[Home Page]

Rada evropských zeměměřičů CLGE

Co je CLGE (?) - platforma evropských zeměměřičů.

Oficiální název má CLGE ve dvou evropských jazycích, angličtině a francouzštině, „The Council of European Geodetic Surveyors“ a „Comité de Liaison des Géomètres Européens“.

Tyto dva jazyky se užily proto, že činnost rady se vede v angličtině a jazykem Evropské právní rady je francouzština. Přijatá zkratka je „CLGE“. Do češtiny název překládáme jako „Rada evropských zeměměřičů“.

CLGE byla zřízena na kongresu Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) ve Wiesbadenu v roce 1972 devíti členskými státy Evropského hospodářského společenství (EEC = European Economic Cooperation), aby posoudila zařazení Římské smlouvy ve vztahu k zeměměřického povolání.

CLGE zastupuje zeměměřiče ve 24 evropských státech, které též zahrnují 21 členských států spolu s Norskem, Švýcarskem a Bulharskem.

Účel a cíle CLGE

Účelem CLGE je zastupovat a podporovat zájmy zeměměřického povolání v soukromém i veřejném odvětví v Evropě, zejména vzhledem k institucím Evropské unie.

Cílem CLGE je povznést rozvoj povolání administrativně, výukově a vědecky. Nadto se snaží usnadnit výcvik, trvalý odborný vývoj a vzájemné uznávání spolu s prosazováním zeměměřičů jakožto vysoce kvalifikovaného povolání.

Vědoma si tohoto závazku CLGE sleduje tyto své hlavní cíle

Vztahy k evropským komisím

CLGE jmenovala zástupce, aby zahájil a udržoval styk s evropskými komisemi. Dosud se navázaly styky s DG 12 (generálním ředitelstvím zodpovídajícím za vědu, výzkum a rozvoj), 15 (mezinárodní obchod a služby) a 22 (výzkum a dokumentace).

Uspořádání CLGE

CLGE se skládá z těchto útvarů:

Valné shromáždění členů (General assembly)

Valné shromáždění rozhoduje o postupu a jmenuje vedení CLGE pro Výkonnou radu. Valné shromáždění stanoví celkové postupy při činnostech podniknutých Výkonnou radou pro pracovní skupiny pro zvládnutí dílčích úkolů. Valné shromáždění schvaluje stanovy, vnitřní pravidla, rozpočet a účetnictví.

Valné shromáždění se koná dvakrát do roka, na jaře a na podzim a to vždy v pátek a sobotu. Jednací řečí je angličtina. Na Valné shromáždění jmenuje každý členský stát CLGE nejvýše dva delegáty. Za Českou republiku jsou delegáty Jan Fafejta (předseda KGK) a Milan Talich (místopředseda ČSGK).

Výkonná rada (Executive board) se skládá z

· presidenta, který předsedá Valnému shromáždění a Výkonné radě. V současnosti jím je Henning Elmstroem z Dánska.

Jako stálí členové:

Dva další vybraní volitelní členové bez portfolia zodpovídají za záležitosti zvláštní přednosti jako nestálí členové (např. vnitřní revizoři).

President Evropských zeměměřičů (Geometer Europas) ex officiō bez hlasovacího práva.

Nejvýše dva členové Výkonné rady mohou pocházet z téže země.

Výkonná rada řídí a kontroluje každodenní činnost CLGE a zodpovídá za to, že se drží krok s vnějším a vnitřním informačním tokem prostředky elektronické komunikace.

Výkonná rada podává pravidelně zprávy Valnému shromáždění a navrhuje Valnému shromáždění nové pracovní skupiny, taktická uskupení a podpory.

Výkonná rada se schází nejméně dvakrát ale ne častěji než čtyřikrát ročně, dva termíny z toho v souvislosti s valným shromážděním. Členové výkonné rady vykonávají své povinnosti na neutrálním základě. President nemůže sloužit jako delegát členské země během svého úředního období.

Zprávy

· Výchova a praxe zeměměřiče v západní Evropě – napsal Dr. Artur Allan, aktualizace takzvané Allanovy zprávy je důležitým bodem problému Pracovního plánu CLGE a je v přípravě

· Ustavení profilu a definice zeměměřického povolání v Evropě – napsal John Stannard

· Povznesení profesní kompetence zeměměřičů v Evropě – společná zpráva CLGE/FIG vydaná Stig Enemarkem a Paddy Prendergastem

· Obchodní zpráva o zeměměřickém trhu v Evropě – společná zpráva CLGE/FIG vydaná Otmarem Schusterem, Emmanuelem Ouranosem, Martinou Buschovou a Ernstem Höflingerem.

Členství, přijímání a vystoupení

Členství CLGE se dělí na dva stupně, řádné členství a pozorovatele.

Členství CLGE mohou získat též jednotlivci jako čestné členství.

Řádný člen CLGE je společenství nebo národní kontaktní skupina zeměměřických odborníků z některého evropského státu, která má představovat většinu zeměměřického povolání v onom státě a je technicky a odborně ve své zemi uznávána. Každý řádný člen má jeden (1) hlas.

Pozorovatel CLGE je společenství nebo národní kontaktní skupina zeměměřických odborníků z některého evropského státu, která má představovat většinu zeměměřického povolání v onom státě a je technicky a odborně ve své zemi uznávána. Pozorovatelé nemají hlasovací právo.

Povoluje se pouze jediné členství pro každou zemi a každý člen smí být zastupován nejvýše dvěma delegáty, jeden z nich je vedoucím delegace na Valném shromáždění.

CLGE může navrhnout osoby jako čestné členy k uznání jejich vynikajících služeb CLGE nebo zeměměřickému povolání. Čestní členové se navrhují na Valném shromáždění na podnět Výkonné rady.

Žádosti o vstup do CLGE jako řádný člen nebo pozorovatel se musí podat písemně generálnímu tajemníkovi. Žádost musí podat důkaz, že organizace

· Zastupuje většinu zeměměřických odborníků v příslušnému státě,

· stanovuje úroveň akademické kvalifikace svých členů a

· upravuje odbornost vykonávanou svými členy.

Pokud žadatel splňuje podmínky pro danou kategorii členství, výkonná rada navrhne žádost Valnému shromáždění k hlasování o něm.

Rozhodnutí přijmout žádost vyžaduje dvoutřetinovou (2/3) většinu.

Členské státy CLGE

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Irsko

Itálie

Kypr

Lucembursko

Malta

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Spojené království Velké Británie a Severního Irska


Podrobnější informace lze získat na WWW:

www.clge.eu

www.clge.org

Milan Talich

vyvěšeno: 13.06.2006
ID článku: 2173
další informace:www.clge.eu
www.clge.org

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Ze zahraničíČSGK [Pošta]