[Home Page]

Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

ANOTACE:
K přesnosti měření při vytyčování hranic pozemků a k promlčení porušení pořádku na úseku zeměměřictví spáchaného před 1.7.20011.
I v případech, byly-li při vytyčování hranic pozemku vytyčovací prvky určeny z mapového podkladu v měřítku 1:2880, je třeba tyto určené vytyčovací prvky interpretovat na zemský povrch měřením, jehož vnitřní relativní přesnost odpovídá kritériím stanoveným v bodu 12.6 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb.

2.
Za bod vytyčený z vytyčovacích prvků určených z hodnot odměřených na mapě nelze považovat bod jakkoliv libovolně zvolený (tj. fakticky nevytyčený), byť by taková jeho náhodná volba nevybočovala z mezí přesnosti, jimiž je použitý mapový podklad obecně charakterizován.

3.
Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku je po předání katastrálnímu úřadu (katastrálnímu pracovišti) nutné považovat za výsledek zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí.

4.
Při posuzování, zda nedošlo k zániku odpovědnosti za porušení pořádku na úseku zeměměřictví spáchaného před účinností zákona č. 186/2001 Sb. (tj. před 1.7.2001), je třeba vycházet z právní úpravy, která je pro pachatele příznivější.


UPOZORNĚNÍ: Informativní materiály pro ZKI (IMZKI) vydávané v očíslované řadě odborem kontroly a dohledu ČÚZK jsou určeny jako metodická pomůcka pro interní potřebu zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Vycházejí vždy z řešení určitých zcela konkrétních případů a názory v nich obsažené nelze ztotožňovat s obecnými výkladovými stanovisky ČÚZK. Podle čl. 16 písm. e) a čl. 18 písm. t) organizačního řádu ČÚZK (č.j.: 5799/2003-11 z 14.11.2003), který nabyl účinnosti dne 1.1.2004, je příslušné k podávání výkladu právních předpisů týkajících se zeměměřictví a KN a vyřizování dotazů souvisejících s právní úpravou zeměměřictví a KN samostatné oddělení legislativy (útvar 15) a k podávání výkladu technických předpisů vydaných ČÚZK a vyřizování vnějších dotazů souvisejících s metodikou zeměměřictví a KN je příslušný odbor řízení územních orgánů (útvar 22). Na informativní materiály určené pro ZKI proto nelze ve správní činnosti odkazovat jako na závazná stanoviska resortu ČÚZK.


celý materiál na: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki065.htm

ing. Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 24.05.2006
poslední aktualizace: 14.09.2007
ID článku: 2111
další informace:www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki065.htm
mailman.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2006/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Katastr nemovitostíSborník rozhodnutí [Pošta]