[Home Page]

Geodetický podzim na Slovensku

<p>Časopis Zeměměřič je pravidelným partnerem odborných akcí slovenských geodetů a kartografů. V roce 2006 naše čtenáře zveme 19. - 21. září do Vysokých Tater na 4. ročník vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí a 13. konferenci České společnosti důlních měřičů a geologů.</p> <p>24. - 26. října loňského roku proběhla v Podbanském v Tatrách odborná konference Geodetické siete a priestorové informacie a 13. - 14. října 2004 se v Herľanech uskutečnila 3. vědecko-odborná konference s medzinárodní účastí Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach EU. Profesor Vladimír Sedlák z TUKE nám k tomu napsal:</p> <p>Konferencia bola zorganizována na TU v Košiciach Ústavom geodézie a GIS. Témy prednášok zahrnuli široký okruh aktuálnej problematiky, s vysokou úrovňou príspevkov.</p> <p>Tematické zameranie konferencie bolo:</p> <ol> <li>Geodézia a kartografia </li> </ol> <ul> <li>Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia a kartografia </li> <li>Metódy, technológie a prístroje </li> <li>Kartografické aspekty geodézie </li> <li>Geodynamika, inžinierska geodézia, deformačné merania a dalšie aplikované aspekty v geodézii </li> <li>Družicová, kozmická a astronomická geodézia </li> <li>Geodetické siete a spracovanie geodetických meraní </li> </ul> <ol> <li>Geografické informačné systémy (GIS) </li> </ol> <ul> <li>História a súčasné trendy v GIS </li> <li>Modely dát a štruktúr </li> <li>3D vizualizácia priestorových dát </li> <li>Plánovanie a projektovanie GI technológií </li> <li>Digitálna kartografia </li> </ul> <ol> <li>Kataster nehnutelností </li> </ol> <ul> <li>Legislatíva, organizácia a aktuálne problémy v KN </li> <li>Katastrálny základ a katastrálne systémy </li> <li>3D kataster - perspektívy využitia </li> <li>Aplikácie katastrálnych dát </li> </ul> <p>Jednanie potvrdilo nutnosť medzinárodnej výmeny skúseností medzi akademickou, súkromnou a štátnou sférou. Konferencia umožnila prezentovať výsledky prác doktorandov a mladých pracovníkov.</p> <p>Oceňuje sa široká škála prednesených príspevkov (čo vyplýva z názvu konferencie), čím vznikol priestor pre získanie veľkého množstva nových informácií na rozdiel od úzko špecializovanej konferencie.</p> <p>Odporúča sa aj v budúcnosti organizovať takto koncipovanú konferenciu s rozšírenou zahraničnou účasťou s intervalom raz za dva roky.</p> <p>Konferencia bola pripravená na vysokej odbornej a organizačnej úrovni, za čo treba poďakovať organizátorom, celému kolektívu Ústavu geodézie a GIS Fakulty BERG TU v Košiciach a sponzorovi - firme GEOMETRA Košice.</p>

Vladimír Sedlák, redakce

vyvěšeno: 09.05.2006
ID článku: 2090


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Geodézie
Kartografie Ze zahraničí
[Pošta]