[Home Page]

Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

<p>Studenti magisterského studijního programu Geodézie a kartografie absolvují během studia řadu povinně volitelných předmětů, mezi nimiž figuruje již tradičně Speleologické mapování, zařazené do zimního semestru pátého ročníku. V rámci tohoto semináře jsou přednášeny zejména elementární základy vědních disciplín spojených s krasovým fenoménem, aplikace geodézie ve sféře speleologie a na závěr je zařazeno terénní cvičení, v jehož průběhu si studenti vyzkoušejí nabyté poznatky v praxi. Výuku uzavírá odevzdání zpracovaného dokumentačního díla a získání zápočtu. Obsah předmětu je volen tak, aby doplňoval poznatky z obdobného povinného předmětu Měření podzemních prostor, zahrnujícího zejména problematiku důlního měřictví a vytyčování podzemních inženýrských děl (metro, tunely, kolektory apod.).</p> <p class='tucny-odstavec'>HISTORIE</p> <p>Ústav (katedra) geodézie se problematikou měření v Moravském krasu zabývá již dlouhodobě. Někteří pracovníci a studenti oboru jsou i členy České speleologické společnosti (ČSS). Od počátku vzniku ČSS se pracovníci katedry geodézie podíleli na pořádání měřických kurzů pro ČSS. Pro potřeby ČSS byla sepsána i základní příručka pro speleologické mapování Hromas a Weigel (1986), která byla v roce 1998 vydána v přepracované podobě.</p> <p>V rámci pedagogického procesu jsou pravidelně zpracovávány z oblasti Moravského krasu seminární a diplomové práce. Přehled diplomových prací od roku 1980 do roku 1985 byl publikován v příspěvku Weigel a Lotreková (1986). Z diplomových prací v dalších letech stojí za zmínku např. práce k problematice měření Amatérské jeskyně, viz. Sirotek (2000).</p> <p>Počátkem devadesátých let minulého století byl do studijního programu zařazen povinně volitelný seminář Speleologické mapování, který si každoročně vybírá přibližně 20 studentů oboru.</p> <p class='tucny-odstavec'>OBSAH VÝUKY</p> <p class='tucny-odstavec'>Přednášková část</p> <p>Úvodní, obecněji zaměřený cyklus přednášek zajišťuje známý krasový badatel RNDr. Jan Himmel. V jeho rámci jsou studenti seznámeni se základy krasové geologie, geomorfologie, hydrologie a biologie. Výklad je doplněn jak obsáhlým souborem obrazového materiálu, tak i řadou vzorků přírodnin. Navazující, již specificky zaměřenou část přednášek zajišťují autoři příspěvku. Objasňuje možnosti použití geodetických přístrojů a pomůcek v podzemí, způsoby stabilizací geodetických bodů, problematiku výběru zaměřovaných objektů a formy jejich grafického vyjádření v mapovém díle.</p> <p class='tucny-odstavec'>Praktická část</p> <p>Terénní část výuky byla řadu let realizována obvykle formou jednodenního pobytu v jižní části Moravského krasu v Ochozské jeskyni. Od roku 2003 se podařilo, ve spolupráci se ZO ČSS 6-01, zajistit výhodnější podmínky ve střední části krasu na lokalitě Býčí skála. Možnost ubytování studentů v jeskyňářské základně umožnila prodloužit konání akce na dva dny, zjednodušil se transport měřického vybavení a zvýšila bezpečnost pobytu v jeskyni s ohledem na rizika vyšších vodních stavů. Rozsáhlejší jeskynní komplex rovněž nabízí širší paletu mapovaných jevů (typy a profily chodeb, druhy výplní). </p> <p>V průběhu předcházejících let byla v hlavní chodbě jeskynního systému Býčí skála provedena důkladná stabilizace páteřního polygonového pořadu. Tím byl pro studenty vytvořen základ pro aplikaci přesných, ryze geodetických metod, jako je měření úhlů teodolitem a výšek nivelací. Na tento polygonový pořad dále navazují podrobným měřením prvků jeskyně pomocí teodolitu s nástavcem pro »bezodrazný« dálkoměr Disto. Rovněž si vyzkoušejí i mapování v těsných chodbách se závěsným či geologickým kompasem, sklonoměrem a pásmem, včetně zákresu podélného profilu a jednotlivých příčných řezů.</p> <p>Veškeré číselné a grafické výstupy jsou následně zpracovávány v jednotném souřadnicovém i výškovém systému (S-JTSK, Bpv). Výsledná podoba mapy je vytvářena v digitální formě v grafickém prostředí MicroStation. Závěrem semestru studenti odevzdávají výsledný elaborát obsahující technickou zprávu, zápisníky, výpočty, měřické náčrty a mapu zpracovávané části jeskyně ve vhodném měřítku.</p> <p class='tucny-odstavec'>ZÁVĚR</p> <p>Seminář Speleologického mapování se za uplynulá léta osvědčil natolik, že byl akreditován i v nově koncipovaném trojstupňovém studiu oboru Geodézie a kartografie. Seminář je opět zařazen do zimního semestru druhého ročníku magisterského stupně, který navazuje na předcházející tři ročníky bakalářského studia. Seminář si volí přibližně polovina studentů příslušného ročníku. U některých z nich vyústí jejich zájem o krasovou problematiku i ve volbu tématu diplomové práce z této oblasti, případně vstup mezi členy ČSS. Při výběru témat diplomových prací Ústav geodézie úspěšně spolupracuje s řadou profesionálních a zájmových organizací a skupin.</p> <p>Blízkost Moravského krasu, nejvýznamnějšího krasového území ČR, k brněnským vysokým školám je jedinečnou příležitostí pro jejich výzkumnou a pedagogickou aktivitu. Zavedení samostatného předmětu Speleologické mapování do výuky vysoké školy technického směru je v tomto směru, pokud víme, ojedinělou aktivitou. Ústav geodézie chce v rámci své oblasti odborného zaměření i nadále přispívat k poznání a dokumentaci unikátního přírodního fenoménu.</p> <p>LITERATURA:</p> <p>[1] Hromas J., Weigel J. (1986): Základy speleologického mapování, ČSS</p> <p>[2] Hromas J., Weigel J. (1998): Základy speleologického mapování, Zlatý kůň a ČSS, ISBN 80-85304-59-7</p> <p>[3] Sirotek J. (2000): Diplomová práce, VUT v Brně, Ústav geodézie</p> <p>[4] Weigel J., Lotreková L. (1986): Diplomové práce vztahující se k CHKO Moravský kras, Regionální sborník okresu Blansko’86, Okresní muzeum Blansko.</p> <p>[5] Weigel, J. Kratochvíl, R.: Výuka speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie Vysokého učení technického v Brně. 3. národní speleologický kongres, Moravský kras, Sloup, 8. - 10. 10. 2004. [Sborník rozšířených abstrakt.] Zdeněk Motyčka - ZM Production 2004.</p>

Josef WEIGEL, Radim KRATOCHVÍL

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2142


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Školství [Pošta]