měřické postupy.</p> <p>I když lze vytvářet mnohé výsledky tachymetrického měření staveb z množiny bodů získaných laserovým skenováním nebo z fotogrammetrických snímků, je vytyčování na samotném objektu vyhrazeno pouze inteligentnímu řízení.</p> <h3>Prostředky pro zaměřování architektury a vytyčování na objektech</h3> <p>Činnosti popsané v dalších odstavcích vyvinuli v programu TOTAL na Ruhrské univerzitě v Bochumi (Juretzko, 2000).</p> <h3>Skenování po vrstvách</h3> <p>Řezy se obvykle při libovolném stanovisku definují na objektu např. jako vodorovné nebo svislé. Zadá se do programu tolerance pro maximální odlehlost výsledné křivky, např. 5 mm, tím se minimalizuje počet iterací u hladších povrchů. Dále se vloží požadovaná vzdálenost po sobě jdoucích bodů, např. 3 cm. Tuto metodu popsali Buchmann (1996), Wiedemann (2003) a Wurm (2004).</p> <h3>Přesné zjištění přímo neměřitelných hran a lomů</h3> <p>Při laserovém skenování tu zbývá jen odhad, laserový světelný bod se umístí na hranu, zde se po zaměření přibližného okolí lomový bod automaticky spočítá.</p> <h3>Zachycení skrytých bodů</h3> <p>Bylo vyvinuto extrapolační měřítko na lati. Patentované měřítko lze podle místních poměrů prodlužovat. Jeho segmenty umožňují jednoznačné určení pomocí vzdálenostního kódu, který program zpracuje.</p> <h3>Plošné měření trojrozměrných objektů</h3> <p>Program využívá trojrozměrného modelování a probíhá zcela automaticky.</p> <h3>Automatické vytyčování bodů a čar</h3> <p>To navazuje na zásady uvedené v předchozím bodě, inteligentní tachymetrií je umožněno bezproblémové vytyčování řezů v definované rovině příslušného objektu.</p> <h3>Fotografická tachymetrie</h3> <p>Úzké spojení tachymetru s digitální kamerou zde vytvořilo pojem fotografická tachymetrie. Jedná se však o víc než o obvyklou aplikaci souřadnic ve fotogrammetrii. Má souvislost i s později uvedeným termínem video-tachymetrie. V tabulce se pokusíme seřadit rozličné návaznosti tachymetru a digitální kamery:</p> <h3>Vyhlídky do budoucna</h3> <p>Při praxi se vyžaduje mimo jiné například:</p> <ul> <li>obsluha totální stanice zcela pomocí notebooku, </li> <li>na stavbě pracovat pouze s přirozenými body co pevnými body, </li> <li>u totální stanice si uchovávat pro dokumentaci vhodné body pro případná další doplňování a pozdější práce a </li> <li>ověřovat si na místě správnost a úplnost výsledků. </li> </ul> <p>Tak byl přístroj Leica TCRM doplněn o tři kamery, dvě různě širokoúhlé jsou zabudovány v tělese dalekohledu. Video - totální stanice se zabudovanými kamerami se dosud nedodávají, první totální stanice bez odražečů (Scherer 1995) není na trhu.</p> <p>Z časopisu AVN Allg. Vermess.-Nachr., roč. 111, č. 10 (2004), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 6/2005 (VÚGTK) </p> <p>J. Rambousek (zkráceno)</p>

Michael Scherer

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2079


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] GeodézieNZK [Pošta]