[Home Page]

Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

Anotace:

1.
V případě, že obviněný je uznán vinným z porušení pořádku na úseku zeměměřictví je nezbytné, aby tato skutečnost byla ve výroku rozhodnutí ZKI konstatována a aby byl výstižně a úplně popsán skutek, který byl předmětem projednávání s uvedením místa a času jeho spáchání.

2.
Je nepřípustné, aby ZKI v odůvodnění svého rozhodnutí nahradil popis všech podstatných zjištění skutkových okolností a jejich právního významu, nebo provedených důkazů a jejich hodnocení, odkazem na záznam ZKI o dohledu na zeměměřické činnosti, který není součástí rozhodnutí.

3.
Je nezbytné v odůvodnění rozhodnutí ZKI uvést, jaké konkrétní a nejzávažnější nedostatky byly v ověřených geometrických plánech shledány a k jakému konkrétnímu porušení právní normy došlo. Teprve následně lze dovozovat, že nebyly dodrženy podmínky stanovené právním řádem pro ověřování těchto geometrických plánů.

4.
Bylo-li záměrem měření zpracovat v místním souřadnicovém systému, lze považovat za neodbornost, aby takový systém byl zvolen tak, že numerické hodnoty souřadnic bodů v tomto místním systému přímo vedou k záměně za souřadnice v S-JTSK.

5.
Skutečnost, že měření, bylo připojeno na geometrický základ, kterým byly takové podrobné body, jejichž úplná vzájemná poloha (souřadnice) nebyla získána nebo ověřena na základě zeměměřických činností v terénu, ale byla pouze odsunuta kartometricky z mapy, je hrubou vadou plánu. Je nepřípustné, aby vzájemná poloha podrobných bodů výsledně určená podle § 68 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., pravoúhlými souřadnicemi (a to bez ohledu na použitý systém) nevycházela z hodnot v terénu skutečně zjišťovaných a měřených. Takovým postupem je porušeno ustanovení § 66 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kde již sám název tohoto paragrafu (t.j. „Zeměměřické činnosti v terénu“) zcela vylučuje jakoukoliv možnost vyhotovovat geometrický plán aniž by vzájemná výsledná poloha bodů geometrického základu a nových podrobných bodů byla zjišťována jinak, než z výsledků přímého měření potřebných veličin v terénu.

6.
Je nepřípustné, aby protokol o výpočtu nahrazoval zápisník s výjimkou případů, kdy určovací a kontrolní údaje byly již přímo v terénu pořizovány např. na magnetický záznam a kde vstup těchto údajů do výpočtu se děje rovněž automatizovaně a nemůže již být ovlivněn žádnou chybou spočívající v omylu při přepisu.

7.
Tovární komín není ani budovou ani dalším prvkem polohopisu souboru geodetických informací katastru.

Více viz: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe

redakce

vyvěšeno: 22.05.2006
ID článku: 2108
další informace:www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe
www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki019.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]