[Home Page]

Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

<h4><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'>Vystavovaní vědci „vzdali poctu“ kartografu J. K. Müllerovi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h4> <p><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'>Že si vědci v&nbsp;Čechách zvykli spokojit se s málem, „dokázali” i tím, že se při své vlastní výstavní příležitosti v&nbsp;Muzeu Prostějovska v&nbsp;Prostějově „obešli” jen s&nbsp;jedním z&nbsp;vyhrazených sálů. Umožnili tak využít ochoty kolegů z&nbsp;Muzea Komenského v&nbsp;Přerově prodloužit mimořádnou <strong>zápůjčku velké mapy Čech Jana Kryštofa Müllera z&nbsp;roku 1720</strong> a rozhojnit výstavní plán roku 2006 o zúženou variantu dosavadní výstavy „Období bouře a tlaku”. </font></p> <p style='TEXT-INDENT: 35.4pt'><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'>„Evropa a svět na mapách 18. století” ze stávajícího podtitulu se zúžily do podtitulu <u>„České země v&nbsp;mapovém díle J. K. Müllera”.</u> Malý sál Muzea Prostějovska na náměstí T. G. Masaryka č. 1 tak bude <u>do 18. června</u>&nbsp; t. r. připomínat gigantický pracovní výkon vynikajícího kartografa počátku 18. století, který při své práci poznal území naší dnešní republiky víc než málokdo před ním a málokdo po něm. Dokladem jsou jeho mapy Moravy (uvidíte je ve zpracování jejich pozdějších uživatelů) a Čech (vystavujeme <em>kolorovaný originál původního tisku</em>, nekolorovanou část nejznámějšího levého horního parerga s&nbsp;českou státní symbolikou, ukázkově zmenšené Wielandovo zpracování originálu, a také připomínku skutečnosti, že dílo se&nbsp; v&nbsp;následujícím století stalo podkladem pro četná následná zpracování). Nostalgii vyvolá připomínka jednoho z dávných nenaplněných snů: Když pan Müller začínal své dílo, doufal, že se mu podaří zmapovat celé rakouské mocnářství, že vytvoří <em>Atlas austriacus</em>. Pokud se týkalo Slezska, bylo mu dopřáno kartografické práce už jen započít.</font></p> <p style='TEXT-INDENT: 35.4pt'><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'>Jako památku či kus k&nbsp;doplnění své sbírky si na výstavě můžete zakoupit <strong>příležitostnou dřevěnou turistickou známku</strong> vydanou zásluhou Geodézie Praha <strong>k&nbsp;příležitosti 285. výročí dokončení Müllerovy mapy Čech</strong>.</font></p> <p style='TEXT-INDENT: 35.4pt'><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'><span style='FONT-FAMILY: '><font size='3'>Nádavkem nabízíme informaci, jak (v případě škol i s jakými výhodami!) lze získat <strong>vzdělávací CD</strong></font><strong>-ROM</strong> Muzea Komenského v&nbsp;Přerově nazvaný <strong>Mapy Moravy ze 16. - 18. století</strong>, vydaný s&nbsp;podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s&nbsp;brněnskou firmou Štefl. </font></p> <p style='TEXT-INDENT: 35.4pt'><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'>Dílo přivítají především zájemci o historii, zeměpis a regionální dějiny. Představuje mapy Moravy vytvořené Fabriciem, Komenským, Vischerem Tyrolským a Müllerem i jejich odvozeniny z&nbsp;let 1569-1796. Obsahuje 570 stran textu a 310 obrázků s&nbsp;možností detailního prohlížení, nepomíjí fulltextové vyhledávání.</font></p> <p style='TEXT-INDENT: 35.4pt'><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'>Předností tohoto počinu je i způsob jeho zpracování, který počítá s&nbsp;mnohostranným využitím. Umožní např. praktické zdokonalení jazykových vědomostí: Texty přibližující autory map, dobový kontext vzniku mapových děl a okolnosti jejich vydávání jsou trojjazyčné - v&nbsp;češtině, angličtině a němčině. Navíc se zájemce může seznámit s dobovými texty na rubech map - zde se uplatnilo sedm jazyků.</font></p> <p style='TEXT-INDENT: 35.4pt'><span style='FONT-FAMILY: &quot;Bookman Old Style&quot;'><font size='3'>Nechybí jmenný rejstřík (včetně stručné charakteristiky osobností), dva druhy místních rejstříků, slovníček pojmů. Možná právě toto CD váhavé přesvědčí, že pracovat s&nbsp;počítačem není ani věcí luxusu, ani nepřekonatelným problémem. Autoři dbali na přehledné grafické rozčlenění, pěkné grafické prostředí a v&nbsp;neposlední řadě na snadné ovládání. Chtěli uživatele motivovat k&nbsp;práci s&nbsp;textem, naučit ho aktivně získávat informace z&nbsp;obrazového i textového materiálu, přidali i motivační otázky k&nbsp;zamyšlení.</font></p> <p>&nbsp;</p>

Michaela Kokojanová, Muzeum Prostějovska v Prostějově

vyvěšeno: 30.05.2006
ID článku: 2118
další informace: www.muzeumpv.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]