[Home Page]

Sborník rozhodnutí

<p>Sborník rozhodnutí se nenápadně vkradl na Web Zeměměřiče a již od 13. března 2006 přináší materiály v anonymním znění, které se běžně (a to je asi škoda) nezveřejňují. Sborník rozhodnutí je naše osobní a firemní kultivace oboru svépomocí. Je totiž dobré znát praxi orgánů zeměměřictví a katastru a poučit se z ní. Z dobrých rozhodnutí i z těch druhých můžeme odhadnout případné rozhodnutí úředníka v »naší věci« nebo na »našem úřadě«. Jen tak lze usilovat o větší předvídatelnost práva. Jen tak lze slaďovat geodézii od Aše až po Lanžhot. Jen tak lze dokumentovat a potírat katastrální folklór. Zveřejněním získá rozhodnutí úředníka mnohem větší kontrolu (a tím i naději na správnost...).</p> <p>Jednotlivá rozhodnutí, oznámení, sdělení... jsou důsledně anonymizována. Snažíme se zachovat pouze náznak, z kterého roku příslušný dokument je. Vše se totiž vyvíjí a čtení starého dokumentu nemusí být jasné bez znalosti jeho vročení.</p> <p>Přispějte i vy do naší společné sbírky - je to iniciativa firem, ÚOZI, redakce a dalších, která nepotřebuje podporu nebo souhlas zeměměřických a katastrálních úřadů, ale potřebuje spolupráci nás všech... Posílejte nám do redakce podobná rozhodnutí, která by mohla zajímat další kolegy. Pokud nám poskytnou svá rozhodnutí (v anonymním znění) přímo orgány katastru, bude tato skutečnost vyznačena, ale vedení ČÚZK na naši žádost zatím nereagovalo.</p> <p>Zajímavé jsou i příspěvky »Z rozhodovací praxe«, které zveřejnil na našem webu ing. Nedvídek prostřednictvím konference KATASTR.</p> <p>Záleží jen na nás, zda se Sborník rozhodnutí rozroste o další příklady z praxe.</p> <p>Zatím bylo zveřejněno:</p> <p class='tucny-odstavec'>Zeměměřič 6+7/2006</p> <ul> <li>Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)... </li> <li>Z rozhodovací praxe: Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků </li> </ul> <p class='tucny-odstavec'>Zeměměřič 5/2006</p> <ul> <li>Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení </li> <li>Označování katastrálních úřadů </li> <li>Ověřování kopie GP </li> <li>Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení </li> <li>Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměřictví a k některým konkrétním vadám při vyhotovování GP </li> </ul> <p class='tucny-odstavec'>Zeměměřič 4/2006</p> <ul> <li>Pozměněný GP přiložený k listině </li> <li>Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN </li> <li>Oznámení podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L. </li> <li>Protokol ZKI v Q. z r. 1999 </li> <li>Trestní oznámení na geodeta </li> </ul>

zs

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2135


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Geodézie [Pošta]