[Home Page]

A N D pro každého

<p>Druhá část článku o nejnovější verzi systému PROLAND přináší jednak chybějící část názvu systému v titulku (tiskařský šotek se nevyhýbá ani redakci Zeměměřiče), především se však věnuje informacím o možnostech a novinkách v systému.</p> <h3>Šetření obvodů</h3> <p>Nedílnou součástí komplexních pozemkových úprav je šetření hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy a hranic nesměňovaných pozemků, což jsou pozemky, u kterých při pozemkových úpravách dojde pouze k obnovení souboru geodetických informací. Aplikace PROLAND umožňuje automaticky generovat seznamy vlastníků, které je třeba pozvat včetně uvedení předpokládaného data šetření a seznamu dotčených parcel. Kromě toho generuje soupisy nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic podle požadavků katastrálních pracovišť (viz obr. 1).</p> <h3>Grafické výstupy</h3> <p>Velmi užitečným nástrojem pro jednání s vlastníky jsou grafické přehledy stávajících i nově navržených parcel. Tyto přehledy by v ideálním případě měly znázorňovat tvar parcel konkrétního vlastníka a jejich rozmístění v rámci řešeného území. Takový výstup ovšem u typických pozemkových úprav vyžaduje formát tisku A1 nebo větší, proto je jednodušší vyhotovit více výtisků na běžných kancelářských tiskárnách formátu A4 nebo A3, které zahrnují podrobné snímky mapy (viz obr. 2) znázorňující jednotlivé parcely a jednu přehledovou mapu, které znázorňuje rozmístění parcel v řešeném území (viz obr. 3). Aplikace PROLAND podporuje oba typy výstupů. U podrobných snímků uživatel postupně zobrazuje jednotlivé parcely; může tak snadno vybrat vhodnou polohu snímku. Přehledová mapa se generuje zcela automaticky. Samozřejmostí je možnost automaticky doplnit k výstupům další údaje, např. rozpisku (razítko).</p> <h3>Kontroly</h3> <p>Nezbytnou součástí funkce pro projektování nového rozmístění pozemků je kontrola mapy návrhu. Tato kontrolní funkce dokáže najít a případně i automaticky odstranit řadu dílčích nesrovnalostí, které se při tak komplikované činnosti, jakou navrhování nových pozemků bezesporu je, mohou velmi snadno vyskytnout. Kontrola také zajišťuje, že mapu návrhu bude možné po doplnění čísel bodů, vnitřní kresby a dalších nezbytných prvků akceptovat jako novou digitální mapu.</p> <h3>Očíslování parcel</h3> <p>Aplikace PROLAND podporuje automatické očíslování nově navržených parcel souvislou řadou nových nepodlomených čísel stejně jako ruční přiřazení parcelních čísel, které se uplatní v případě přidělení dalších podlomení k existujícím kmenovým číslům. Aplikace umožňuje vytvořit srovnávací tabulku obsahující pracovní a nová parcelní čísla pro celé území i pro jednotlivé vlastníky a listy vlastnictví.</p> <p>Aplikace PROLAND v nové verzi reaguje na typické požadavky projektantů pozemkových úprav, kteří s aplikací rostou a svými připomínkami dokáží ovlivnit směrování dalšího vývoje.</p>

Michal Votoček, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2081


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] GeodézieSoftware [Pošta]