[Home Page]

Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

<p class='tucny-odstavec'>FIG v Paříži a v Maroku - beseda s ing. V. Slabochem, CSc.</p> <p>Ve dnech 12. až 17. dubna 2003 se konala v Paříži konference Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG), které se zúčastnil ing. V. Slaboch, CSc., jako člen české delegace. O této akci, o novinkách v resortu ČÚZK a s dalšími zajímavostmi nás seznámil 26. února 2004 na akci, pořádané Klubem seniorů v zasedací místnosti Katastrálního úřadu v Plzni.</p> <p class='tucny-odstavec'>Jednání FIG v Paříži</strong /> bylo velmi rozsáhlé a náročné, mimo valného shromáždění probíhaly přednášky a práce v sekcích, jednání v komisích. Pro naši delegaci bylo nejpřitažlivější jednání komise 7 - katastr nemovitostí. V jednání této komise vystoupila většina zúčastněných států. V tomto bloku byly předneseny příspěvky o 3D katastru. V žádné zemi, jejíž zástupci referovali (Izrael, Dánsko, Holandsko aj.) není katastr legislativně upraven.</p> <p>Během jednání se konaly různé exkurse do státních úřadů a soukromých firem. Konalo se též symposium při příležitosti 125. výročí založení FIG. Probíhala též výstava 33 firem zabývajících se výrobou geodetických přístrojů Závěrem lze konstatovat, že v oblasti katastru dochází k nástupu nových efektivních procedur.</p> <p class='tucny-odstavec'>Konference v Maroku</strong /> se konala od 29. 11. do 6. 12. 2003. Hlavní náplní bylo: osvojení nových metod uplatnění prostředků GIS pro státní správu; seznámení s novými technologiemi zpracování geografických dat v Maroku; navázání kontaktů se zástupci Maroka, Alžírska a Tuniska; přednesení dvou referátů v tematických skupinách (ing. V. Slaboch, CSc., v TS 15, možnosti kombinace dat katastru s ostatními datovými sadami. ing. M. Kocáb v TS 12 seznámil účastníky s novou technologií tvorby digitálních náčrtů); účast na zasedání FIG (ing. V. Slaboch, CSc.).</p> <p>Na konferenci se prezentovaly firmy v oblasti počítačové grafiky. Naši zástupci navštívili geodetické instituce v Alžírsku a jednali s významnými osobnostmi.</p> <p>Besedu doplňoval ing. V. Slaboch, CSc., promítáním digitálních fotografií nejen z navštívených akcí, ale vhodným způsobem doplňoval a přibližoval prostředí promítáním fotografií kulturních památek, parků, hotelů, významných budov aj. Na závěr odpověděl na dotazy účastníků besedy.</p> <p class='tucny-odstavec'>Mincovnictví v západních Čechách</p> <p>S mincovnictvím v západních Čechách nás seznámil PhDr. Miroslav Hus ze Západočeského muzea na přednášce dne 25. března 2004 v zasedačce Katastrálního úřadu v Plzni. Podrobnější informace na webu.</p> <p class='tucny-odstavec'>Kanada</p> <p>23. 9. 2004 jsme uspořádali besedu o Kanadě s naším bývalým kolegou ing. Jaroslavem Votýpkou, který po absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze v letech 1954 až 1957 pracoval v Plzni u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie. V současné době žije již 36 let v Calgary v západní Kanadě.</p> <p>Bohatství země je kromě jiného založeno na velkých nalezištích ropy a zemního plynu zvláště v západní Kanadě. Promluvil též o zlaté horečce na Klondiku na Yukonu ke konci 19. století a o stavbě silnice z Kanady na Aljašku v roce 1941. Tato silnice, dlouhá 2 200 km, která zajišťuje spojení Aljašky s vnitrozemím, byla postavena skrz divočinu za neuvěřitelných šest měsíců. Stručně se zmínil o svých geodetických projektech, např. zaměřování vrtů na moři.</p> <p>Poslechli jsme si velmi zajímavou besedu o zajímavostech, o životě a přírodních krásách Kanady. Náš kolega a přítel ing. Votýpka o tom všem velmi poutavě vyprávěl. Beseda byla zdařilou akcí a zúčastnilo se jí 20 účastníků.</p> <p class='tucny-odstavec'>Exkurse v Západočeské univerzitě</p> <p>Dne 30. září 2004 Klub seniorů uspořádal exkurzi v Západočeské univerzitě na Borských polích.</p> <p>S náplní studia oboru geomatika nás velmi podrobně seznámil ing. V. Čada, CSc. V současné době zde probíhá bakalářské a inženýrské zeměměřické studium. Dále nás seznámil s projekty. Poté jsme si prohlédli učebny, fotogrammetrickou laboratoř a počítačovou učebnu.</p> <p>Na závěr jsme byli odměněni výhledem z nejvyššího patra jak na město, tak do nejbližšího okolí. Exkurse byla úspěšná, přinesla nám poznatky o současném studiu.</p> <p class='tucny-odstavec'>Argentina a Chile</p> <p>Klub seniorů uspořádal 26. října 2004 besedu o jihoamerických státech Argentině a Chile s účastníkem této cesty, ing. Zdeňkem Kalčíkem z Klatov. Tuto cestu organizovala cestovní kancelář YUUCA a uskutečnila se od 17. listopadu do 16. prosince 2003.</p> <p>Tato výprava ujela celkem 10 500 km většinou po neupravených cestách a skončila v Santiagu 14. prosince 2003. Ing. Z. Kalčík svoji velmi pěknou besedu o jihoamerických státech doplnil promítnutím cca 450 velmi zdařilých digitálních fotografií. Po ukončení besedy zájemcům ukázal fotografie a další pozoruhodnosti.</p> <p>Byla to jedna ze zdařilých akcí, pořádaných Klubem seniorů v letošním roce. Můžeme se těšit na obdobnou besedu o Austrálii a Novém Zélandu. Tyto země hodlá ing. Kalčík navštívit v roce 2005.</p> <p class='tucny-odstavec'>Athény, Ženeva</p> <p>Dne 25. listopadu 2004 se uskutečnila beseda s ing. V. Slabochem, CSc., který se jako vedoucí české delegace zúčastnil v květnu zasedání FIG - Working Week v Athénách. Jedenáctičlenná delegace se skládala ze 3 zástupců resortu ČÚZK a 8 pracovníků z ostatních organizací. Zasedání se konalo před zahájením letních olympijských her a jeho mottem byl »Olympijský duch v zeměměřictví« (citius, altius, fortius - rychleji, výše, silněji).</p> <p>Čeští zástupci vystoupili aktivně v technických zasedáních v komisích. V komisi 5 - Geodetické přístroje a měření přednesli 3 referáty. Hlavní pozornost byla zaměřena na zasedání komise 7 - katastr nemovitostí. Zde zástupci resortu ČÚZK přednesli referát »Bezplatné nahlížení do katastru - první zkušenosti v ČR«. Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami a byla účastníky velmi dobře hodnocena.</p> <p>Účast české delegace na zasedání FIG lze považovat za úspěšnou. Svědčí o tom jak úroveň přednesených referátů a ohlasy na ně, tak neformální hodnocení při setkáních s ostatními účastníky v rámci pořádaných technických a společenských akcích. Tolik k technické části.</p> <p>Ing. V. Slaboch doplnil svoje vystoupení promítnutím digitálních fotografií jak z vlastního zasedání, tak z města Athén a jeho historických památek.</p> <p>V druhé části účastníky seznámil s účastí na konferenci o geodetických pracích ve středisku jaderného výzkum v Ženevě. Konference se konala v říjnu 2004 u příležitosti 50. výročí organizace CERN (Evropské středisko pro jaderný výzkum) a účastnili se jej ing. V. Slaboch, CSc. a ing. J. Lechner, CSc. Na pravidelném zasedání Mezinárodní konference o urychlovačích částic si odborníci z celého světa vyměňovali zkušenosti z výstavby a provozu těchto unikátních objektů.</p> <p>Úkol geodetů při realizaci experimentů srážky a monitorování elektronů spočívá ve velice přesném polohovém a výškovém nastavení veškerých částí technologie urychlovače. Pro provádění geodetických prací jsou požadována velmi vysoká kritéria přesnosti v poloze a výšce - ?D?x, Dy, D?z ?? ? 0,3 mm, odvozená z provozní tolerance. Pro zajištění uvedené vysoké přesnosti dochází ke kombinaci geodetických metod s vhodnými senzory a uplatňování zcela nových měřících systémů.</p> <p>Naši účastníci konference se seznámili s technologiemi monitorování chování objektů urychlovačů tak, jak je prováděno na zařízeních ve světě. Přednesli referát o aplikaci metody VÚGTK na jaderné elektrárně Temelín, který se setkal se zájmem účastníků.</p> <p>Ing. V. Slaboch již tradičně poutavým způsobem přiblížil přítomným i vysoce náročné technické problémy. Jeho přednáška byla úspěšná.</p>

ČSGK

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2148


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]